Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / bestuur&diensten / stadsdiensten / buitenschoolse kinderopvang (BKO - IBO) / Huishoudelijk reglement schatjeseiland

Huishoudelijk reglement schatjeseiland

Afbeelding 1 Huishoudelijk reglement

Schatjeseiland 1. Schatjeseiland wordt georganiseerd door de Stad Eeklo. De coördinator is Julie Lemaître, Zuidmoerstraat 136/9, 9900 Eeklo. U kunt hier steeds terecht met opmerkingen en /of vragen die zich kunnen voordoen i.v.m. de opvang van uw kind(eren) of telefonisch contact opnemen 09/228.76.12 of 0499/53.46.46


 1. Schatjeseiland staat open voor alle inwonende kinderen van Eeklo en Waarschoot tussen 0 – 3 jaar waarvan de ouder(s) moeten gaan solliciteren, werk zoeken, opleiding volgen,…


 1. De richt-openingsuren zijn van 7u tot 18u00 van maandag tot en met vrijdag.


 1. Inschrijvingen


Ouders schrijven hun kind(eren) in voor ze gebruik maken van de opvang. Hiervoor bestaan er inschrijvingsformulieren, te verkrijgen bij de coördinator. De eerste inschrijving gebeurt na afspraak samen met de coördinator. De ingevulde formulieren dienen voor gebruik van de opvang in het bezit te zijn van de opvang. De ondertekening van het huishoudelijk reglement dient in tweevoud te gebeuren. Eén exemplaar is voor de opvang, het andere is voor de ouder(s).


 1. Reserveren


De ouder deelt tenminste 1 werkdag op voorhand mee aan de begeleiding wanneer hij wenst gebruik te maken van de opvang. Hiervoor kan hij langskomen in Schatjeseiland of telefonisch contact opnemen 0499/77.14.56. Annuleren kan tot de werkdag voordien. De gereserveerde periode of de annulering is pas definitief wanneer dit mondeling of telefonisch bevestigd wordt door de begeleiding. 1. Opvangtarieven


Per begonnen uur betaalt u € 0,50. Ieder opvangmoment wordt onmiddellijk, contant betaald aan de begeleiding.

De ouders zorgen voor luiers, vochtige doekjes en voeding. Bij flesjesvoeding geven de ouders afzonderlijk een potje mee met poeder, een fles water en een zuigfles.


 1. Opvangtermijn


Schatjeseiland is een occasionele opvang, dit wil zeggen dat de kinderen niet langdurig in Schatjeseiland kunnen verblijven. Samen met de coördinator wordt met u naar een opvangplaats gezocht in het reguliere aanbod. De maximum opvangtermijn van Schatjeseiland is drie maand. Indien u toch genoodzaakt bent om langer beroep te doen op Schatjeseiland, is dit enkel mogelijk in overleg met de coördinator.

Als uw kind ingeschreven is in de reguliere opvang maar op een wachtlijst staat, is een bewijs hiervan voldoende om langer gebruik te maken van Schatjeseiland. 1. Vergoeding


Iedere vergetelheid of misbruik wordt geregistreerd. Na herhaaldelijk misbruik volgt een overleg met de coördinator.


Bij te laat afhalen (na 18u) kan een boete van € 4 aangerekend worden per gezin. Bij herhaaldelijk te laat afhalen kan de opvang stopgezet worden.


Zonder voorafgaande verwittiging aan de opvang dat het kind afwezig zal zijn, kan een boete van € 4 aangerekend worden. Indien de boete niet betaald wordt, kan weigering tot opvang volgen.


Indien er geen, of te weinig luiers meegegeven worden van thuis uit, kan een vergoeding van € 0,50 per luier worden gerekend.


Gebruik van reservekledij van Schatjeseiland is mogelijk. Deze dient binnen de zeven dagen teruggebracht te worden. Zoniet kan een vergoeding aangerekend worden naargelang het kledingstuk. (ondergoed € 1/stuk, bovenkledij € 3/stuk)


Wanneer het kind geen lunch bij zich heeft, worden boterhammen vanuit de opvang gegeven. Hiervoor kan € 2 aangerekend worden. Dit geldt ook voor het vieruurtje. Als uw kind geen vieruurtje mee heeft zullen wij het kind voorzien van een koek of stukje fruit en een vergoeding van € 1 aanrekenen. 1. Praktische regeling


 1. Een kind dat ziek is, kan niet naar de opvang komen. Indien er een kind medicatie moet innemen (siroop,…) is er een doktersbewijs of een briefje van de ouders nodig.
  Ingeval van koorts worden in eerste instantie de ouders op de hoogte gebracht. In het geval de opvang koortswerende middelen mag toedienen, wordt steeds Perdolan toegediend.


 1. Kinderen worden enkel toevertrouwd aan personen die uitdrukkelijk worden vermeld in de persoonlijke fiche. Indien iemand anders het kind komt afhalen, dient de ouder dit vooraf schriftelijk mee te delen aan de coördinator of aan de begeleiding. 1. De opvang heeft een verzekering voor de burgerlijke aansprakelijkheid voor het personeel en de kinderen. Er is ook een verzekering tegen lichamelijk ongevallen voor de kinderen tijdens hun verblijf in de opvang. De polissen kunnen bij de leidinggevende bekeken worden. Aangifte van schade of ongevallen moet binnen de 24 uur na de feiten gebeuren aan de leidinggevende. De coördinator brengt de verzekeringsinstelling op de hoogte.  1. Wij nodigen u uit om bedenkingen en klachten onmiddellijk te bespreken met de begeleid(st)ers of de coördinator. Samen zullen we trachten tot een oplossing te komen.
   U kunt uw klacht ook schriftelijk bezorgen aan de coördinator of aan een lid van het organiserend bestuur. We garanderen u dat elke klacht op een efficiënte en doeltreffende manier geregistreerd, behandeld en beantwoord wordt.
   Indien u van mening bent dat uw klacht ontoereikend beantwoord werd, kan u zich wenden tot de Klachtendienst van Kind en Gezin, Hallepoortlaan 27, 1060 Brussel. U kunt dit doen via klachtendienst@kindengezin.be of 02-533 14 14.

  2. Als ouder heeft u tijdens de openingsuren toegang tot de verschillende lokalen van de opvang. Wij vragen wel om de slaapplaats enkel te betreden op het ogenblik dat er geen kinderen slapen.

  3. De opvang verbindt er zich toe om jaarlijks een fiscaal attest over te maken aan de ouders die het voorbije jaar gebruik hebben gemaakt van de kinderopvang.

 1. Het inschrijvingsformulier en het huishoudelijk reglement dienen volledig ingevuld en ondertekend terugbezorgd te worden aan de coördinator. De organisatie verbindt er zich toe om vertrouwelijke informatie niet door te geven aan derden.Zoeken