Direct naar hoofdmenu / zoekveld

inlichtingen vastgoed

Notarissen en immobiliënkantoren moeten bij het verkopen van vastgoed bepaalde wettelijke vastgelegde inlichtingen verschaffen. Ook studiebureaus of bedrijven hebben deze informatie soms nodig.

Deze inlichtingen worden bij het stadsbestuur aangevraagd via het loket vastgoedinformatie. Per aanvraag mogen meerdere rechtstreeks aaneensluitende perceelsnummers worden ingegeven. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen 1) een aanvraag van een stedenbouwkundig uittreksel en 2) een volledig dossier:

 

1) stedenbouwkundig uittreksel

 

cfr. art. 5.2.7 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, is dit de combinatie van een uittreksel uit het plannen- en vergunningenregister.

 

  • Het plannenregister bevat alle informatie over bestaande ruimtelijke plannen op alle niveaus (uitvoeringsplannen, gewestplan, plannen van aanleg, stedenbouwkundige verordeningen). Een uittreksel uit het plannenregister geeft een overzicht van alle plannen die van toepassing zijn voor een bepaald perceel.
  • Het vergunningenregister is een databank waarin afgeleverde vergunningen, weigeringen, inbreuken op de stedenbouwwetgeving, stedenbouwkundige attesten, planologische attesten en verkavelingsvergunningen zijn opgenomen. Een uittreksel uit het vergunningenregister geeft een overzicht van alle afgeleverde en geweigerde vergunningen voor een bepaald perceel.

 

In uitvoering van het stedelijk retributiereglement wordt voor een stedenbouwkundig uittreksel een bedrag van 40 euro per uittreksel in rekening gebracht.

 

2) volledig dossier

 

Dit zijn alle inlichtingen van één of meer aan elkaar grenzende percelen en omvat:

 

  • Het inlichtingenformulier vastgoed- en milieu-informatie.
  • Het stedenbouwkundig uittreksel.
  • Andere informatie die relevant is bij een eigendomsoverdracht van een onroerend goed, inzake milieu, huisvesting, rooilijnplannen, bescherming onroerend erfgoed en andere erfdienstbaarheden van openbaar nut.

 

In uitvoering van het stedelijk retributiereglement wordt voor een volledig dossier een bedrag van 110 euro per aanvraag in rekening gebracht.ruimtelijke ordening

Stadskantoor

Industrielaan 2

9900 Eeklo

 

tel. 09 218 28 40

e-mail: stedenbouw@eeklo.be 

stedenbouwkundig ambtenaar: Dirk Waelput

Eeklo op Facebook - @stadEeklo op Twitter

 

open elke werkdag van 9 tot 12.30 uur en op woensdag van 14 tot 16 uur

  

Grote kaart


Zoeken