Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / informatie / politiereglementen / 2012 / tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van ‘de ontvangst van de Sint’ op zondag 18 november 2012

tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van ‘de ontvangst van de Sint’ op zondag 18 november 2012UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE
_______________

Zitting van 6 november 2012

AANWEZIG :
Koen LOETE, burgemeester-voorzitter ;
Freddy DEPUYDT, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE CONINCK, Erik MATTHIJS en Danny SMESSAERT, schepenen ;
Meike VAN GREMBERGEN, stadssecretaris.

-----

Tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van ‘de ontvangst van de Sint’ op zondag 18 november 2012.


Het college,

Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit dd. 16 maart 1968;
Gelet op het koninklijk besluit dd. 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;
Gelet op het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en wijzigingen, waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op de ministeriële omzendbrief dd. 3 april 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer;

Overwegende dat op zondag 18 november 2012 ‘de ontvangst van de Sint’ plaatsvindt in de evenementenhal in de Burgemeester Lionel Pussemierstraat;


Overwegende dat in het belang van de verkeersveiligheid verkeers- en parkeerbeperkende maatregelen dienen getroffen te worden;

Gelet op het advies van de politie dd. 22 oktober 2012;

BESLUIT:

Volgende maatregelen zijn van kracht naar aanleiding van ‘de ontvangst van de Sint’ op zondag 18 november 2012:

Artikel 1 - Parkeerverbod
1.1. Het is verboden te parkeren en stil te staan ter hoogte van de Burgemeester Lionel Pussemierstraat tussen huisnummer 157 en 157A.
1.2. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type E3 voorzien van begin-, herhalings- en eindpijlen (type X) en voorzien van de blauwe onderborden waarop de tijdsvork in witte cijfers en letters is aangebracht.
1.3. Deze maatregel is van toepassing op zondag 18 november 2012 van 13.00 uur tot 18.30 uur.

Artikel 2 - Omleiding
2.1. De toegang tot de Burgemeester Lionel Pussemierstraat, tussen huisnummers 157 en 157A, is verboden voor alle motorvoertuigen.
2.2. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van nadars en verkeersborden van het type C3.
2.3. Deze maatregel is van toepassing op zondag 18 november 2012 van 13.00 uur tot 18.30 uur.

Artikel 3
Dit reglement zal kenbaar gemaakt worden zoals voorzien in artikel 186 en 187 van het gemeentedecreet.

Namens het college,

De stadssecretaris,                                     De burgemeester-voorzitter,
get. Meike VAN GREMBERGEN                     get. Koen LOETE
Voor eensluidend uittreksel:
Voor de burgemeester,
De stadssecretaris,
(art. 126 nieuwe gemeentewet)

 Zoeken