Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / informatie / politiereglementen / 2012 / tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van Eeklorun op maandag 9 april 2012

tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van Eeklorun op maandag 9 april 2012UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE
_______________

Zitting van 13 maart 2012

AANWEZIG:

Koen LOETE, burgemeester-voorzitter;
Freddy DEPUYDT, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE CONINCK, Erik MATTHIJS en Dany SMESSAERT, schepenen;
Monique HAEGEMAN, stadssecretaris wd.

-----

Tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van Eeklorun op maandag 9 april 2012.


Het college,

Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit dd. 16 maart 1968;
Gelet op het koninklijk besluit dd. 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;
Gelet op het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en wijzigingen, waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op het ministerieel rondschrijven dd. 14 november 1977 betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing van de verkeerstekens;

Overwegende dat op maandag 9 april 2012 Eeklorun wordt georganiseerd;
Overwegende dat voor de veiligheid van de deelnemers en voor de verkeersveiligheid in het algemeen, parkeerbeperkende maatregelen en verkeersmaatregelen dienen getroffen te worden;

Gelet op het advies van de politie dd. 22 februari 2012;

BESLUIT:

Artikel 1
Het parcours voor de jeugd is:
Start om 13.15 uur
Omloop:    terreinen sporthal - Burgemeester Lionel Pussemierstraat - Burgemeester Lionel Van Dammelaan - terreinen sporthal
Einde om 14 uur.

 

Het parcours voor de 5 km, 10 km en 15 km is:
Start om 14 uur
Omloop:    Burgemeester Lionel Pussemierstraat - site Psychiatrisch Ziekenhuis - Oostveldstraat (voetpad) - Melkerijpad - Kerkstraat - marktplein - ceremonieplein - Kerkplein - Prinsenhofstraat - Teirlinckstraat - Kerkstraat - Roze - Burgemeester Lionel Pussemierstraat - Zonnebloemstraat - Burgemeester Maurice Goethalslaan - Burgemeester Lionel Van Dammelaan - terreinen sporthal
Einde om 16 uur.

Artikel 2 - Parkeerverbod
2.1. Het is verboden te parkeren en stil te staan in volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan:

 • Markt, parkeerplaatsen gelegen naast huisnummer 18 (’t Kabouterke)
 • marktplein, de noordelijk gelegen parkeerplaatsen
 • Roze, tussen Blommekenspad en de Burgemeester Lionel Pussemierstraat aan de zijde van de even huisnummers
 • Zonnebloemstraat, tussen de Burgemeester Lionel Pussemierstraat en de Burgemeester Maurice Goethalslaan aan de zijde van de even huisnummers
 • Burgemeester Maurice Goethalslaan aan de zijde van de even huisnummers
 • Burgemeester Lionel Van Dammelaan, tussen de Burgemeester Maurice Goethalslaan en de Zonnebloemstraat aan de zijde van de sportterreinen
 • Kerkstraat, tussen de Roze en de Teirlinckstraat.

2.2. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type E3 voorzien van begin-, herhalings- en eindpijlen (type X) en voorzien van de blauwe onderborden waarop de tijdsvork in witte cijfers en letters is aangebracht.
2.3. Deze maatregel is van toepassing op maandag 9 april 2012 vanaf 12.30 uur tot 16.30 uur.

Artikel 3 - Omleiding
3.1. De toegang tot volgende straten of pleinen of gedeeltes ervan is verboden voor alle voertuigen:

 • Kerkstraat, tussen de Teirlinckstraat en de Roze.

3.2. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van nadars en verkeersborden van het type C3.
3.3. Het plaatselijk verkeer en het verkeer dat zich aanbiedt tijdens de wedstrijden wordt enkel toegelaten op het parcours na het passeren van de groene vlag en in de looprichting van de joggers.
3.4. De rijrichting in volgende straten of pleinen of gedeeltes ervan wordt tijdelijk toegestaan in beide richtingen:

 • Raamstraat, tussen de Melkerij en de Lijnendraaierstraat.

3.5. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type D1.
3.6. Alle tegenstrijdige bestaande signalisatie dient te worden afgeplakt.
3.7. Deze maatregelen zijn van toepassing op maandag 9 april 2012 vanaf 12.30 uur tot 16.30 uur.

Artikel 4 - Openbare orde
4.1. Op elk kruispunt langs het parcours dient een signaalgever te staan.
4.2. De signaalgevers dienen verplicht aanwezig te zijn op de veiligheidsbriefing gegeven door de organisatie vóór de aanvang van de wedstrijd.
4.3. De lokale politie voorziet reeds een minimum inzet van personeel op volgende kruispunten:

 • Oostveldstraat/Psychiatrisch Ziekenhuis
 • marktplein
 • Teirlinckstraat/Kerkstraat
 • Roze/Ghevers
 • Roze/Burgemeester Lionel Pussemierstraat
 • Burgemeester Lionel Pussemierstraat/Psychiatrisch Ziekenhuis.

4.4. Tijdens de wedstrijd is alle verkeer verboden tussen de rode vlag aan de kop van de wedstrijd en de groene vlag aan de staart van de wedstrijd.
4.5. De buurtbewoners dienen op de hoogte gebracht te worden door de organisator van eventueel gewijzigde verkeerssituaties in hun straat tijdens de duur van Eeklorun.
4.6. Tijdens de duur van Eeklorun zal er een CP Ops opgericht worden in de sporthal waarin een vertegenwoordiger van de organisatie, het Rode Kruis en de lokale politie zal zetelen.

Artikel 5
Dit reglement zal kenbaar gemaakt worden zoals voorzien in de artikelen 186 en 187 van het gemeentedecreet.

Namens het college,
De stadssecretaris wd.,                         De burgemeester-voorzitter,
get. Monique HAEGEMAN                      get. Koen LOETE
Voor eensluidend uittreksel :
Voor de burgemeester,
De stadssecretaris wd.,
(art. 126 nieuwe gemeentewet)
 

BESLUIT VAN DE BURGEMEESTER VOOR EEKLORUN OP MAANDAG 9 APRIL 2012
VERGUNNING

De burgemeester,

Gelet op de aanvraag van de heer Pascal Schelstraete, medewerker stedelijke sportdienst Eeklo, Pokmoere 25 te 9900 Eeklo, om vergunning te bekomen voor de organisatie van Eeklorun op maandag 9 april 2012;
Gelet op artikel 9 van de gecoördineerde wetten betreffende de politie over het wegverkeer van 16 maart 1968 en op het tijdelijk politiereglement dd. 27 januari 2009 ter zake;
Gelet op artikel 50 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 inzake het organiseren op de openbare weg van alle snelheids- en sportwedstrijden;
Gelet op het koninklijk besluit van 21 augustus 1967 tot reglementering van de wegwedstrijden;

BESLUIT:

Artikel 1
Onder voorbehoud van strikte naleving van de hiernavermelde voorwaarden wordt toelating verleend aan de stedelijke sportdienst Eeklo, p/a. dhr. Pascal Schelstraete, Pokmoere 25 te 9900 Eeklo, voor het organiseren van Eeklorun op maandag 9 april 2012.

Artikel 2
De inrichters zijn ertoe gehouden de bepalingen van het tijdelijk politiereglement van de stad Eeklo van 26 januari 2010 stipt na te komen.

Artikel 3
Het parcours van de wedstrijd dient gevolgd te worden, zoals omschreven in de aanvraag:
Het parcours voor de jeugd is:
Start om 13.15 uur
Omloop:    terreinen sporthal - Burgemeester Lionel Pussemierstraat - Burgemeester Lionel Van Dammelaan - terreinen sporthal
Einde om 14 uur.
Het parcours voor de 5 km, 10 km en 15 km is:
Start om 14 uur
Omloop:    Burgemeester Lionel Pussemierstraat - site Psychiatrisch Ziekenhuis - Oostveldstraat (voetpad) - Melkerijpad - Kerkstraat - marktplein - ceremonieplein - Kerkplein - Prinsenhofstraat - Teirlinckstraat - Kerkstraat - Roze - Burgemeester Lionel Pussemierstraat - Zonnebloemstraat - Burgemeester Maurice Goethalslaan - Burgemeester Lionel Van Dammelaan - terreinen sporthal
Einde om 16 uur.

Artikel 4
Op elk kruispunt langs het parcours dient een signaalgever te staan. Het inzetten van seingevers gebeurt door de organisator in overleg met de politie. De organisator dient zo snel mogelijk de lijst van de seingevers aan de politie over te maken. De signaalgevers dienen verplicht aanwezig te zijn op de veiligheidsbriefing gegeven vóór de organisatie van de wedstrijd.

Artikel 5
Eventuele richtlijnen van de lokale politie dienen stipt te worden nageleefd.

Artikel 6
Tijdens de wedstrijd is alle verkeer verboden tussen de rode vlag aan de kop van de wedstrijd en de groene vlag aan de staart van de wedstrijd. Het plaatselijk verkeer dat zich aanbiedt tijdens de wedstrijd wordt enkel toegelaten op het parcours na het passeren van de groene vlag en in de looprichting van de joggers.

Artikel 7
Deze vergunning wordt ter kennis gebracht van de aanvrager.

Eeklo, 13 maart 2012

Monique HAEGEMAN                        Koen LOETE
stadssecretaris wd.,                          burgemeester


Zoeken