Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / informatie / politiereglementen / 2012 / tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van Helden in het Park op donderdagen 26 juli, 2 augustus, 9 augustus en 16 augustus 2012

tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van Helden in het Park op donderdagen 26 juli, 2 augustus, 9 augustus en 16 augustus 2012

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE
_______________

Zitting van 17 juli 2012

AANWEZIG :
Koen LOETE, burgemeester-voorzitter;
Freddy DEPUYDT, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE CONINCK, Erik MATTHIJS, schepenen;
Meike VAN GREMBERGEN, stadssecretaris.

-----

Tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van Helden in het Park op donderdagen 26 juli, 2 augustus, 9 augustus en 16 augustus 2012.


Het college,

Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit dd. 16 maart 1968;
Gelet op het koninklijk besluit dd. 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;
Gelet op het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en wijzigingen, waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op de ministeriële omzendbrief dd. 3 april 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer;

Overwegende dat op 26 juli, 2, 9 en 16 augustus 2012 het evenement “Helden in het Park” georganiseerd wordt in het Heldenpark;


Overwegende dat de nodige verkeers- en veiligheidsmaatregelen dienen genomen te worden;

Gelet op het advies van de politie dd. 6 juli 2012;

BESLUIT:

Volgende maatregelen zijn van kracht naar aanleiding van het evenement “Helden in het Park” op 26 juli, 2, 9 en 16 augustus 2012.

Artikel 1 - Verkeer
1.1. Het is verboden te parkeren en stil te staan in het Heldenpark.
1.2. Deze maatregel is van toepassing op woensdag 25 juli 2012 vanaf 8 uur tot 16 uur.
1.3. Het is verboden te parkeren en stil te staan in volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan:
  • Sportlaan, tussen de Burgemeester Lionel Van Dammelaan en de Oostveldstraat (pare huisnummers)
  • Zwembadstraat, uitgezonderd op de parkeerplaatsen buiten de rijbaan gelegen (pare huisnummers)
  • Kottemstraat (pare huisnummers)
  • Lekestraat, tussen de Zwembadstraat en de Kottemstraat (pare huisnummers)
  • Oostveldstraat 162, oprit zwembad (uitgezonderd hulpdiensten).

1.4. Deze maatregel is van toepassing op donderdagen 26 juli, 2 augustus, 9 augustus en 16 augustus 2012, telkens vanaf 19 uur tot 24 uur.
1.5. Het is verboden te parkeren en stil te staan in het Heldenpark.
1.6. Deze maatregel is van toepassing op donderdagen 26 juli, 2 augustus, 9 augustus en 16 augustus 2012, telkens van 10 uur tot 1 uur.
1.7. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type E3 voorzien van begin-, herhalings- en eindpijlen (type X) en voorzien van de blauwe onderborden waarop de tijdsvork in witte cijfers en letters is aangebracht.

Artikel 2 - Openbare orde
2.1. Op donderdagen 26 juli, 2 augustus, 9 augustus en 16 augustus 2012, tijdens de organisatie van “Helden in het Park”, is het verboden dranken mee te brengen in glazen flessen, glazen en deze te verbruiken op openbare plaatsen in het park.
2.2. Het is verboden andere alcoholische dranken te verbruiken dan deze die geschonken worden door de organisator van “Helden in het Park” of door de concessiehouder.
2.3. Op de openbare plaatsen is het verboden drank te verbruiken in andere dan plastic, papieren of kartonnen bekers.
2.4. Inbreuken onder punt 2 worden met politiestraffen bestraft.


2.5. In de Kottemstraat vanaf het kruispunt met de Oostveldstraat wordt een parking voor mindervaliden georganiseerd bestaande uit 5 parkeerplaatsen.

Artikel 3
Dit reglement zal kenbaar gemaakt worden zoals voorzien in artikel 186 en 187 van het gemeentedecreet.

Namens het college,
De stadssecretaris,                                          De burgemeester-voorzitter,
get. Meike VAN GREMBERGEN                      get. Koen LOETE
Voor eensluidend uittreksel:
Voor de burgemeester,
De stadssecretaris,
(art. 126 nieuwe gemeentewet)

 


Zoeken