Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / informatie / politiereglementen / 2012 / tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van Zomer in Zonneheem van 31 juli t.e.m. 2 augustus 2012

tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van Zomer in Zonneheem van 31 juli t.e.m. 2 augustus 2012

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE
_______________

Zitting van 17 juli 2012

AANWEZIG :
Koen LOETE, burgemeester-voorzitter
Freddy DEPUYDT, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE CONINCK, Erik MATTHIJS, schepenen ;
Meike VAN GREMBERGEN, stadssecretaris.

-----

Tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van “Zomer in Zonneheem” van 31 juli t.e.m. 2 augustus 2012.


Het college,

Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit dd. 16 maart 1968;
Gelet op het koninklijk besluit dd. 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;
Gelet op het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en wijzigingen, waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op de ministeriële omzendbrief dd. 3 april 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer;

Overwegende dat van 31 juli t.e.m. 2 augustus 2012 “Zomer in Zonneheem” plaatsvindt;


Overwegende dat de nodige parkeer- en verkeersmaatregelen dienen genomen te worden;

Gelet op het advies van de politie dd. 6 juli 2012;

BESLUIT:

Volgende maatregelen zijn van kracht naar aanleiding van “Zomer in Zonneheem” van 31 juli t.e.m. 2 augustus 2012:

Artikel 1 - Parkeerverbod
1.1. Het is verboden te parkeren en stil te staan in de Schietspoelstraat.
1.2. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type E3 voorzien van begin-, herhalings- en eindpijlen (type X) en voorzien van de blauwe onderborden waarop de tijdsvork in witte cijfers en letters is aangebracht.
1.3. Deze maatregel is van toepassing van maandag 30 juli 2012 om 7 uur tot vrijdag 3 augustus 2012 om 17 uur.

Artikel 2 - Omleiding
2.1. De toegang tot de Schietspoelstraat is verboden voor alle motorvoertuigen, “uitgezonderd plaatselijk verkeer”.
2.2. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van nadars en verkeersborden van het type C3 + M2 met onderbord “uitgezonderd plaatselijk verkeer”.
2.3. Deze maatregel is van toepassing van maandag 30 juli 2012 om 7 uur tot vrijdag 3 augustus 2012 om 17 uur.

Artikel 3 - Openbare orde
Zoals bij de voorgaande edities is het aangewezen dat in het kader van de openbare veiligheid de brandweer een inspectie doet van het terrein na de opbouw.

Artikel 4
Dit reglement zal kenbaar gemaakt worden zoals voorzien in artikel 186 en 187 van het gemeentedecreet.

Namens het college,
De stadssecretaris,                                           De burgemeester -voorzitter,
get. Meike VAN GREMBERGEN                       get. Koen LOETE
Voor eensluidend uittreksel:
Voor de burgemeester,
De stadssecretaris,
(art. 126 nieuwe gemeentewet)

 Zoeken