Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / informatie / politiereglementen / 2012 / tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de ‘wijk-drink toosten op het nieuwe jaar’ op zondag 13 januari 2013

tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de ‘wijk-drink toosten op het nieuwe jaar’ op zondag 13 januari 2013


UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN HET
SCHEPENCOLLEGE
_______________

Zitting van 27 november 2012

AANWEZIG :


Koen LOETE, burgemeester-voorzitter;
Freddy DEPUYDT, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE CONINCK, Erik MATTHIJS en Danny SMESSAERT, schepenen;
Meike VAN GREMBERGEN, stadssecretaris.

-----

Tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de ‘wijk-drink toosten op het nieuwe jaar’ op zondag 13 januari 2013.


Het college,

Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit dd. 16 maart 1968;
Gelet op het koninklijk besluit dd. 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;
Gelet op het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en wijzigingen, waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op de ministeriële omzendbrief dd. 3 april 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer;

Overwegende dat op zondag 13 januari 2013 de ‘wijk-drink toosten op het nieuwe jaar’ plaatsvindt in Eeklo;
Overwegende dat voor een vlotte organisatie van deze bijeenkomst parkeerbeperkende maatregelen dienen getroffen te worden;

Gelet op het advies van de politie dd. 13 november 2012;


BESLUIT:

Volgende maatregelen zijn van kracht naar aanleiding van de ‘wijk-drink toosten op het nieuwe jaar’ op zondag 13 januari 2013:

Artikel 1 - Parkeerverbod
1.1. Het is verboden te parkeren en stil te staan op de parking van het Meibloempaviljoen.
1.2. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type E3 voorzien van begin-, herhalings- en eindpijlen (type X) en voorzien van de blauwe onderborden waarop de tijdsvork in witte cijfers en letters is aangebracht.
1.3. Deze maatregel is van toepassing op zondag 13 januari 2013 van 6.00 uur tot 19.00 uur.

Artikel 2 - Openbare Orde
De organisator dient erover te waken dat de tent voldoende dient verankerend te worden.

Artikel 3
Dit reglement zal kenbaar gemaakt worden zoals voorzien in artikel 186 en 187 van het gemeentedecreet.

Namens het college,

De stadssecretaris,                                     De burgemeester-voorzitter,
get. Meike VAN GREMBERGEN                     get. Koen LOETE
Voor eensluidend uittreksel:
Voor de burgemeester,
De stadssecretaris,
(art. 126 nieuwe gemeentewet)
 

 Zoeken