Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / informatie / politiereglementen / 2012 / tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de 100-dagenoptocht op vrijdag 17 februari 2012

tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de 100-dagenoptocht op vrijdag 17 februari 2012

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE

Zitting van 24 januari 2012

AANWEZIG:
Koen LOETE, burgemeester-voorzitter;
Freddy DEPUYDT, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE CONINCK en Dany SMESSAERT, schepenen;
Meike VAN GREMBERGEN, stadssecretaris.
-----

Tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de 100-dagenoptocht op vrijdag 17 februari 2012.


Het college,

Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit dd. 16 maart 1968;
Gelet op het koninklijk besluit dd. 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;
Gelet op het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en wijzigingen, waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op het ministerieel rondschrijven dd. 14 november 1977 betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing van de verkeerstekens;Overwegende dat op zaterdag 17 februari 2012 de 100-dagenoptrocht georganiseerd wordt te Eeklo;
Overwegende dat, voor de veiligheid van de deelnemers en voor de verkeersveiligheid in het algemeen parkeerbeperkende- en verkeersmaatregelen dienen getroffen te worden;

Gelet op het advies van de zonechef dd. 10 januari 2012;

Onder voorbehoud van gunstig advies van de AWV, voor wat het gebruik van de gewestweg betreft;

BESLUIT:

Artikel 1 - Parcours
Start om 9 uur: parking sporthal.
Omloop: Burgemeester Lionel Pussemierstraat - Roze - over de terreinen van het P.T.I. - Vrombautstraat - rond punt - Zandvleuge - Opeisingstraat - Eikelstraat - langsheen de ingang van het koninklijk atheneum - Molenstraat - Markt - Patersstraat - Kloosterdreef - over de terreinen van het College Onze-Lieve-Vrouw-ten-Doorn - Dullaert - Zuidmoerstraat - Visstraat - Oostveldstraat - Burgemeester Lionel Pussemierstraat.
Aankomst rond 11 uur: parking van de sporthal.

Artikel 2 - Parkeerverbod
2.1. Het is verboden te parkeren en stil te staan in volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan:
  • Burgemeester Lionel Pussemierstraat, tussen de Burgemeester Lionel Van Dammelaan en het Zonnepark.

2.2. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type E3 voorzien van begin-, herhalings- en eindpijlen (type X) en voorzien van de blauwe onderborden waarop de tijdsvork in witte cijfers en letters is aangebracht.
2.3. Deze maatregel is van toepassing op vrijdag 17 februari 2012 van 7 uur tot 9 uur.

Artikel 3 - Openbare orde
3.1. De politie zal de stoet escorteren en de nodige verkeersregeling voorzien.
3.2. De studenten zijn verplicht het afgesproken en opgelegde parcours te volgen en de timing te respecteren. Er worden geen afwijkingen van de reisweg toegestaan. Omstaanders mogen door de deelnemers niet worden lastiggevallen.
3.3. Het is de deelnemers aan de stoet slechts toegelaten de muziekinstallatie van de podiumwagens in te schakelen bij vertrek van de stoet.
3.4. De chauffeurs van de podiumwagens kunnen aan een ademtest onderworpen worden en moeten in het bezit zijn van het vereiste geldige rijbewijs.
3.5. Alle deelnemende podiumwagens worden aan een keuring onderworpen door de politie.
3.6. De deelnemers aan de stoet moeten zich houden aan de verkeersreglementering zoals voorzien in artikel 42.3 van het algemeen verkeersreglement vastgelegd in het koninklijk besluit van 01/12/1975.
3.7. Opdat publieke en private goederen niet zouden worden besmeurd, zijn het bezit en het gebruik van scheerschuim, detergenten, alcoholstiften, varkensstiften, bloem, eieren en andere kleverige of moeilijk op te ruimen recipiënten verboden. Het is ook verboden om snoepgoed te werpen of uit te strooien. Het is tenslotte ook verboden om met confetti, papierslingers of waterballonnen te gooien. Eventueel kan deze laatste bepaling versoepeld worden in functie van de beschikbaarheid en inzet van een veegwagen die als laatste in de stoet zou kunnen meerijden. Bij niet-naleving van deze maatregel zullen deze goederen worden in beslag genomen.
3.8. Het is verboden om vuurwerk, allerhande bommetjes of Bengaals vuur bij te hebben of aan te steken.
3.9. Het is verboden om dranken in glazen of glazen flessen in de publieke ruimte bij te hebben of te nuttigen. Bij niet-naleving van deze maatregel zullen deze goederen in beslag worden genomen.
3.10. Het gebruik van alcoholische dranken door de studenten op de openbare weg tijdens de verzameling, de verplaatsing en de ontbinding van de stoet is verboden. Bij niet-naleving van deze maatregel zullen deze goederen in beslag worden genomen.


3.11. Het is voor de deelnemers verboden om plaats te nemen op de podiumwagens, tenzij volledig rondom een veilige borstwering is aangebracht van minimum één meter hoogte te rekenen vanaf het platform. Op de “veilige” wagens mag het aantal aanwezigen het aantal vierkante meter van het platform niet overschrijden. Elke wagen wordt bemand met minimum één leerkracht van de school die als steward toeziet op de veiligheid aan boord. Zonder steward worden de wagens in de stoet geweigerd.
3.12. Eénmanskarren en zogenaamde “zeepkisten”-vehikels zijn in de stoet verboden.
3.13. Tijdens de stoet is alle verkeer verboden tussen het kopvoertuig van de stoet en het staartvoertuig van de stoet.
3.14. De studenten van het College O.L.V.-Ten-Doorn, die na het programma in de evenementenhal onder begeleiding van hun klastitularis zich terug naar school begeven, maken daarbij gebruik van de voetpaden. De N9 wordt, uit veiligheidsoverweging, enkel gekruist ter hoogte van de Kaaistraat, waar het verkeer zal gekanaliseerd worden door de politie.
3.15. De voertuigen die meereden in de stoet zullen na de ontbinding hiervan GEEN deelnemers meer vervoeren naar de school of hun stalplaats.

Artikel 4
Dit reglement zal kenbaar gemaakt worden zoals voorzien in de artikelen 186 en 187 van het gemeentedecreet.

Namens het college,
De stadssecretaris,                                           De burgemeester-voorzitter,
get. Meike VAN GREMBERGEN                       get. Koen LOETE
Voor eensluidend uittreksel :
Voor de burgemeester,
De stadssecretaris,
(art. 126 nieuwe gemeentewet)


Zoeken