Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / informatie / politiereglementen / 2012 / tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de 1ste steenlegging AZ Alma op zondag 16 en maandag 17 september 2012

tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de 1ste steenlegging AZ Alma op zondag 16 en maandag 17 september 2012

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE
_______________

Zitting van 4 september 2012

AANWEZIG :
Koen LOETE, burgemeester-voorzitter;
Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE CONINCK en Danny SMESSAERT, schepenen;
Meike VAN GREMBERGEN, stadssecretaris.

-----

Tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de 1ste steenlegging AZ Alma op zondag 16 en maandag 17 september 2012.


Het college,

Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit dd. 16 maart 1968;
Gelet op het koninklijk besluit dd. 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;
Gelet op het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en wijzigingen, waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op de ministeriële omzendbrief dd. 3 april 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer;

Overwegende dat, in het kader van de eerste steenlegging van het nieuwe fusieziekenhuis AZ Alma, verschillende activiteiten worden georganiseerd op zondag 16 september 2012 en maandag 17 september 2012;


Overwegende dat de nodige parkeer- en verkeersmaatregelen dienen genomen te worden;

Gelet op het advies van de politie dd. 14 augustus 2012;
Gelet op de vergunning afgeleverd door AWV op 24 augustus 2012 voor wat het afsluiten van de R43 betreft;

BESLUIT:

Volgende maatregelen zijn van kracht naar aanleiding van de eerste steenlegging AZ Alma op zondag 16 en maandag 17 september 2012.

Artikel 1 - Parkeerverbod
1.1. Het is verboden te parkeren en stil te staan in volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan:
  • Blakstraat, tussen de Boterbloemstraat en de Abdijstraat, langs de zijde met de pare huisnummers.

1.2. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type E3 voorzien van begin-, herhalings- en eindpijlen en voorzien van de blauwe onderborden waarop de tijdsvork in witte cijfers en letters is aangebracht.
1.3. Het is verplicht te parkeren deels op het trottoir of de berm, deels op de rijbaan in volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan:

  • Blakstraat, tussen de Boterbloemstraat en de Abdijstraat, langs de zijde met de onpare huisnummers.

1.4. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type E9f voorzien van begin-, herhalings- en eindpijlen en voorzien van de blauwe onderbroden waarop de tijdsvork in witte cijfers en letters is aangebracht.
1.5. Deze maatregelen zijn van toepassing op zondag 16 september 2012 van 13.00 uur tot 18.00 uur en op maandag 17 september 2012 van 17.00 uur tot 23.00 uur.

Artikel 2 - Omleiding
2.1. De toegang tot de volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan is verboden voor alle voertuigen:

  • Ringlaan, tussen de Raverschootstraat en de Blakstraat.

2.2. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van voldoende verlichte nadars en verkeersbord van het type C3.
2.3. Ter hoogte van het kruispunt Ringlaan/N9 dienen er aanwijzingsborden geplaatst te worden met de vermelding: ‘Ringlaan onderbroken - uitgezonderd AZ Alma’ en dit voor het verkeer komende uit de richting Maldegem, Eeklo en Knokke.


2.4. Er wordt een wegomlegging georganiseerd vanaf het kruispunt Ringlaan/Brugsesteenweg - Brugsesteenweg - Tuinwijklaan - Galgenstraat - Raverschootstraat - kruispunt Ringlaan/Raverschootstraat en omgekeerd.
2.5. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type F41.
2.6. Deze maatregelen zijn van toepassing op zondag 16 september 2012 van 13.00 uur tot 18.00 uur en op maandag 17 september 2012 van 17.00 uur tot 23.00 uur.

Artikel 3 - Openbare orde
3.1. Alle genodigden dienen over een parkeerkaart te beschikken.
3.2. Ter hoogte van de weegbrug zal een eerste controle gebeuren van het verkeer door een politieambtenaar. Op deze locatie zal de Ringlaan gedeeltelijk afgesloten worden met een nadar en een verkeersbord van het type C3 met reglementair onderbord ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’.
3.3. De parkeerzone wordt georganiseerd door personeel van Group 4. Op de parkeerstrook van de buitenring (richting zuid) zal er normaal geparkeerd kunnen worden. Op de parkeerstrook van de binnenring (richting noord) zal er in visgraat geparkeerd worden op zodanige wijze dat de wagens niet op de buitenring staan en onmiddellijk en enkel in de richting Raverschootstraat kunnen vertrekken.
3.4. De parkeerzone is enkel te bereiken komende uit de richting van de N9.
3.5. Buiten de parkeerzone is parkeren langs de Ringlaan toegestaan op de reglementaire wijze.
3.6. De fietsenstalling en de VIP-parking zullen georganiseerd worden door personeel van Group 4 op de terreinen van AZ Alma.
3.7. De lokale politie voorziet een minimum inzet van personeel op de volgende kruispunten:
  • Ringlaan/ter hoogte van de weegbrug
  • Ringlaan/Raverschootstraat
  • Blakstraat: ter hoogte van de inrit van de werf.

3.8. AZ Alma dient in te staan voor het tijdig schriftelijk verwittigen van het afsluiten van de Ringlaan aan de bedrijven gelegen in de industriezone.

Artikel 4
Dit reglement zal kenbaar gemaakt worden zoals voorzien in artikel 186 en 187 van het gemeentedecreet.

Namens het college,
De stadssecretaris,                                           De burgemeester-voorzitter,
get. Meike VAN GREMBERGEN                       get. Koen LOETE
Voor eensluidend uittreksel:
Voor de burgemeester,
De stadssecretaris,
(art. 126 nieuwe gemeentewet) 


Zoeken