Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / informatie / politiereglementen / 2012 / tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de 23° verjaardag Patjelli van vrijdag 27 april tot en met woensdag 2 mei 2012

tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de 23° verjaardag Patjelli van vrijdag 27 april tot en met woensdag 2 mei 2012UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE
_______________

Zitting van 24 april 2012

AANWEZIG:
Koen LOETE, burgemeester-voorzitter;
Freddy DEPUYDT, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE CONINCK, Erik MATTHIJS en Dany SMESSAERT, schepenen;
Meike VAN GREMBERGEN, stadssecretaris.

-----

Tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de 23° verjaardag Patjelli van vrijdag 27 april tot en met woensdag 2 mei 2012.


Het college,

Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit dd. 16 maart 1968;
Gelet op het koninklijk besluit dd. 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;
Gelet op het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en wijzigingen, waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op het ministerieel rondschrijven dd. 14 november 1977 betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing van de verkeerstekens;

Overwegende dat van vrijdag 27 april 2012 tot en met woensdag 2 mei 2012 de 23ste verjaardag van Patjelli’s feesten wordt georganiseerd;
Overwegende dat de nodige verkeers- en parkeermaatregelen dienen getroffen te worden;

Gelet op het advies van de politie dd. 18 april 2012;

BESLUIT:

Artikel 1 - Parkeerverbod
1.1. Het is verboden te parkeren en stil te staan in volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan:
  • Burggravenstraat, tussen de Zuidmoerstraat en de chalet van Patjelli inclusief.

1.2. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type E3 voorzien van begin-, herhalings- en eindpijlen (type X) en voorzien van de blauwe onderborden waarop de tijdsvork in witte cijfers en letters is aangebracht.
1.3. Deze maatregel is van toepassing vanaf donderdag 26 april 2012 van 10 uur tot woensdag 2 mei 2012 tot 20 uur.

Artikel 2 - Omleiding
2.1. De toegang tot volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan is verboden voor alle motorvoertuigen:

  • Burggravenstraat, tussen de Zuidmoerstraat en de ‘chalet’ van Patjelli inclusief.

2.2. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van nadars en verkeersborden van het type C3, C3 met onderbord “uitgezonderd plaatselijk verkeer” en M2. Fietsers en voetgangers behouden vrije doorgang.
2.3. Er wordt een omleiding voorzien vanaf het kruispunt Zuidmoerstraat/Burggravenstraat - Zuidmoerstraat - Zandstraat - Broeders Van Liefdestraat - Burggravenstraat en omgekeerd.


2.4. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type F41.
2.5. Voor het verkeer komende vanuit de richting AZ Alma dient ter hoogte van het kruispunt Zuidmoerstraat/Zandstraat een bord van het type F39 de omleiding aan te kondigen met de vermelding “Burggravenstraat onderbroken”.
2.6. Deze maatregelen zijn van toepassing vanaf zondag 29 april 2012 van 17 uur tot dinsdag 1 mei 2012 tot 20 uur.

Artikel 3 - Openbare orde
Na afloop van de festiviteiten dient de organisator contact op te nemen met de technische dienst, zodoende dat de signalisatie kan verwijderd worden en de Burggravenstraat terug kan opengesteld worden.

Artikel 4
Dit reglement zal kenbaar gemaakt worden zoals voorzien in de artikelen 186 en 187 van het gemeentedecreet.

Namens het college,
De stadssecretaris,                                           De burgemeester-voorzitter,
get. Meike VAN GREMBERGEN                      get. Koen LOETE
Voor eensluidend uittreksel :
Voor de burgemeester,
De stadssecretaris,
(art. 126 nieuwe gemeentewet)

 


Zoeken