Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / informatie / politiereglementen / 2012 / tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de 70's Cycle Run Classic Sprint op zondag 2 september 2012

tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de 70's Cycle Run Classic Sprint op zondag 2 september 2012

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE
_______________

Zitting van 21 augustus 2012

AANWEZIG :
Koen LOETE, burgemeester-voorzitter ;
Freddy DEPUYDT, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE CONINCK, Erik MATTHIJS en Danny SMESSAERT, schepenen ;
Monique HAEGEMAN, stadssecretaris wd.

-----

Tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de 70's Cycle Run Classic Sprint op zondag 2 september 2012.


Het college,

Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit dd. 16 maart 1968;
Gelet op het koninklijk besluit dd. 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;
Gelet op het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en wijzigingen, waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op de ministeriële omzendbrief dd. 3 april 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer;

Overwegende dat op zondag 2 september 2012 de 70's Cycle Run Classic Sprint plaatsvindt te Eeklo;


Overwegende dat de nodige parkeer- en verkeersmaatregelen dienen genomen te worden;

Gelet op de vergunning, afgeleverd door het Agentschap wegen en verkeer, district Eeklo, op 2 augustus 2012;
Gelet op het advies van de politie dd 2 augustus 2012;

BESLUIT:
Volgende maatregelen zijn van kracht naar aanleiding van de 70's Cycle Run Classic Sprint op zondag 2 september 2012:

Artikel 1 - Parkeerverbod
1.1. Het is verboden te parkeren en stil te staan in volgende straten of gedeeltes ervan:
  • Ringlaan, vanaf de Industrielaan (dient bereikbaar te blijven) tot vóór de aansluiting met het fietspad (fietspad dient eveneens bereikbaar te blijven).

1.2. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type E3 voorzien van begin,- herhalings- en eindpijlen en voorzien van de blauwe onderborden waarop de tijdsvork in witte cijfers en letters is aangebracht.
1.3. Deze maatregel is van toepassing op zondag 2 september 2012 van 11.00 uur tot 17.00 uur.

Artikel 2 - Omleiding
2.1. De toegang tot volgende straten of gedeeltes ervan is verboden voor alle voertuigen:

  • Ringlaan, vanaf de Industrielaan (dient bereikbaar te blijven) tot vóór de aansluiting met het fietspad (fietspad dient eveneens bereikbaar te blijven).

2.2. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type C3 en C31.
2.3. Er wordt een wegomlegging voorzien via de Industrielaan - Slachthuisstraat - Nieuwendorpe en omgekeerd.
2.4. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type F41.

2.5. Deze maatregelen zijn van toepassing op zondag 2 september 2012 van 11.00 tot 17.00 uur.

Artikel 3 - Openbare orde
3.1. Er dient een veiligheidplan te worden opgesteld dat op een coördinatievergadering wordt toegelicht (zie artikel 4 van het politiereglement "evenementen").
3.2. Men dient te voldoen aan de voorwaarden gesteld in het KB van 10 juni 1976 aangaande het inrichten van wedstrijden met motorvoertuigen
3.3. De politie voorziet de inzet van het nodige personeel.

Artikel 4
Dit reglement zal kenbaar gemaakt worden zoals voorzien in artikel 186 en 187 van het gemeentedecreet.

Namens het college,
De stadssecretaris wd.,                          De burgemeester-voorzitter,
get. Monique HAEGEMAN                       get. Koen LOETE

Voor eensluidend uittreksel:
Voor de burgemeester,
De stadssecretaris,
(art. 126 nieuwe gemeentewet)

 


Zoeken