Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / informatie / politiereglementen / 2012 / tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de Jozefse feesten van 10 tot 13 augustus 2012

tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de Jozefse feesten van 10 tot 13 augustus 2012

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE
_______________

Zitting van 7 augustus 2012

AANWEZIG :
Koen LOETE, burgemeester-voorzitter ;
Freddy DEPUYDT, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE CONINCK, Erik MATTHIJS en Danny SMESSAERT, schepenen ;
Meike VAN GREMBERGEN, stadssecretaris.

-----

Tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de Jozefse feesten van 10 tot 13 augustus 2012.


Het college,

Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit dd. 16 maart 1968;
Gelet op het koninklijk besluit dd. 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;
Gelet op het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en wijzigingen, waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op de ministeriële omzendbrief dd. 3 april 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer;

Overwegende dat de Jozefse feesten plaatsvinden van vrijdag 10 augustus tot en met maandag 13 augustus 2012;
Overwegende dat de nodige parkeer- en verkeersmaatregelen dienen genomen te worden;

Gelet op het advies van de politie dd. 31 juli 2012;

BESLUIT:

Volgende maatregelen zijn van kracht naar aanleiding van de Jozefse feesten:

Artikel 1 - Parkeren
1.1. Het is verboden te parkeren en stil te staan in volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan:
  • Abdijstraat, tussen de Doornstraat en de Blakstraat
  • Blakstraat, tussen de Boterbloemstraat en de Baljuwdreef (pare huisnummers)
  • Schipdonkstraat.

1.2. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type E3 voorzien van begin-, herhalings- en eindpijlen (type X) en voorzien van de blauwe onderborden waarop de tijdsvork in witte cijfers en letters is aangebracht.
1.3. Deze maatregel is van toepassing op zondag 12 augustus 2012 vanaf 8 uur tot 18 uur.

Artikel 2 - Omleiding
2.1. De toegang tot volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan is verboden voor alle voertuigen:

  • Abdijstraat, tussen de Doornstraat en de Blakstraat
  • Schipdonkstraat.

2.2. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van nadars en verkeersborden van het type C3, C3 met onderbord “uitgezonderd plaatselijk verkeer” en F45.
2.3. Deze maatregel is van toepassing op zondag 12 augustus 2012 vanaf 8 uur tot 18 uur.

Artikel 3 - Openbare orde
De bewoners van volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan:

  • Azaleastraat
  • Begoniastraat

zullen na controle door de organisatie doorgelaten worden met hun voertuig.

Artikel 4
Dit reglement zal kenbaar gemaakt worden zoals voorzien in artikel 186 en 187 van het gemeentedecreet.

Namens het college,
De stadssecretaris,                                           De burgemeester-voorzitter,
get. Meike VAN GREMBERGEN                       get. Koen LOETE
Voor eensluidend uittreksel:
Voor de burgemeester,
De stadssecretaris,
(art. 126 nieuwe gemeentewet)

 Zoeken