Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / informatie / politiereglementen / 2012 / tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de Kaaifeesten van vrijdag 5 oktober 2012 tot en met maandag 8 oktober 2012

tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de Kaaifeesten van vrijdag 5 oktober 2012 tot en met maandag 8 oktober 2012UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE
_______________

Zitting van 18 september 2012

AANWEZIG :
Koen LOETE, burgemeester-voorzitter;
Freddy DEPUYDT, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE CONINCK, Erik MATTHIJS en Danny SMESSAERT, schepenen;
Meike VAN GREMBERGEN, stadssecretaris.

-----

Tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de Kaaifeesten van vrijdag 5 oktober 2012 tot en met maandag 8 oktober 2012 - vervanging besluit dd. 4 september 2012.


Het college,

Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit dd. 16 maart 1968;
Gelet op het koninklijk besluit dd. 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;
Gelet op het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en wijzigingen, waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op de ministeriële omzendbrief dd. 3 april 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer;

Overwegende dat de Kaaifeesten plaatsvinden van vrijdag 5 oktober 2012 tot en met maandag 8 oktober 2012;


Overwegende dat de nodige parkeer- en verkeersmaatregelen dienen genomen te worden;

Gelet op het advies van de politie dd. 10 juli 2012 en op het aanvullend advies dd. 13 september 2012;

BESLUIT:

Volgende maatregelen zijn van kracht naar aanleiding van de Kaaifeesten die plaatsvinden van vrijdag 5 oktober 2012 tot en met maandag 8 oktober 2012:

Artikel 1 - Parkeerverbod
1.1. Het is verboden te parkeren en stil te staan op het Gebroeders van de Woestyneplein (plein).
1.2. Deze maatregel is van toepassing van maandag 1 oktober 2012 vanaf 7.00 uur tot dinsdag 9 oktober 2012 om 17.00 uur.
1.3. Het is verboden te parkeren en stil te staan op het Gebroeders van de Woestyneplein, vanaf huisnummer 1 tot en met huisnummer 15.
1.4. Deze maatregel is van toepassing van maandag 1 oktober 2012 vanaf 7.00 uur tot dinsdag 9 oktober 2012 om 17.00 uur.
1.5. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type E3 voorzien van begin-, herhalings- en eindpijlen (type X) en voorzien van de blauwe onderborden waarop de tijdsvork in witte cijfers en letters is aangebracht.

Artikel 2 - Omleiding
2.1. De toegang tot de volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan is verboden voor alle motorvoertuigen:
  • Gebroeders van de Woestyneplein (plein)
  • Gebroeders van de Woestyneplein, vanaf huisnummer 1 tot en met huisnummer 12.

2.2. Deze maatregel is van toepassing van maandag 1 oktober 2012 vanaf 13 uur tot dinsdag 9 oktober 2012 om 17 uur.
2.3. De toegang tot de volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan is verboden voor alle motorvoertuigen:

  • Gebroeders van de Woestyneplein, vanaf huisnummer 12A tot en met huisnummer 15.

2.4. Deze maatregel is van toepassing op zaterdag 6 oktober 2012 vanaf 13 uur tot 17 uur.
2.5. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van nadars en verkeersborden van het type C3.
2.6. De toegang tot de volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan is verboden voor alle motorvoertuigen, “uitgezonderd plaatselijk verkeer”:

  • Zuidmoerstraat, tussen de Euerardstraat en de Zandstraat
  • Dullaert.

2.7. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van nadars en verkeersborden van het type C3 met onderbord “uitgezonderd plaatselijk verkeer” en van het type F45.
2.8. Er wordt een omleiding georganiseerd voor het doorgaand verkeer vanaf het kruispunt Zuidmoerstraat/Euerardstraat - Euerardstraat - Hendrik Consciencestraat - Leikensweg - Zandstraat - kruispunt Zandstraat/Zuidmoerstraat en omgekeerd.
2.9. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type F41.
2.10. Er wordt een voorrangsregeling ingevoerd in volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan:

  • Gebroeders van de Woestyneplein, vanaf huisnummer 12A tot en met huisnummer 15, in de richting van de Dullaert.

2.11. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type B19 en B21.
2.12. Deze maatregelen zijn van toepassing:

  • van vrijdag 5 oktober 2012 vanaf 13 uur tot zondag 7 oktober 2012 om 00.00 uur
  • van zondag 7 oktober 2012 vanaf 20 uur tot maandag 8 oktober 2012 om 20 uur.

2.13. Plaatsen van de borden E3 (stilstaan- en parkeerverbod) aan beide zijden van de Dullaert, ter hoogte van het gedeelte waar de tent wordt opgesteld. Aan de uitsprong van de tent (gesitueerd tegenaan de hoek Zuidmoerstraat-Dullaert) plaatsen van het gebodsbord D1 (verplichting om de door de pijl aangeduide richting te volgen), een nadar en voldoende verlicht. Het invoeren van eenrichtingsverkeer in de richting van de Hendrik Consciencestraat. Dit eenrichtingsverkeer wordt aangegeven door het aanwijzingsbord F19 (openbare weg met eenrichtingsverkeer) met onderbord M4 (onderbord fietsen). Plaatsen van het verbodsbord C3 (verboden toegang, in beide richtingen, voor iedere bestuurder) met onderbord ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’ (ter hoogte van de Hendrik Consciencestraat) en het verbodsbord C1 (verboden richting voor iedere bestuurder) met onderbord M2. Het bord C1 met onderbord dient geplaatst te worden op de plaats waar de versmalling begint en dient links herhaald te worden aan de tent. Omleiding dient voorzien te worden via de Euerardstraat richting Zuidmoerstraat.

Artikel 3 - Openbare orde

3.1. Tijdens de kindernamiddag op zaterdag 6 oktober 2012 dienen voldoende nadars te worden geplaatst rond de kermisattracties om de veiligheid van de bezoekers te garanderen aangezien de Zuidmoerstraat open blijft.
3.2. De opstelling van de attracties en tenten gebeurt op zodanige wijze dat er te allen tijde een doorgang van minimum VIER meter gevrijwaard blijft op het Gebroeders van de Woestyneplein, vanaf huisnummer 1 tot en met huisnummer 15.

Artikel 4
Dit reglement vervangt het reglement dat werd goedgekeurd in het schepencollege van 4 september 2012.

Artikel 5
Dit reglement zal kenbaar gemaakt worden zoals voorzien in artikel 186 en 187 van het gemeentedecreet.

Namens het college,
De stadssecretaris,                                           De burgemeester-voorzitter,
get. Meike VAN GREMBERGEN                       get. Koen LOETE
Voor eensluidend uittreksel:
Voor de burgemeester,
De stadssecretaris,
(art. 126 nieuwe gemeentewet)

 


Zoeken