Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / informatie / politiereglementen / 2012 / tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de balloonmeeting op zaterdag 28 juli en zondag 29 juli 2012

tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de balloonmeeting op zaterdag 28 juli en zondag 29 juli 2012

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE
_______________

Zitting van 3 juli 2012

AANWEZIG :
Koen LOETE, burgemeester-voorzitter ;
Freddy DEPUYDT, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE CONINCK, Erik MATTHIJS en Danny SMESSAERT, schepenen ;
Meike VAN GREMBERGEN, stadssecretaris.

-----

Tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de balloonmeeting op zaterdag 28 juli en zondag 29 juli 2012.


Het college,

Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit dd. 16 maart 1968;
Gelet op het koninklijk besluit dd. 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;
Gelet op het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en wijzigingen, waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op de ministeriële omzendbrief dd. 3 april 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer;

Overwegende dat op zaterdag 28 juli 2012 en zondag 29 juli 2012 de balloonmeeting plaats vindt op de terreinen aan de stedelijke sporthal in de Burgemeester Lionel Pussemierstraat;
Overwegende dat er een zeer grote volkstoeloop wordt verwacht;
Overwegende dat de nodige maatregelen dienen genomen te worden voor een vlotte verkeersregeling;
Overwegende dat de deelnemers in de onmiddellijke omgeving van de standplaats hun materiaal moeten kunnen in- en uitladen;
Overwegende dat in het belang van de verkeersveiligheid verschillende straten dienen afgesloten te worden voor alle doorgaand verkeer;
Overwegende dat in dit geval verkeersomlegging dient voorzien te worden;
Overwegende dat in het belang van de verkeersveiligheid in het algemeen parkeerbeperkende maatregelen dienen getroffen te worden;
Overwegende dat rekening dient gehouden te worden met de wet van 10/04/1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid;

Gelet op het advies van de politie dd. 22 juni 2012;

BESLUIT:

Volgende maatregelen zijn van kracht naar aanleiding van de balloonmeeting op zaterdag 28 juli en zondag 29 juli 2012:

Artikel 1 - Verkeer
1.1. Het is verboden te parkeren en stil te staan in volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan:
 • Burgemeester Maurice Goethalslaan
 • Burgemeester Lionel Pussemierstraat, tussen de Oostveldstraat en huisnummer 174 (beide zijden)
 • Burgemeester Lionel Pussemierstraat, tussen huisnummer 173 en huisnummer 179A (beide zijden)
 • Burgemeester Lionel Van Dammelaan
 • Geraniumlaan
 • Oostveldstraat, tussen de Hospitaalstraat en de Kottemstraat
 • Roze, tussen de Rabautstraat en de Vrombautstraat
 • Scoutpad
 • Sportlaan, tussen de Oostveldstraat en de Burgemeester Lionel Van Dammelaan
 • Zonnebloemstraat
 • Zonnepark.

1.2. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type E3 voorzien van begin-, herhalings- en eindpijlen (type X) en voorzien van de blauwe onderborden waarop de tijdsvork in witte cijfers en letters is aangebracht.
1.3. Deze maatregel is van toepassing op zaterdag 28 juli 2012 van 12 uur tot 23 uur en op zondag 29 juli van 12 uur tot 23 uur.

Artikel 2 - Omleiding
2.1. De toegang tot volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan is verboden voor alle motorvoertuigen, “uitgezonderd houders van een geldige toegangskaart”:

 • Burgemeester Maurice Goethalslaan
 • Burgemeester Lionel Pussemierstraat
 • Burgemeester Lionel Van Dammelaan
 • Geraniumlaan
 • parking sporthal
 • Scoutspad
 • Sportlaan, tussen de Oostveldstraat en de Burgemeester Lionel Van Dammelaan
 • Zonnebloemstraat
 • Zonnepark.

2.2. Deze maatregelen worden kenbaar gemaakt door gebruik te maken van nadars en verkeersborden van het type C3 + M2 met onderbord “uitgezonderd houders van een geldige toegangskaart”.
2.3. De toegang tot volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan is verboden voor alle motorvoertuigen:

 • Burgemeester Lionel Van Dammelaan, tussen de Burgemeester Lionel Pussemierstraat en de Burgemeester Maurice Goethalslaan.

2.4. De toegang tot de Sportlaan wordt afgesloten op het kruispunt met de:

 • Emiel Dauwestraat
 • Rode Kruisstraat
 • Parklaan
 • aan het rondpunt met de Burgemeester Lionel van Dammelaan.

2.5. Deze maatregelen worden kenbaar gemaakt door gebruik te maken van nadars en verkeersborden van het type C3, M2 en F45
2.6. Er wordt een éénrichtingsverkeer ingevoerd in volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan:

 • Burgemeester Maurice Goethalslaan, in de richting Zonnebloemstraat - Burgemeester Lionel Van Dammelaan
 • Burgemeester Lionel Pussemierstraat, in de richting Oostveldstraat - Roze
 • Burgemeester Lionel Van Dammelaan, in de richting Burgemeester Maurice Goethalslaan - Sportlaan
 • Sportlaan, in de richting Burgemeester Lionel van Dammelaan - Oostveldstraat
 • Zonnebloemstraat, in de richting Burgemeester Lionel Pussemierstraat - Burgemeester Lionel Van Dammelaan
 • Scoutspad, in de richting Sportlaan, Burgemeester Lionel Pussemierstraat.

2.7. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type C1 + M2, F19 + M4, D1 en C31.
2.8. Deze maatregelen zijn van toepassing op zaterdag 28 juli 2012 van 12 uur tot 23 uur en op zondag 29 juli 2012 van 12 uur tot 23 uur.

Artikel 3 - Openbare orde
3.1. Private en bijzondere veiligheid tijdens het evemenent


De organisator kan vrijwilligers aanstellen mits te voldoen aan artikel 2 § 1 van de wet van 10 april 1990. De aanvraag hiervoor dient bij de burgemeester toe te komen uiterlijk drie weken vóór de aanvang van het evenement.
Het gebied begrensd door:
 • Sportlaan
 • Scoutspad
 • Zonnepark
 • Geraniumlaan
 • B.L. Pussemierstraat
 • B.L. Van Dammelaan

wordt tijdens de dagen van de meeting tussen 12 uur en 24 uur gereserveerd voor de organisator van de balloonmeeting en wordt de zone waarin bewakingsactiviteiten kunnen worden uitgeoefend in de zin van artikel 11, 3de lid van de wet van 10 april 1990.

De door de organisator ingezette vrijwilligers mogen geen fouilles van personen uitvoeren.
Iedere vrijwilliger die met een bewakingsactiviteit is belast dient een duidelijk leesbaar herkenningsteken te dragen waarop hun naam, de datum wanneer ze voor de meeting worden ingezet, de tekst “VZW Meetjeslandse Balloonmeeting” en de tekst “Toezicht” is vermeld.
Buiten het in deze paragraaf omschreven gebied mogen geen bewakingsactiviteiten worden uitgevoerd.
Alle personen die in dit kader worden ingezet, dienen elke strafbare handeling die door hen wordt vastgesteld onmiddellijk door te geven aan de politiediensten.
3.2. Bestendige verkoopspunten en leurhandel
Tijdens de dagen van de meeting van 8 tot 23 uur is het op en langs de openbare weg binnen een straal van 300 meter met als middelpunt de stedelijke sporthal verboden om niet bestendige verkoopspunten te plaatsen en te leuren zonder de voorafgaande toestemming van de burgemeester.
Overtreders van deze politieverordening worden gestraft met een gevangenisstraf van één tot zeven dagen en met een geldboete van één tot vijfentwintig euro, of met één van deze straffen alleen.
3.3. Tankplaats
De tankwagen bevindt zich in een met nadar afgesloten ruimte (straal 50 m). Aan de nadar moeten volgende pictogrammen aangebracht worden:
 • verboden te roken
 • gsm-gebruik verboden.

De organisator dient de richtlijnen (veiligheid, traject, volgorde) aangegeven door de stedelijke brandweer strikt te volgen.

Artikel 4
Dit reglement zal kenbaar gemaakt worden zoals voorzien in artikel 186 en 187 van het gemeentedecreet.

Namens het college,
De stadssecretaris,                                           De burgemeester,
get. Meike VAN GREMBERGEN                       get. Koen LOETE
Voor eensluidend uittreksel:


Voor de burgemeester,
De stadssecretaris,
(art. 126 nieuwe gemeentewet)

Zoeken