Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / informatie / politiereglementen / 2012 / tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de bloemenmarkt op zondag 22 april 2012

tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de bloemenmarkt op zondag 22 april 2012UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE
_______________

Zitting van 14 februari 2012

AANWEZIG:
Koen LOETE, burgemeester-voorzitter;
Freddy DEPUYDT, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE CONINCK, Erik MATTHIJS en Dany SMESSAERT, schepenen;
Meike VAN GREMBERGEN, stadssecretaris.
-----

 

Tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de bloemenmarkt op zondag 22 april 2012.


Het college,

Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit dd. 16 maart 1968;
Gelet op het koninklijk besluit dd. 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;
Gelet op het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en wijzigingen, waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op het ministerieel rondschrijven dd. 14 november 1977 betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing van de verkeerstekens;

Overwegende dat op zondag 22 april 2012 een bloemenmarkt plaats vindt op het marktplein te Eeklo;
Overwegende dat de nodige parkeerbeperkende maatregelen dienen getroffen te worden;

Gelet op het advies van de zonechef dd. 3 februari 2012;

BESLUIT:

Artikel 1
1.1. Het is verboden te parkeren en stil te staan in volgende straten of gedeeltes ervan:

  • marktplein.

1.2. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type E3 voorzien van begin-, herhalings- en eindpijlen (type X) en voorzien van de blauwe onderborden waarop de tijdsvork in witte cijfers en letters is aangebracht.
1.3. Deze maatregel is van toepassing op zondag 22 april 2012 vanaf 7 uur tot 14 uur.

Artikel 2
2.1. De toegang tot de volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan is verboden voor alle voertuigen:

  • marktplein.

2.2. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van nadars en verkeersborden van het type C3.
2.3. Deze maatregel is van toepassing op zondag 22 april 2012 vanaf 7 uur tot 14 uur.

Artikel 3
Dit reglement zal kenbaar gemaakt worden zoals voorzien in de artikelen 186 en 187 van het gemeentedecreet.

Namens het college,
De stadssecretaris,                                           De burgemeester-voorzitter,
get. Meike VAN GREMBERGEN                      get. Koen LOETE
Voor eensluidend uittreksel :
Voor de burgemeester,
De stadssecretaris,
(art. 126 nieuwe gemeentewet)

 


Zoeken