Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / informatie / politiereglementen / 2012 / tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de doortocht van de tweede rit van de Bank van de Post Ronde van België op het grondgebied Eeklo op donderdag 24 mei 2012

tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de doortocht van de tweede rit van de Bank van de Post Ronde van België op het grondgebied Eeklo op donderdag 24 mei 2012
UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE
_______________

Zitting van 24 april 2012

AANWEZIG:
Koen LOETE, burgemeester-voorzitter;
Freddy DEPUYDT, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE CONINCK, Erik MATTHIJS en Dany SMESSAERT, schepenen;
Meike VAN GREMBERGEN, stadssecretaris.
-----

Tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de doortocht van de tweede rit van de Bank van de Post Ronde van België op het grondgebied Eeklo op donderdag 24 mei 2012.


Het college,

Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit dd. 16 maart 1968;
Gelet op het koninklijk besluit dd. 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;
Gelet op het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en wijzigingen, waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op het ministerieel rondschrijven dd. 14 november 1977 betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing van de verkeerstekens;

Overwegende dat op donderdag 24 mei 2012 de doortocht van de tweede rit van de Bank van de Post Ronde van België op het grondgebied Eeklo plaatsvindt;
Overwegende dat, voor de veiligheid van de deelnemers en voor de verkeersveiligheid in het algemeen, parkeerbeperkende- en verkeersmaatregelen dienen getroffen te worden;
Onder voorbehoud van het afleveren van een vergunning door de Vlaamse overheid - Agentschap Wegen en Verkeer - district Oudenaarde voor wat betreft het gebruik van de N9, de N434 en de N455;

Gelet op het advies van de politie dd. 5 april 2012;

BESLUIT:

Naar aanleiding van de doortocht van de tweede rit van de Bank van de Post Ronde van België op het grondgebied Eeklo op donderdag 24 mei 2012 worden volgende maatregelen van kracht:

Artikel 1 - Parcours
Het parcours is:
Komende van Kaprijke: Waaistraat - Peperstraat - Zandvleuge - Heilig Grafstraat - Leopoldlaan - Balgerhoeke - richting Adegem.
Timing: tussen 12.45 uur en 13.30 uur.

Artikel 2 - Parkeerverbod
1.1. Het is verboden te parkeren en stil te staan in volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan:
  • Zandvleuge.

1.2. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type E3, voorzien van begin,-, herhalings- en eindpijlen (type X) en voorzien van de blauwe onderborden waarop de tijdsvork in witte cijfers en letters is aangebracht.
1.3. Deze maatregel is van toepassing op donderdag 24 mei 2012 vanaf 11.30 uur tot 13.30 uur.

Artikel 3 - Openbare orde
3.1. De stad Eeklo staat in voor de beveiliging van de kruispunten langs het parcours.
3.2. Lijst met de te beveiligen kruispunten en het aantal in te zetten personeelsleden op het grondgebied Eeklo:

Kruispunt

Politieambtenaren

Seingevers

Eindeken - Waaistraat (overgang)

_____

_____

Waaistraat - Galgenstraat

_____

1

Waaistraat - Noordbusakker

_____
1

Waaistraat - Sint-Vincentiusstraatje

_____

1

Waaistraat - N434 Peperstraat

1

_____

N434 Peperstraat - Hoogstraat

_____

1

N434 Peperstraat - Peperstraat (brug)

_____

nadar

N434 Peperstraat - Bus

_____

1

N434 Peperstraat - rond punt

1

_____

Rond punt - Vrombautstraat

_____

1

Rond punt - Rabautstraat

 _____

1

Rond punt - Blommekens

 _____

 1

Blommekens - Zandvleuge

1

_____

Zandvleuge - Stuifzandstraat

_____

1

Zandvleuge - Kattenstraat

 _____

1

Zandvleuge - Opeisingstraat

_____

1

Zandvleuge - Stekkenbospad

 _____

1

Zandvleuge - spoorwegovergang

 _____

 _____

Zandvleuge - Nieuwe Berkenstraat

_____

1

Zandvleuge - Gravin Johannalaan

 _____

1

Zandvleuge - Heilig Grafstraat (overgang)

_____

_____

Heilig Grafstraat - Gauberg

_____

1

Heilig Grafstraat - Molenstraat (ovonde)

 

1

_____

N9 Molenstraat - Leopoldlaan (overgang)

_____

_____

N9 Leopoldlaan - Sint-Jansdreef (beide zijden N9)

 _____

2

N9 Leopoldlaan - parking Yeti

_____

1

N9 Leopoldlaan - parking Gamma

_____

1

N9 Leopoldlaan - parking Bubbles

_____

2

N9 Leopoldlaan - Ringlaan

2

2

N9 Leopoldlaan - Krekelmuit

_____

1

N9 Leopoldlaan - Brugsesteenweg

_____

1

N9 Leopoldlaan - N455 Balgerhoeke (overgang)

_____

_____

N455 Balgerhoeke - N9 Zeelaan

 _____

1

N455 Balgerhoeke - Lincoln en Welland Regimentlaan

_____

1

N455 Balgerhoeke - spoorwegovergang

_____

_____

N455 Balgerhoeke - kerkplein Sint-Antoniuskerk _____
2

N455 Balgerhoeke - Oude Staatsbaan

1

_____3.3. Tijdens de wedstrijd is alle verkeer verboden tussen de rode vlag aan de kop van de wedstrijd en de groene vlag aan de staart van de wedstrijd.

Artikel 4
Dit reglement zal kenbaar gemaakt worden zoals voorzien in artikel 186 en 187 van het gemeentedecreet.

Namens het college,
De stadssecretaris,                                           De burgemeester-voorzitter,
get. Meike VAN GREMBERGEN                       get. Koen LOETE
Voor eensluidend uittreksel :
Voor de burgemeester,
De stadssecretaris,
(art. 126 nieuwe gemeentewet)
 

BESLUIT VAN DE BURGEMEESTER

DOORTOCHT TWEEDE RIT BANK VAN DE POST RONDE VAN BELGIE OP DONDERDAG 24 MEI 2012
VERGUNNING

De burgemeester,

Gelet op de aanvraag van de heer Rob Discart, namens Golazo Sports NV, Schoebroekstraat 8 te 3583 Paal-Beringen, om vergunning te bekomen voor het organiseren van de doortocht van de tweede rit Bank van de Post Ronde van België op donderdag 24 mei 2012;
Gelet op artikel 9 van de gecoördineerde wetten betreffende de politie over het wegverkeer van 16 maart 1968 en op het tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg dd. 24 april 2012 met betrekking tot deze doortocht;
Gelet op artikel 50 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 inzake het organiseren op de openbare weg van alle snelheids- en sportwedstrijden;
Gelet op het koninklijk besluit van 21 augustus 1967 tot reglementering van de wielerwedstrijden;

Onder voorbehoud van het afleveren van een vergunning door het Agentschap Wegen en Verkeer - Wegen en Verkeer - district Oudenaarde voor het organiseren van deze doortocht voor wat betreft de N9, de N434 en de N455;

BESLUIT:

Artikel 1
Onder voorbehoud van het bekomen van een vergunning van het Agentschap Wegen en Verkeer van de Vlaamse Overheid wordt toelating verleend aan de heer Rob Discart, namens Golazo Sports NV, Schoebroekstraat 8 te 3583 Paal-Beringen, voor het organiseren van de doortocht van de tweede rit Bank van de Post Ronde van België op donderdag 24 mei 2012.

Artikel 2
De inrichters zijn ertoe gehouden de voorschriften van het koninklijk besluit van 21 augustus 1967 tot reglementering van de wielerwedstrijden en de bepalingen van het tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg van 24 april 2012 na te leven.

Artikel 3
Het parcours van de doortocht dient gevolgd te worden, zoals omschreven in de aanvraag:
komende van Kaprijke: Waaistraat - Peperstraat - Zandvleuge - Heilig Grafstraat - Leopoldlaan - Balgerhoeke - richting Adegem.

Artikel 4
Het inzetten van seingevers gebeurt door de organisator in overleg met de politie. De organisator dient zo snel mogelijk de lijst van de seingevers aan de politie over te maken.

Artikel 5
Eventuele richtlijnen van de lokale politie dienen stipt te worden nageleefd.

Artikel 6
Een verzekeringsattest dient tijdig aan de bevoegde burgemeester bezorgd te worden.

Artikel 7
Deze vergunning wordt bij aangetekend schrijven ter kennis gebracht van de aanvrager.

Eeklo, 24 april 2012.

Meike VAN GREMBERGEN                    Koen LOETE
stadssecretaris                                        burgemeester

 


Zoeken