Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / informatie / politiereglementen / 2012 / tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de doortocht van de wielerwedstrijd Enecotour op vrijdag 10 augustus 2012

tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de doortocht van de wielerwedstrijd Enecotour op vrijdag 10 augustus 2012

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE
_______________

Zitting van 17 juli 2012

AANWEZIG :
Koen LOETE, burgemeester-voorzitter;
Freddy DEPUYDT, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE CONINCK, Erik MATTHIJS, schepenen;
Meike VAN GREMBERGEN, stadssecretaris.

 

Tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de doortocht van de wielerwedstrijd “Enecotour” op vrijdag 10 augustus 2012.


Het college,

Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit dd. 16 maart 1968;
Gelet op het koninklijk besluit dd. 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;
Gelet op het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en wijzigingen, waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op het ministerieel rondschrijven dd. 14 november 1977 betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing van de verkeerstekens;

Overwegende dat op vrijdag 10 augustus 2012 de wielerwedstrijd “Enecotour” het grondgebied van Eeklo doorkruist;
Overwegende dat de nodige verkeers- en veiligheidsmaatregelen dienen genomen te worden;

Gelet op de vergunning, afgeleverd door het Agentschap wegen en verkeer, district Oudenaarde, op 27 juni 2012;
Gelet op het advies van de politie dd. 11 juli 2012;

BESLUIT:

Artikel 1
Op vrijdag 10 augustus 2012 tussen 13 uur en 16 uur is het verboden te parkeren en stil te staan:

  • in de Oostveldstraat, tussen de Kottemstraat en de Stationsstraat
  • in de Tieltsesteenweg, van het rondpunt K. Albertstraat/Tieltsesteenweg tot aan de Nijverheidskaai ‘Kop van de Vaart’

Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type E3, voorzien van de nodige onderborden.

Artikel 2
Ieder kruispunt van het koerstraject dient tijdens de doortocht van de renners bezet te worden door politie en/of seingevers.

Artikel 3
Dit reglement zal kenbaar gemaakt worden zoals voorzien in de artikelen 186 en 187 van het gemeentedecreet.

Namens het college,
De stadssecretaris,                                          De burgemeester-voorzitter,
get. Meike VAN GREMBERGEN                      get. Koen LOETE
Voor eensluidend uittreksel :
Voor de burgemeester,
De stadssecretaris,
(art. 126 nieuwe gemeentewet)


Besluit van de burgemeester voor de doortocht van de Eneco Tour op vrijdag 10 augustus 2012

VERGUNNING

De burgemeester,

Gelet op de aanvraag van de heer Rob Discart, directeur Eneco Tour, Schoebroekstraat 8 te 3583 Paal-Beringen om vergunning te bekomen voor de doortocht op het grondgebied van de stad Eeklo van de rit op vrijdag 10 augustus 2012, in het kader van de Eneco Tour voor elite met contract ;
Gelet op artikel 9 van de gecoördineerde wetten betreffende de politie over het wegverkeer van 16 maart 1968 en op het tijdelijk politiereglement dd. 5 augustus 2008 met betrekking tot deze doortocht ;
Gelet op artikel 50 van het KB van 1 december 1975 inzake het organiseren op de openbare weg van alle snelheids- en sportwedstrijden ;
Gelet op het KB van 21 augustus 1967 tot reglementering van de wielerwedstrijden ;

BESLUIT :

Artikel 1
Onder voorbehoud van strikte naleving van de hiernavermelde voorwaarden wordt toelating verleend aan de heer Rob Discart, Schoebroekstraat 8 te 3583 Paal-Beringen voor de doortocht door de stad Eeklo van de rit op vrijdag 10 augustus 2012, in het kader van de Eneco Tour voor elite met contract.

Artikel 2
De inrichters zijn ertoe gehouden de voorschriften van het KB van 21 augustus 1967 tot reglementering van de wielerwedstrijden stipt na te leven.

Artikel 3
De inrichters zijn ertoe gehouden de voorwaarden van de vergunning dd. 27 juni 2012, afgeleverd door het Agentschap Wegen en Verkeer, district Oudenaarde, strikt na te leven.

Artikel 4
Het parcours van de wedstrijd dient gevolgd te worden, zoals omschreven in de aanvraag : Oostveldstraat – Stationsstraat – Markt – Koning Albertstraat – Tieltsesteenweg, om vervolgens naar Maldegem (Adegem) te rijden.

Artikel 5
De organisator dient in te staan voor het bezetten van de kruispunten door seingevers. Als bijlage bij deze vergunning wordt de lijst gevoegd van deze kruispunten waar signaalgevers dienen te worden opgesteld.

Artikel 6
Eventuele richtlijnen van de lokale politie dienen stipt te worden nageleefd.

Artikel 7
Een verzekeringsattest dient tijdig aan de bevoegde burgemeester te worden voorgelegd.

Artikel 8
Deze vergunning wordt bij aangetekend schrijven ter kennis gebracht van de aanvrager.

Eeklo, 17 juli 2012.

Meike VAN GREMBERGEN                        Koen LOETE
stadssecretaris                                            burgemeester

 

Klik hier voor de locaties met seingevers.Zoeken