Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / informatie / politiereglementen / 2012 / tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de eerste communieviering op zondag 6 mei 2012 en de plechtige communieviering op zondag 20 mei 2012

tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de eerste communieviering op zondag 6 mei 2012 en de plechtige communieviering op zondag 20 mei 2012

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE
_______________

Zitting van 17 april 2012

AANWEZIG:

Koen LOETE, burgemeester-voorzitter;
Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE CONINCK, schepenen;
Meike VAN GREMBERGEN, stadssecretaris.
-----

Tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de eerste communieviering op zondag 6 mei 2012 en de plechtige communieviering op zondag 20 mei 2012.


Het college,

Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit dd. 16 maart 1968;
Gelet op het koninklijk besluit dd. 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;
Gelet op het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en wijzigingen, waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op het ministerieel rondschrijven dd. 14 november 1977 betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing van de verkeerstekens;

Overwegende dat op zondag 6 mei 2012 en zondag 20 mei 2012 de eerste en plechtige communievieringen plaatsvinden in de parochiekerk van de wijk Oostveld gelegen in de Kottemstraat;

Gelet op de aanvraag van E.H. pastoor-Deken Wilfried Van Wilder tot het invoeren van parkeerverbod in de Kottemstraat t.g.v. de eerste en de plechtige communie respectievelijk op 6 mei en 20 mei 2012;
Gelet op het advies van de politie dd. 4 april 2012;

BESLUIT:

Artikel 1 - parkeerverbod
1.1. Het is verboden te parkeren en stil te staan in volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan:
  • Kottemstraat.

1.2. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type E3, voorzien van begin-, herhalings- en eindpijlen (type X) en voorzien van de blauwe onderborden waarop de tijdsvork in witte cijfers en letters is aangebracht.
1.3. Deze maatregel is van toepassing op zondag 6 mei 2012 vanaf 8 uur tot 10 uur en op zondag 20 mei 2012 vanaf 10 uur tot 12 uur.

Artikel 2 - openbare orde
2.1. Verkeersborden mogen niet worden aangevuld met opschriften ten bate van particuliere belangen. Een onderbord met opschrift “uitgezonderd communicanten” is dus niet mogelijk.
2.2. Het staat de organisator vrij om een apart bord te plaatsen in de zone waar het parkeerverbod van toepassing is met vermelding “zone communicanten”. Een steward kan de wagens met communicanten toelaten in de voorziene zone. Eénmaal de plechtigheid begint, dient men wel de borden uit front te plaatsen om te beletten dat de wagens in overtreding staan.

Artikel 3
Dit reglement zal kenbaar gemaakt worden zoals voorzien in de artikelen 186 en 187 van het gemeentedecreet.

Namens het college,
De stadssecretaris,                                           De burgemeester-voorzitter,
get. Meike VAN GREMBERGEN                       get. Koen LOETE
Voor eensluidend uittreksel :
Voor de burgemeester,
De stadssecretaris,
(art. 126 nieuwe gemeentewet)

 


Zoeken