Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / informatie / politiereglementen / 2012 / tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de feestavondmarkt op maandag 1 mei 2012

tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de feestavondmarkt op maandag 1 mei 2012

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE
_______________

Zitting van 28 februari 2012

AANWEZIG:
Koen LOETE, burgemeester-voorzitter;
Freddy DEPUYDT, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE CONINCK, Erik MATTHIJS en Dany SMESSAERT, schepenen;
Meike VAN GREMBERGEN, stadssecretaris.
-----

Tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de feestavondmarkt op maandag 1 mei 2012.


Het college,

Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit dd. 16 maart 1968;
Gelet op het koninklijk besluit dd. 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;
Gelet op het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en wijzigingen, waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op het ministerieel rondschrijven dd. 14 november 1977 betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing van de verkeerstekens;

Overwegende dat op maandag 1 mei 2012 tussen 14.00 uur en 24.00 uur een feestavondmarkt gehouden wordt op de Markt, de ventweg en in de Koning Albertstraat (tussen de N9 en de Tieltsesteenweg);
Overwegende dat een grote volkstoeloop wordt verwacht;
Overwegende dat er speciale maatregelen dienen genomen te worden voor een vlotte verkeersregeling;
Overwegende dat de Markt, de ventweg en de Koning Albertstraat (tussen de N9 en de Tieltsesteenweg) waar de feestavondmarkt plaatsgrijpt, dienen afgesloten te worden voor alle verkeer;
Overwegende dat in dit geval verkeersomlegging dient voorzien te worden;
Overwegende dat, in het belang van de verkeersveiligheid in het algemeen, parkeerbeperkende maatregelen dienen getroffen te worden;

Gelet op de vergunning afgeleverd door de Vlaamse overheid - agentschap wegen en verkeer - district Eeklo dd. 16 februari 2012 voor wat betreft het gebruik van de N9;
Gelet op het advies van de politie dd. 6 februari 2012;

BESLUIT:

Artikel 1 - Parkeerverbod
1.1. Het is verboden te parkeren en stil te staan in volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan:

 • Markt, vanaf huisnummer 2 tot en met huisnummer 74
 • Markt, vanaf huisnummer 59 tot en met huisnummer 97 (ventweg)
 • Marktplein
 • Kerkplein, vanaf huisnummer 1 tot en met huisnummer 6
 • Koning Albertstraat
 • Désiré Goethalsstraat.


1.2. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type E3 voorzien van begin-, herhalings- en eindpijlen (type X) en voorzien van de blauwe onderborden waarop de tijdsvork in witte cijfers en letters is aangebracht.
1.3. Deze maatregel is van toepassing op maandag 1 mei 2012 vanaf 14 uur tot 24 uur.

Artikel 2 - Omleiding
2.1. De toegang tot volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan is verboden voor alle voertuigen:

 • Markt, vanaf huisnummer 2 tot en met de Lijnendraaierstraat
 • Markt, vanaf huisnummer 59 tot en met huisnummer 97 (ventweg)
 • Marktplein
 • Kerkplein, vanaf huisnummer 1 tot en met huisnummer 6.

 

2.2. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van nadars en verkeersborden van het type C3.
2.3. De toegang tot volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan is verboden voor alle motorvoertuigen “uitgezonderd fietsers”:

 • Koning Albertstraat.

 

2.4. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van nadars en verkeersborden van het type C3 + M2 en C11.
2.5. Er wordt een omleiding georganiseerd vanaf het kruispunt Boelare/Molenstraat - Molenstraat - Desiré Goethalsstraat - Raverschootstraat - kruispunt Koning Albertstraat/Tieltsesteenweg en omgekeerd.
2.6. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type F41.
2.7. Deze maatregelen zijn van toepassing op maandag 1 mei 2012 vanaf 14 uur tot 24 uur.

Artikel 3 - Openbare orde
3.1. De opstelling van de marktkramen in de Koning Albertstraat gebeurt met de rug van de kramen naar de centrale as (blauwe markeringen) en op een zodanige wijze dat deze as vrij blijft.
3.2. De parking van AZ Alma is niet bereikbaar tijdens de duur van de avondmarkt. Dit wordt gecommuniceerd naar AZ Alma toe.
3.3. De bewoners van de Joseph Geirnaertstraat kunnen hun wijk vervoegen en verlaten aangezien de Koning Albertstraat tussen de Joseph Geirnaertstraat en de Koning Albertstraat 106 (garage De Baets) open blijft en er geen marktkramen opgesteld staan tussen de Joseph Geirnaertstraat en het rond punt.
3.4. De opstelling van de marktkramen gebeurt op zodanige wijze dat te allen tijde een doorgang  van minimum VIER meter gevrijwaard blijft in volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan:

 • ceremonieplein
 • Koning Albertstraat
 • Kerkplein
 • Kerkstraat.

Artikel 4
Dit reglement zal kenbaar gemaakt worden zoals voorzien in de artikelen 186 en 187 van het gemeentedecreet.

Namens het college,
De stadssecretaris,                                           De burgemeester-voorzitter,
get. Meike VAN GREMBERGEN                      get. Koen LOETE
Voor eensluidend uittreksel :
Voor de burgemeester,
De stadssecretaris,
(art. 126 nieuwe gemeentewet)


Zoeken