Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / informatie / politiereglementen / 2012 / tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de fuif Funky Friday op vrijdag 24 februari 2012 in CC De Herbakker

tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de fuif Funky Friday op vrijdag 24 februari 2012 in CC De Herbakker

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE
_______________

Zitting van 10 januari 2012

AANWEZIG :
Koen LOETE, burgemeester-voorzitter ;
Freddy DEPUYDT, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE CONINCK, Erik MATTHIJS en Danny SMESSAERT, schepenen ;
Meike VAN GREMBERGEN, stadssecretaris.

-----

Tijdelijk politiereglement naar aanleiding van de fuif Funky Friday op vrijdag 24 februari 2012 in CC De Herbakker.


Het college,

Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;

Overwegende dat op vrijdag 24 februari 2012 de “fuif - Funky Friday” plaats vindt in de CC De Herbakker te Eeklo;

Gelet op de wetgeving betreffende het sluitingsuur;
Gelet op het algemeen politiereglement voor de stad Eeklo;
Gelet op het advies van de politie dd. 19 december 2011;


BESLUIT:

Artikel 1 - Openbare orde
Conform het gecoördineerd politiereglement evenementen (gemeenteraad dd. 24/03/2011) dient de organisator zich te houden aan het artikel 12bis:
  • respecteren van het sluitingsuur nl. 04.00 uur.
  • •het hiernavermeld afbouwscenario dient te worden toegepast:

-    ten laatste om 3.30 uur:
o    stoppen met de verkoop van drankbonnen/kaarten
o    aangepaste, niet opzwepende muziek spelen


-    ten laatste om 3.45 uur:
o    stoppen met het schenken van dranken
o    aanschakelen van de lichten
-    ten laatste om 4.00 uur:
o    uitschakelen van de muziek
-    ten laatste om 4.15 uur:
o    alle personen vreemd aan de inrichting moeten deze hebben verlaten.
Dit dient duidelijk en zichtbaar geafficheerd te worden op de fuif.

Artikel 2
Het is verboden:
  • alcoholhoudende dranken (met een effectief alcoholvolumegehalte van 0,5 %) te schenken aan min-16 jarigen
  • sterke dranken te schenken aan min-18 jarigen.


Artikel 3
Dit reglement zal kenbaar gemaakt worden zoals voorzien in de artikelen 186 en 187 van het gemeentedecreet.

Namens het college,
De stadssecretaris,                                 De burgemeester-voorzitter,
get. Meike VAN GREMBERGEN            get. Koen LOETE
Voor eensluidend uittreksel :
Voor de burgemeester,
De stadssecretaris,
(art. 126 nieuwe gemeentewet) 


Zoeken