Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / informatie / politiereglementen / 2012 / tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de heen en weer week van maandag 7 mei tot vrijdag 11 mei 2012

tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de heen en weer week van maandag 7 mei tot vrijdag 11 mei 2012

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE
_______________

Zitting van 24 april 2012

AANWEZIG:
Koen LOETE, burgemeester-voorzitter;
Freddy DEPUYDT, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE CONINCK, Erik MATTHIJS en Dany SMESSAERT, schepenen;
Meike VAN GREMBERGEN, stadssecretaris.
-----

 

Tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de heen en weer week van maandag 7 mei tot vrijdag 11 mei 2012.


Het college,

Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit dd. 16 maart 1968;
Gelet op het koninklijk besluit dd. 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;
Gelet op het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en wijzigingen, waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op het ministerieel rondschrijven dd. 14 november 1977 betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing van de verkeerstekens;

Overwegende dat de “heen en weer week” plaats vindt op de parking aan de stedelijke sporthal van maandag 7 mei tot vrijdag 11 mei 2012;
Overwegende dat voor de veiligheid van de deelnemers en voor de verkeersveiligheid in het algemeen, parkeerbeperkende maatregelen en verkeersmaatregelen dienen getroffen te worden;

Gelet op het advies van de politie dd. 16 april 2012;

BESLUIT:

Artikel 1 - parkeerverbod
1.1. Het is verboden te parkeren en stil te staan in volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan,”uitgezonderd politievoertuigen”:

  • zuidelijk gedeelte van de parking aan de stedelijke sporthal in de Burgemeester Lionel Pussemierstraat.

1.2. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type E3, voorzien van blauwe onderborden waarop de tijdsvork in witte cijfers en letters is aangebracht en voorzien van een onderbord “uitgezonderd politiediensten”.
1.3. Deze maatregel is van toepassing van maandag 7 mei 2012 tot en met vrijdag 11 mei 2012 dagelijks vanaf 8 uur tot 16 uur.
1.4. Het is verboden te parkeren en stil te staan in volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan, “uitgezonderd politievoertuigen”:

  • noordelijk gedeelte van de parking aan de stedelijke sporthal in de Burgemeester Lionel Pussemierstraat.

1.5. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type E3 voorzien van de blauwe onderborden waarop de tijdsvork in witte cijfers en letters is aangebracht en voorzien van een onderbord “uitgezonderd politiediensten”.
1.6. Deze maatregel is van toepassing op vrijdag 11 mei 2012 vanaf 12 uur tot 16 uur.

Artikel 2 - Openbare orde
2.1. De organisator mag nadars plaatsen en linten aanbrengen om de zone, voorbehouden voor het verkeerspark, duidelijk af te bakenen.
2.2. Op vrijdagnamiddag 11 mei 2012 zullen er verschillende demonstraties plaatsvinden op de parking aan de sporthal waardoor deze volledig vrij dient te zijn.

Artikel 3
Dit reglement zal kenbaar gemaakt worden zoals voorzien in de artikelen 186 en 187 van het gemeentedecreet.

Namens het college,
De stadssecretaris,                                           De burgemeester-voorzitter,
get. Meike VAN GREMBERGEN                       get. Koen LOETE

 

Voor eensluidend uittreksel :
Voor de burgemeester,
De stadssecretaris,
(art. 126 nieuwe gemeentewet)

 


Zoeken