Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / informatie / politiereglementen / 2012 / tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de jaarmarkt op donderdag 7 juni 2012

tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de jaarmarkt op donderdag 7 juni 2012

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE
_______________

Zitting van 29 mei 2012

AANWEZIG :
Koen LOETE, burgemeester-voorzitter ;
Freddy DEPUYDT, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE CONINCK, Erik MATTHIJS en Danny SMESSAERT, schepenen ;
Monique HAEGEMAN, stadssecretaris wd.

-----

Tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de jaarmarkt op donderdag 7 juni 2012.


Het college,

Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit dd. 16 maart 1968;
Gelet op het koninklijk besluit dd. 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;
Gelet op het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en wijzigingen, waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op het ministerieel rondschrijven dd. 14 november 1977 betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing van de verkeerstekens;

Overwegende dat op donderdag 7 juni 2012 tussen 05.00 uur en 15.00 uur de jaarmarkt georganiseerd wordt in het stadscentrum;
Overwegende dat een grote volkstoeloop wordt verwacht;
Overwegende dat er speciale maatregelen dienen genomen te worden voor een vlotte verkeersregeling;
Overwegende dat, in het belang van de verkeersveiligheid in het algemeen, parkeerbeperkende maatregelen en verkeersmaatregelen dienen getroffen te worden;

Gelet op de vergunning van de Vlaamse overheid - agentschap wegen en verkeer - district Eeklo dd.18 april 2012, mits inachtneming van de bijzondere voorwaarde: “de wegeniswerken op de N434 mogen niet in het gedrang komen, inclusief de aanpassingswerken op het kruispunt N9/N434”;

Gelet op het advies van de politie dd. 24 mei 2012;

BESLUIT:

Volgende maatregelen zijn van kracht naar aanleiding van de jaarmarkt die plaatsvindt te Eeklo op donderdag 7 juni 2012:

Artikel 1 - Parkeerverbod
1.1. Het is verboden te parkeren en stil te staan in volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan:

 • Desiré Goethalsstraat
 • Kerkplein, vanaf huisnummer 1 tot en met huisnummer 6
 • Markt
 • Marktplein
 • Oostveldstraat, tussen de Stationsstraat en de Kottemstraat (enkel de parkeerplaatsen gelegen op de rijbaan);
 • Stationsstraat
 • Zandvleuge
 • Tieltsesteenweg, tussen Raverschootstraat en Moeie.

1.2. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type E3 voorzien van begin-, herhalings- en eindpijlen (type X) en voorzien van de blauwe onderborden waarop de tijdsvork in witte cijfers en letters is aangebracht.
1.3. Deze maatregel is van toepassing op donderdag 7 juni 2012 vanaf 5.00 uur tot 15.00 uur.

Artikel 2 - Omleiding
2.1. De toegang tot volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan is verboden voor alle voertuigen:

 • Markt
 • Marktplein
 • Kerkplein, vanaf Markt tot en met huisnummer 1A
 • Stationsstraat, tussen de Markt en de doorsteek aan het Krügercomplex
 • Stationsstraat, rechterrijstrook richting Gent-Brugge tussen de Oostveldstraat en de doorsteek Krügercomplex.

2.2. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van nadars en/of bakens of kegels en verkeersborden van het type C3, D7 en F45.
2.3. Er wordt een omleiding georganiseerd voor het verkeer op de N9 komende van Gent met bestemming Brugge en omgekeerd vanaf het kruispunt Stationsstraat/Oostveldstaat - Oostveldstraat - Kriekmoerstraat - Vrombautstraat - Zandvleuge - Heilig Grafstraat - kruispunt Heilig Grafstraat/Molenstraat.
Het verkeer richting Aalter wordt omgeleid vanaf het kruispunt Molenstraat/D. Goethalsstraat - Desiré Goethalsstraat - Raverschootstraat - Tieltsesteenweg.
2.4. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type F39 en F41 ter hoogte van de kruispunten op de omleidingswegen.
2.5. Verandering van rijrichting:
2.5.1. Er wordt een tijdelijk tweerichtingsverkeer ingevoerd in volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan:

 • Raamstraat, tussen de Stationsstraat en de Kerkstraat
 • Garenstraat
 • Patersstraat
 • Collegestraat
 • Kaaistraat.

2.5.2. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door de tegenstrijdige signalisatie af te plakken en gebruik te maken van nadars en verkeersborden van het type C3 ter hoogte van de N9.
2.6. De toegang tot volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan is verboden voor alle motorvoertuigen “uitgezonderd plaatselijk verkeer”:

 • Burgemeester Lionel Pussemierstraat, komende vanuit de Oostveldstraat
 • Collegestraat, komende vanuit de Zuidmoerstraat
 • Patersstraat, komenden vanuit de Zuidmoerstraat
 • Kaaistraat, komende vanuit de Zuidmoerstraat
 • Rabautstraat, komende vanaf het rond punt watertoren
 • Kerkstraat, komende vanuit de Rabautstraat.

2.7. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van nadars en verkeersborden van het type C3 met onderbord “uitgezonderd plaatselijk verkeer” en verkeersborden van het type F45.
2.8. Deze maatregelen zijn van kracht op donderdag 7 juni 2012 vanaf 5.00 uur tot 15.00 uur.

Artikel 3 - Openbare orde
3.1. De opstelling van de marktkramen en de auto’s van VEGAM gebeurt op zodanige wijze dat te allen tijde een doorgang van minimum 4 meter gevrijwaard blijft in volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan:

 • Stationsstraat
 • Markt (rechter rijvak).

3.2. De verandering van rijrichting tijdens de duur van de jaarmarkt dient extra gecommuniceerd worden naar de buurtbewoners toe.
3.3. Teneinde het personeel van de technische dienst toe te laten om op een veilige manier de opnet te laten uitvoeren van de volledige site dient deze ten laatste om 14.00 uur vrij te zijn van alle verkeer en kramen. Na het beëindigen van de opnet zal de N9 afgesloten blijven en zullen de nadars voor het jaarmarktcriterium geplaatst worden vanaf 15.00 uur. Aanvang wedstrijd: 18.00 uur.
3.4. De uitbreidingsduur van de terrassen zal naar de horecauitbaters worden gecommuniceerd. Ten laatste om 14.00 uur dienen zij hun terrassen te verwijderen van de openbare weg.

Artikel 4
Dit reglement zal kenbaar gemaakt worden zoals voorzien in artikel 186 en 187 van het gemeentedecreet.

Namens het college,
De stadssecretaris wd.,                       De burgemeester-voorzitter,
get. Monique HAEGEMAN                      get. Koen LOETE

 

Voor eensluidend uittreksel :
Voor de burgemeester,
De stadssecretaris,
(art. 126 nieuwe gemeentewet)
 

 


Zoeken