Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / informatie / politiereglementen / 2012 / tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de lentereceptie van de Kaaise zondagsmarkt op zondag 15 april 2012

tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de lentereceptie van de Kaaise zondagsmarkt op zondag 15 april 2012

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE
_______________

Zitting van 10 april 2012

AANWEZIG:
Koen LOETE, burgemeester-voorzitter;
Freddy DEPUYDT, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE CONINCK, Erik MATTHIJS en Dany SMESSAERT, schepenen;
Meike VAN GREMBERGEN, stadssecretaris.

-----

Tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de lentereceptie van de Kaaise zondagsmarkt op zondag 15 april 2012.


Het college,

Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit dd. 16 maart 1968;
Gelet op het koninklijk besluit dd. 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;
Gelet op het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en wijzigingen, waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op het ministerieel rondschrijven dd. 14 november 1977 betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing van de verkeerstekens;

Overwegende dat op zondag 15 april 2012 een lentereceptie wordt georganiseerd op de Kaaise zondagsmarkt;
Overwegende dat voor de veiligheid van de deelnemers en voor de verkeersveiligheid in het algemeen, parkeerbeperkende maatregelen en verkeersmaatregelen dienen getroffen te worden;

Gelet op het advies van de politie dd. 4 april 2012;

BESLUIT:

Artikel 1 - Parkeerverbod
1.1. Het is verboden te parkeren en stil te staan in volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan:
  • Gebroeders Van De Woestyneplein
  • Dullaert.

1.2. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type E3 voorzien van begin-, herhalings- en eindpijlen (type X) en voorzien van de blauwe onderborden waarop de tijdsvork in witte cijfers en letters is aangebracht.
1.3. Deze maatregel is van toepassing op zondag 15 april 2012 vanaf 5 uur tot 13 uur;

Artikel 2
2.1. De toegang tot de volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan is verboden voor alle motorvoertuigen:

  • Gebroeders Van De Woestyneplein
  • Dullaert (marktzone).

2.2. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van nadars en verkeersborden van het type C3 (uitgezonderd plaatselijk verkeer), C31 en F45.
2.3. Deze maatregel is van toepassing op zondag 15 april 2012 vanaf 5 uur tot 13 uur.Artikel 3 - Openbare orde
3.1. De voorgestelde marktzone met kraampjes in de Zuidmoerstraat werd niet weerhouden.
3.2. Het gedeelte Dullaert dat niet als marktzone wordt ingericht, zal als parking bezoekers dienst doen.
3.3. De opstelling van de marktkramers en de geparkeerde wagens in de Dullaert dient op zodanige wijze te gebeuren dat een minimumdoorgang van vier meter steeds gevrijwaard blijft.
3.4. De aanrijroute voor de marktkramers wordt vastgelegd via het kruispunt Zuidmoerstraat/Euerardstraat - Euerardstraat - Hendrik Consciencestraat - Dullaert, aangezien de doorgangen komende vanuit de Zuidmoerstraat richting Gebroeders Van De Woestyneplein en Dullaert afgesloten zijn.
3.5. Diezelfde aanrijroute kan eveneens gebruikt worden om de bezoekers naar de voorziene parking te leiden.

Artikel 4
Dit reglement zal kenbaar gemaakt worden zoals voorzien in de artikelen 186 en 187 van het gemeentedecreet.

Namens het college,
De stadssecretaris,                                           De burgemeester-voorzitter,
get. Meike VAN GREMBERGEN                       get. Koen LOETE

Voor eensluidend uittreksel :
Voor de burgemeester,
De stadssecretaris,
(art. 126 nieuwe gemeentewet)

Zoeken