Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / informatie / politiereglementen / 2012 / tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de motorcross MC Davidcrossers op zaterdag 28 en zondag 29 april 2012

tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de motorcross MC Davidcrossers op zaterdag 28 en zondag 29 april 2012

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE
_______________

Zitting van 10 april 2012

AANWEZIG:
Koen LOETE, burgemeester-voorzitter;
Freddy DEPUYDT, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE CONINCK, Erik MATTHIJS en Dany SMESSAERT, schepenen;
Meike VAN GREMBERGEN, stadssecretaris.

-----

Tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de motorcross MC Davidcrossers op zaterdag 28 en zondag 29 april 2012.


Het college,

Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit dd. 16 maart 1968;
Gelet op het koninklijk besluit dd. 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;
Gelet op het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en wijzigingen, waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op het ministerieel rondschrijven dd. 14 november 1977 betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing van de verkeerstekens;

Overwegende dat op zaterdag 28 april en zondag 29 april 2012 de motorcross MC Davidcrossers plaatsvindt te Eeklo;
Overwegende dat de nodige parkeer- en verkeersmaatregelen dienen genomen te worden;

Gelet op het advies van de korpschef van politie dd. 23 maart 2012;

BESLUIT:

Volgende maatregelen zijn van kracht naar aanleiding van de motorcross MC Davidcrossers op zaterdag 28 en zondag 29 april 2012:

Artikel 1 - Parkeerverbod
1.1. Het is verboden te parkeren en stil te staan in volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan:

  • Ketsebroek
  • Ketsebroeken, tussen Ketsebroek en Zuidbusakker
  • Koestraat, tussen Ketsebroek en de Koekoekstraat
  • Koekoekstraat.

1.2. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type E3, voorzien van begin-, herhalings- en eindpijlen (type X) en voorzien van de blauwe onderborden waarop de tijdsvork in witte cijfers en letters is aangebracht.
1.3. Deze maatregel is van toepassing op:

  • zaterdag 28 april 2012 vanaf 9 uur tot 19 uur
  • zondag 29 april 2012 vanaf 7 uur tot 20 uur.


Artikel 2 - Omleiding
2.1. De toegang tot volgende straten of gedeeltes ervan is verboden voor alle motorvoertuigen:

  • Ketsebroek, voor het verkeer komende uit de Koestraat richting Vrombautstraat.

2.2. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van nadars en verkeersborden van het type C1, C31, D1, M2, M4 en F19.
2.3. Er wordt een omleiding georganiseerd voor het doorgaand verkeer dat de Ketsebroek wil inrijden via het kruispunt Koestraat/Ketsebroek/Ketsebroeken langs Ketsebroeken - Zuidbusakker - Vrombautstraat en langs Koestraat - Koekoekstraat - Vrombautstraat.
2.4. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type F41.
2.5. Ter hoogte van de uitritten van de parking(s) dienen verkeersborden van het type D1 de verplichte rijrichting aan te geven.
2.6. Deze maatregelen zijn van toepassing op:

  • zaterdag 28 april 2012 vanaf 9.00 uur tot 19.00 uur
  • zondag 29 april 2012 vanaf 7.00 uur tot 20.00 uur.


Artikel 3 - Openbare orde
Gezien de maatregelen i.v.m. het parkeerverbod en de omleiding van toepassing zijn op het grondgebied van Eeklo en Kaprijke, dient de organisator concrete afspraken te maken met de technische dienst van Eeklo en Kaprijke voor het plaatsen van de nodige signalisatie.

Artikel 4
Dit reglement zal kenbaar gemaakt worden zoals voorzien in de artikelen 186 en 187 van het gemeentedecreet.

Namens het college,
De stadssecretaris,                                           De burgemeester-voorzitter,
get. Meike VAN GREMBERGEN                       get. Koen LOETE

 

Voor eensluidend uittreksel :
Voor de burgemeester,
De stadssecretaris,
(art. 126 nieuwe gemeentewet)


Zoeken