Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / informatie / politiereglementen / 2012 / tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de motorrit van de Kabêterkes op zondag 27 mei 2012

tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de motorrit van de Kabêterkes op zondag 27 mei 2012

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE
_______________

Zitting van 13 maart 2012

AANWEZIG:
Koen LOETE, burgemeester-voorzitter;
Freddy DEPUYDT, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE CONINCK, Erik MATTHIJS en Dany SMESSAERT, schepenen;
Monique HAEGEMAN, stadssecretaris wd.
-----

Tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de motorrit van de Kabêterkes op zondag 27 mei 2012.


Het college,

Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit dd. 16 maart 1968;
Gelet op het koninklijk besluit dd. 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;
Gelet op het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en wijzigingen, waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op het ministerieel rondschrijven dd. 14 november 1977 betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing van de verkeerstekens;


Overwegende dat op zondag 27 mei 2012 de motorrit van de Kabêterkes plaats vindt te Eeklo;
Overwegende dat voor de verkeersveiligheid de nodige parkeer- en verkeersmaatregelen dienen getroffen te worden;

Gelet op het advies van de korpschef van politie dd. 27 februari 2012;

BESLUIT:

Artikel 1 - Parkeerverbod
1.1. Het is verboden te parkeren en stil te staan in volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan:
  • Marktplein.

1.2. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type E3, voorzien van begin-, herhalings- en eindpijlen (type X) en voorzien van de blauwe onderborden waarop de tijdsvork in witte cijfers en letters is aangebracht en voorzien van een reglementair onderbord “uitgezonderd motorfietsen”.
1.3. Deze maatregel is van toepassing vanaf zaterdag 26 mei 2012 vanaf 20.00 uur tot maandag 28 mei 2012 tot 00.00 uur.

Artikel 2
2.1. De toegang tot volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan is verboden voor alle voertuigen “uitgezonderd motorfietsen”:

  • Marktplein.

2.2. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van nadars en verkeersborden van het type C3 met onderbord “uitgezonderd motorfietsen”.
2.3. Deze maatregel is van toepassing vanaf zaterdag 26 mei 2012 vanaf 20.00 uur tot maandag 28 mei 2012 tot 00.00 uur.


Artikel 3 - Openbare orde
Bij de plaatsing van het springkasteel dient de organisator er op toe te zien dat er een vrije ruimte van ten minste 4 meter bewaard blijft vóór het stadhuis.

Artikel 4
Dit reglement zal kenbaar gemaakt worden zoals voorzien in de artikelen 186 en 187 van het gemeentedecreet.

Namens het college,
De stadssecretaris wd.,                         De burgemeester-voorzitter,
get. Monique HAEGEMAN                      get. Koen LOETE
Voor eensluidend uittreksel :
Voor de burgemeester,
De stadssecretaris wd.,
(art. 126 nieuwe gemeentewet)

 


Zoeken