Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / informatie / politiereglementen / 2012 / tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de nieuwjaarsreceptie in de Hoge Bosstraat op vrijdag 20 januari 2012

tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de nieuwjaarsreceptie in de Hoge Bosstraat op vrijdag 20 januari 2012

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE
_______________

Zitting van 10 januari 2012

AANWEZIG :
Koen LOETE, burgemeester-voorzitter ;
Freddy DEPUYDT, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE CONINCK, Erik MATTHIJS en Danny SMESSAERT, schepenen ;
Meike VAN GREMBERGEN, stadssecretaris.

-----

Tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de nieuwjaarsreceptie in de Hoge Bosstraat op vrijdag 20 januari 2012.


Het college,

Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit dd. 16 maart 1968;
Gelet op het koninklijk besluit dd. 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;
Gelet op het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en wijzigingen, waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op het ministerieel rondschrijven dd. 14 november 1977 betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing van de verkeerstekens;

Overwegende dat op vrijdag 20 januari 2012 een nieuwjaarsreceptie plaats vindt in de Hoge Bosstraat;


Overwegende dat de nodige verkeersmaatregelen dienen genomen te worden;

Gelet op het advies van de politie dd. 16 december 2011;

BESLUIT:

Artikel 1
1.1. De toegang tot volgende straten en pleinen is verboden voor alle motorvoertuigen “uitgezonderd plaatselijk verkeer”:
  • Hoge Bosstraat, tussen het Spoorwegpad en de Klinkaartstraat.

1.2. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van nadars en verkeersborden van het type C3 + M2 met onderbord “uitgezonderd plaatselijk verkeer” en C31.
1.3. Deze maatregel is van toepassing op vrijdag 20 januari 2012 vanaf 17.00 uur tot 21.00 uur.

Artikel 2
2.1. De opstelling van eventuele kramen dient op een zodanige wijze te gebeuren dat er te allen tijde een vrije doorgang van minimum VIER meter gevrijwaard blijft voor de hulpdiensten.
2.2. De fietsers die gebruik willen maken van het Spoorwegpad moeten te allen tijde vrije doorgang hebben.

2.3. De organisator dient zelf in te staan voor het plaatsen en het verwijderen van de nadars op en van de openbare weg bij het begin en het einde van het evenement.

Artikel 3
Dit reglement zal kenbaar gemaakt worden zoals voorzien in de artikelen 186 en 187 van het gemeentedecreet.

Namens het college,
De stadssecretaris,                                 De burgemeester-voorzitter,
get. Meike VAN GREMBERGEN             get. Koen LOETE
Voor eensluidend uittreksel :
Voor de burgemeester,
De stadssecretaris,
(art. 126 nieuwe gemeentewet)

Zoeken