Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / informatie / politiereglementen / 2012 / tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de nieuwjaarsreceptie op de parking van het Meibloempaviljoen op zondag 15 januari 2012

tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de nieuwjaarsreceptie op de parking van het Meibloempaviljoen op zondag 15 januari 2012

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE
_______________

Zitting van 10 januari 2012

AANWEZIG :
Koen LOETE, burgemeester-voorzitter ;
Freddy DEPUYDT, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE CONINCK, Erik MATTHIJS en Danny SMESSAERT, schepenen ;
Meike VAN GREMBERGEN, stadssecretaris.

-----

Tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de nieuwjaarsreceptie op de parking van het Meibloempaviljoen op zondag 15 januari 2012.


Het college,

Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit dd. 16 maart 1968;
Gelet op het koninklijk besluit dd. 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;
Gelet op het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en wijzigingen, waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op het ministerieel rondschrijven dd. 14 november 1977 betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing van de verkeerstekens;

Overwegende dat op zondag 15 januari 2012 een nieuwjaarsreceptie plaats vindt op de parking van het Meibloempaviljoen;


Overwegende dat de nodige verkeersmaatregelen dienen genomen te worden;

Gelet op het advies van de politie dd. 11 januari 2012;

BESLUIT:

Artikel 1
1.1. Het is verboden te parkeren of stil te staan in volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan:
  • parking Meibloempaviljoen.

1.2. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type E3, voorzien van begin-, herhalings- en eindpijlen (type X) en voorzien van blauwe onderborden waarop de tijdsvork in witte cijfers en letters is aangebracht.
1.3. Deze maatregel is van toepassing op zondag 15 januari 2012 vanaf 12.00 uur tot 18.00 uur.

Artikel 2
Om veiligheidsredenen dient de organisator de tent voldoende te verankeren.

Artikel 3


Dit reglement zal kenbaar gemaakt worden zoals voorzien in de artikelen 186 en 187 van het gemeentedecreet.

Namens het college,
De stadssecretaris,                                De burgemeester-voorzitter,
get. Meike VAN GREMBERGEN            get. Koen LOETE
Voor eensluidend uittreksel :
Voor de burgemeester,
De stadssecretaris,
(art. 126 nieuwe gemeentewet)

Zoeken