Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / informatie / politiereglementen / 2012 / tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de occasiebeurs voor motorhomes en caravans van vrijdag 9 maart tot zondag 11 maart 2012

tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de occasiebeurs voor motorhomes en caravans van vrijdag 9 maart tot zondag 11 maart 2012

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE

Zitting van 17 januari 2012

AANWEZIG:

Koen LOETE, burgemeester-voorzitter;
Freddy DEPUYDT, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE CONINCK, Erik MATTHIJS en Dany SMESSAERT, schepenen;
Meike VAN GREMBERGEN, stadssecretaris.
-----

 

Tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de “occasiebeurs voor motorhomes en caravans” van vrijdag 9 maart tot zondag 11 maart 2012.


Het college,

Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit dd. 16 maart 1968;
Gelet op het koninklijk besluit dd. 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;
Gelet op het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en wijzigingen, waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op het ministerieel rondschrijven dd. 14 november 1977 betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing van de verkeerstekens;

Overwegende dat op 9, 10 en 11 maart 2012 een occasiebeurs voor motorhomes en caravans georganiseerd wordt op de parking van de stedelijke sporthal - Burgemeester Lionel Pussemierstraat;
Overwegende dat in het belang van de verkeersveiligheid in het algemeen parkeerbeperkende maatregelen dienen getroffen te worden;

Gelet op het advies van de zonechef dd. 6 januari 2012;

BESLUIT:

Artikel 1 - Parkeerverbod
1.1. Het is verboden te parkeren en stil te staan in volgende straten of gedeeltes ervan:

  • westelijk gedeelte van de parking sporthal, Burgemeester Lionel Pussemierstraat 157.

1.2. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type E3 voorzien van begin-, herhalings- en eindpijlen (type X) en voorzien van de blauwe onderborden waarop de tijdsvork in witte cijfers en letters is aangebracht.
1.3. Deze maatregel is van toepassing vanaf vrijdag 9 maart 2012 vanaf 13.00 uur tot zondag 11 maart 2012 om 17.00 uur.

Artikel 2 - Openbare orde
2.1. De organisator mag nadars en linten aanbrengen om de zone, voorbehouden voor de deelnemers aan de occasiebeurs, duidelijk af te bakenen.
2.2. Tijdens de uren van het parkeerverbod dient de organisator de borden E3 uit front te draaien en stewards aan te duiden om het parkeren te begeleiden.
2.3. Een gedeelte van de voorbehouden parking zal gebruikt worden door leden van de VKT-Zwerfautoclub als overnachtingsplaats.

Artikel 3
Dit reglement zal kenbaar gemaakt worden zoals voorzien in de artikelen 186 en 187 van het gemeentedecreet.

Namens het college,
De stadssecretaris,                                           De burgemeester-voorzitter,
get. Meike VAN GREMBERGEN                       get. Koen LOETE
Voor eensluidend uittreksel :
Voor de burgemeester,
De stadssecretaris,
(art. 126 nieuwe gemeentewet)

 


Zoeken