Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / informatie / politiereglementen / 2012 / tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de persconferentie van de balloonmeeting 2012 op woensdag 27 juni 2012

tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de persconferentie van de balloonmeeting 2012 op woensdag 27 juni 2012

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE
_______________

Zitting van 29 mei 2012

AANWEZIG :
Koen LOETE, burgemeester-voorzitter ;
Freddy DEPUYDT, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE CONINCK, Erik MATTHIJS en Danny SMESSAERT, schepenen ;
Monique HAEGEMAN, stadssecretaris wd.

-----

Tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de persconferentie van de balloonmeeting 2012 op woensdag 27 juni 2012.


Het college,

Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit dd. 16 maart 1968;
Gelet op het koninklijk besluit dd. 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;
Gelet op het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en wijzigingen, waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op het ministerieel rondschrijven dd. 14 november 1977 betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing van de verkeerstekens;

Overwegende dat op woensdag 27 juni 2012 een persconferentie plaatsvindt in het stadhuis, dit naar aanleiding van de balloonmeeting 2012;


Overwegende dat het marktplein dient vrijgehouden te worden voor de plaatsing van de voertuigen van de deelnemende ballonvaarders;

Gelet op het advies van de politie dd. 7 mei 2012;

BESLUIT:

Artikel 1 - Parkeerverbod
1.1. Het is verboden te parkeren en stil te staan op het marktplein.
1.2. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type E3 voorzien van begin-, herhalings- en eindpijlen (type X) en voorzien van de blauwe onderborden waarop de tijdsvork in witte cijfers en letters is aangebracht.
1.3. Deze maatregel is van toepassing op woensdag 27 juni 2012 vanaf 18 uur tot 19  uur.

Artikel 2 - Openbare orde
Eenmaal de genodigden voor de persconferentie zijn aangekomen, dient de organisator de borden uit front te draaien en de rest van het marktplein terug vrij te geven.

Artikel 3
Dit reglement zal kenbaar gemaakt worden zoals voorzien in artikel 186 en 187 van het gemeentedecreet.

Namens het college,
De stadssecretaris,                                           De burgemeester-voorzitter,
get. Meike VAN GREMBERGEN                       get. Koen LOETE
Voor eensluidend uittreksel :
Voor de burgemeester,
De stadssecretaris,
(art. 126 nieuwe gemeentewet) 

 Zoeken