Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / informatie / politiereglementen / 2012 / tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de retrokoers op 21 juli 2012

tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de retrokoers op 21 juli 2012

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE
_______________

Zitting van 3 juli 2012

AANWEZIG :
Koen LOETE, burgemeester-voorzitter ;
Freddy DEPUYDT, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE CONINCK, Erik MATTHIJS en Danny SMESSAERT, schepenen ;
Meike VAN GREMBERGEN, stadssecretaris.

-----

Tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de retrokoers op 21 juli 2012


Het college,

Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit dd. 16 maart 1968;
Gelet op het koninklijk besluit dd. 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;
Gelet op het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en wijzigingen, waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op de ministeriële omzendbrief dd. 3 april 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer;

Overwegende dat op zaterdag 21 juli 2012 een “Retrokoers” wordt georganiseerd op het grondgebied van de stad;
Overwegende dat de nodige parkeer- en verkeersmaatregelen dienen genomen te worden;

Gelet op het advies van de politie dd. 27 juni 2012;
Gelet op de vergunning afgeleverd door het Agentschap Wegen en Verkeer, district Oudenaarde, op 27 juni 2012;

BESLUIT:

Volgende maatregelen zijn van toepassing op zaterdag 21 juli 2012:

Artikel 1 - Parkeerverbod
1.1. Oostveldstraat: stilstaan- en parkeerverbod vanaf Apotheek Van Hyfte tot aan huisnummer 26.
1.2. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van de verkeersborden E3 met begin- en eindpijl.
1.3. Deze maatregel is van toepassing op zaterdag 21 juli 2012 van 14.00 tot 16.00 uur.

Artikel 2 - Verkeersmaatregelen
2.1. In de Kruiskensstraat dient men eenrichtingsverkeer in te voeren.
2.2. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door het plaatsen van het verkeersbord C1 aan het kruispunt met de Vrombautstraat en het verkeersbord F19 aan het kruispunt met de Bus.
2.3. Deze maatregel is van toepassing op zaterdag 21 juli 2012 vanaf 15.00 uur tot het einde van de wedstrijd.

Artikel 3 - Openbare orde
3.1. De organisatie staat in voor de beveiliging van de kruispunten langs het parcours.
3.2. Op volgende plaatsen is de inzet van een signaalgever vereist:

Kruispunt                                       Aantal politieambtenaren    Aantal seingevers
Peperstraat/Vrombautstraat                                  1                                    1
Peperstraat/Bus                                                       1                                    1
Huysmanhoeve                                                         /                                    1
Bus/Noordbusakker                                                 /                                    1
Bus/Kruiskensstraat                                                /                                    1
Kruiskensstraat/Vrombautstraat                           /                                     2
Vrombautstraat/Kerkesteestraat                           /                                     1
Totaal                                                                          2                                    8

3.3. Tijdens de wedstrijd is alle verkeer verboden tussen de rode vlag aan de kop van de wedstrijd en de groene vlag aan de staart van de wedstrijd.

Artikel 4 - Parcours
Volgend parcours wordt goedgekeurd:
Start aan de sporthal in de B.L.Pussemierstraat - Oostveldstraat - N9 - Boelare - Peperstraat - Bus - Kruiskensstraat - Vrombautstraat (dit plaatselijk parcours zal 10x gereden worden) met aankomst aan de Huysmanhoeve.
Timing: tussen 15.00 en 17.00 uur.

Artikel 5
Dit reglement zal kenbaar gemaakt worden zoals voorzien in artikel 186 en 187 van het gemeentedecreet.

Namens het college,
De stadssecretaris,                                           De burgemeester-voorzitter,
get. Meike VAN GREMBERGEN                       get. Koen LOETE
Voor eensluidend uittreksel:
Voor de burgemeester,
De stadssecretaris,
(art. 126 nieuwe gemeentewet)

Zoeken