Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / informatie / politiereglementen / 2012 / tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de rommelmarkt in de Slachthuisstraat op zaterdag 8 september 2012

tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de rommelmarkt in de Slachthuisstraat op zaterdag 8 september 2012

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE
_______________

Zitting van 21 augustus 2011

AANWEZIG :
Koen LOETE, burgemeester-voorzitter;
Freddy DEPUYDT, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE CONINCK, Erik MATTHIJS en Danny SMESSAERT, schepenen;
Monique HAEGEMAN, stadssecretaris wd.

-----

Tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de rommelmarkt in de Slachthuisstraat op zaterdag 8 september 2012.


Het college,

Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit dd. 16 maart 1968;
Gelet op het koninklijk besluit dd. 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;
Gelet op het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en wijzigingen, waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op de ministeriële omzendbrief dd. 3 april 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer;

Overwegende dat op zaterdag 8 september 2012 een rommelmarkt georganiseerd wordt in de Slachthuisstraat;


Overwegende dat de nodige parkeer- en verkeersmaatregelen dienen genomen te worden;

Gelet op het advies van de politie dd. 1 augustus 2012;

BESLUIT:

Volgende maatregelen zijn van kracht naar aanleiding van de rommelmarkt in de Slachthuisstraat op zaterdag 8 september 2012:

Artikel 1 - Parkeerverbod
1.1. Het is verboden te parkeren en stil te staan in volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan:
  • Slachthuisstraat, tussen huisnummer 41 en de Industrielaan.

1.2. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type E3 voorzien van begin-, herhalings- en eindpijlen (type X) en voorzien van de blauwe onderborden waarop de tijdsvork in witte cijfers en letters is aangebracht.
1.3. Deze maatregel is van toepassing op zaterdag 8 september 2012 vanaf 5.00 uur tot 19.00 uur.

Artikel 2 - Verkeer
2.1. De toegang tot volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan is verboden voor alle motorvoertuigen:

  • Slachthuisstraat, tussen huisnummer 41 en de Industrielaan.

2.2. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van nadars en verkeersborden van het type C3 en F45.
2.3. Er wordt een omleiding georganiseerd vanaf het kruispunt Industrielaan/Slachthuisstraat - Slachthuisstraat - Korte Moeie - Tieltsesteenweg - Nijverheidskaai - kruispunt Nijverheidskaai/Slachthuisstraat/Nieuwendorpe en omgekeerd.
2.4. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type F41.


2.5. Deze maatregelen zijn van toepassing op zaterdag 8 september 2012 vanaf 5.00 uur tot 19.00 uur.

Artikel 3 - Openbare orde
3.1. Standhouders
3.1.1. Standhouders moeten te allen tijde een door de organisatie uitgereikte kaart of toelating kunnen voorleggen om een standplaats te kunnen innemen.
3.1.2. Het nummer van de uitgereikte kaart moet overeenstemmen met het nummer van de standplaats die door de organisatie werd toegewezen.
3.1.3. Het is verboden:
  • een standplaats in te nemen in de zone voorzien voor de rommelmarkt zonder de schriftelijke toestemming van de organisator
  • een standplaats in te nemen binnen een straal van 1 km rond de zone die voorzien is voor de officiële rommelmarkt.

3.1.4. Overtredingen van de maatregelen in rubriek 3.1. worden met politiestraffen bestraft.

3.2. De opstelling van de verschillende standen, tenten en marktkraampjes moet nauwlettend worden opgevolgd door de verantwoordelijke organisatie tijdens de volledige duur van het evenement om een vrije doorgang van minstens VIER meter te allen tijde te vrijwaren voor de hulpdiensten.

Artikel 4
Dit reglement zal kenbaar gemaakt worden zoals voorzien in artikel 186 en 187 van het gemeentedecreet.

Namens het college,
De stadssecretaris wd.,                          De burgemeester-voorzitter,
get. Monique HAEGEMAN                       get. Koen LOETE
Voor eensluidend uittreksel:
Voor de burgemeester,
De stadssecretaris,
(art. 126 nieuwe gemeentewet)

 


Zoeken