Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / informatie / politiereglementen / 2012 / tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de veldrit Grote Prijs stad Eeklo op zondag 12 februari 2012

tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de veldrit Grote Prijs stad Eeklo op zondag 12 februari 2012


UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE
_______________

Zitting van 31 januari 2012

AANWEZIG:
Koen LOETE, burgemeester-voorzitter;
Freddy DEPUYDT, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE CONINCK, Erik MATTHIJS en Dany SMESSAERT, schepenen;
Meike VAN GREMBERGEN, stadssecretaris.
-----

Tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de veldrit “Grote Prijs stad Eeklo” op zondag 12 februari 2012.


Het college,

Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit dd. 16 maart 1968;
Gelet op het koninklijk besluit dd. 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;
Gelet op het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en wijzigingen, waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op het ministerieel rondschrijven dd. 14 november 1977 betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing van de verkeerstekens;

Overwegende dat op zondag 12 februari 2012 de veldrit “Grote Prijs stad Eeklo” te Eeklo plaatsvindt;
Overwegende dat, voor de veiligheid van de deelnemers en voor de verkeersveiligheid in het algemeen, parkeerbeperkende- en verkeersmaatregelen dienen getroffen te worden;

Gelet op de vergunning afgeleverd door het Agentschap Wegen en Verkeer - Wegen en Verkeer - district Oudenaarde voor wat betreft het gebruik van de R43;
Gelet op het advies van de politie dd. 10 januari 2011;

BESLUIT:

Artikel 1 - Parkeerverbod
1.1. Het is verboden te parkeren en stil te staan in volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan:

 • de Ringlaan, vanaf de terreinen ter hoogte van de “watertoren” tot aan Nieuwendorpe
 • de Industrielaan, gedeelte vanaf de Ringlaan tot en met huisnummer 11 (Automobielinspectie)
 • Nieuwendorpe, vanaf huisnummer 49 (metaalconstructie Christiaens) tot aan de brug over het afleidingskanaal
 • Oosterdienstweg, vanaf de Industrielaan tot aan de watertoren
 • Oosterdienstweg, tussen de Industrielaan en Nieuwendorpe.

1.2. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type E3 voorzien van begin-, herhalings- en eindpijlen (type X) en voorzien van de blauwe onderborden waarop de tijdsvork in witte cijfers en letters is aangebracht.
1.3. Deze maatregel is van toepassing op zondag 12 februari 2012 van 8.30 uur tot 18 uur.

Artikel 2 - Omleiding
2.1. De toegang tot volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan is verboden voor alle motorvoertuigen:

 • Ringlaan, vanaf de terreinen ter hoogte van de “watertoren” tot aan Nieuwendorpe
 • Industrielaan, vanaf de Ringlaan tot en met huisnummer 11 (Automobielinspectie)
 • Nieuwendorpe, vanaf huisnummer 49 (metaalconstructie Christiaens) tot aan de brug over het afleidingskanaal
 • Oosterdienstweg, vanaf de Industrielaan tot aan de watertoren
 • Oosterdienstweg, tussen de Industrielaan en Nieuwendorpe.

2.2. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van nadars en verkeersborden van het type C3, C3+ M2 en F45.
2.3. Deze maatregel is van toepassing op zondag 12 februari 2012 van 8.30 uur tot 18 uur.
2.4. Er wordt een omleiding georganiseerd voor het doorgaand verkeer komende van de R43 richting N499 vanaf het kruispunt Ringlaan/Raverschootstraat - Raverschootstraat - kruispunt Raverschootstraat/Tieltsesteenweg (N499).
2.5. Er wordt een omleiding georganiseerd voor het doorgaand verkeer komende van de Nijverheidskaai richting R43 vanaf het kruispunt Nijverheidskaai/Slachthuisstraat - Slachthuisstraat - Korte Moeie - Mandeweegsken - Raverschootstraat - kruispunt Raverschootstraat/R43.
2.6. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type F41.
2.7. Deze maatregel is van toepassing op zondag 12 februari 2012 van 8.30 uur tot 18 uur.

Artikel 3 - Openbare orde
3.1. Het parkeren op en langs de Ringlaan wordt op zodanige wijze geregeld dat de voertuigen op de buitenring zich plaatsen op de grasberm loodrecht op de Ringlaan en de voertuigen op de binnenring zich parkeren op de daarvoor voorziene parkeerstrook.
3.2. De organisator dient voldoende stewards te voorzien om dit in goede banen te leiden.
3.3. Ter hoogte van Nieuwendorpe 16 zal er een parking voor personen met een handicap georganiseerd worden. Hiervoor dienen een zevental borden van het type E9 met bijhorend pictogram of onderbord opgesteld worden.
3.4. Toegang tot de site Vlaamse watermaatschappij (VMW):

 • Gelet op het feit dat de site VMW te allen tijde bereikbaar moet zijn in geval van problemen;
 • Gelet op het feit dat de toegang tot de site vanaf de Industrielaan 11 afgesloten is voor alle motorvoertuigen op zondag 12 februari 2012 tussen 8.30 uur en 18.00 uur;
 • Gelet op het feit dat het parcours dit jaar over de Oosterdienstweg loopt;
 • Rekening houdend met de veiligheid voor de deelnemers, omstaanders en de verkeersveiligheid in het algemeen;

BESLUIT:

 • bij nodige interventies zal het personeelslid van de VMW contact opnemen met de lokale politie Meetjesland Centrum op het algemeen nummer 09/376.46.46 en zich begeven naar het kruispunt Ringlaan/Raverschootstraat.
 • de dienstdoende politieambtenaren ter plaatse op het cyclocrossterrein zullen instaan om het voertuig via het fietspad, parallel aan de Ringlaan, op een veilige manier door de menigte te gidsen. In geen geval kan/mag het personeelslid van de VMW op eigen verantwoordelijkheid doorrijden. Dezelfde werkwijze wordt toegepast wanneer het personeelslid de site van de VMW wenst te verlaten.
 • de VMW en de organisator van de veldrit zullen hiervan op de hoogte worden gebracht.

Artikel 4
Dit reglement zal kenbaar gemaakt worden zoals voorzien in de artikelen 186 en 187 van het gemeentedecreet.

Namens het college,
De stadssecretaris,                                           De burgemeester-voorzitter,
get. Meike VAN GREMBERGEN                      get. Koen LOETE
Voor eensluidend uittreksel :
Voor de voorzitter,
De stadssecretaris,
(art. 126 nieuwe gemeentewet)
 


BESLUIT VAN DE BURGEMEESTER VOOR DE VELDRIT “GROTE PRIJS STAD EEKLO” OP ZONDAG 12 FEBRUARI 2012
VERGUNNING

De burgemeester,

Gelet op de aanvraag van de heer Michel De Sutter, namens Wielerclub Sportvrienden, Tieltsesteenweg 36 te 9900 Eeklo, om vergunning te bekomen voor de veldrit “Grote Prijs stad Eeklo”op zondag 12 februari 2012;
Gelet op artikel 9 van de gecoördineerde wetten betreffende de politie over het wegverkeer van 16 maart 1968 en op het tijdelijk politiereglement dd. 27 januari 2009 met betrekking tot dit veldritgebeuren;
Gelet op artikel 50 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 inzake het organiseren op de openbare weg van alle snelheids- en sportwedstrijden;
Gelet op het koninklijk besluit van 21 augustus 1967 tot reglementering van de wielerwedstrijden;
Gelet op de vergunning afgeleverd door het Agentschap Wegen en verkeer - Wegen en Verkeer - district Oudenaarde voor het organiseren van dit internationaal veldritgebeuren;

BESLUIT:

Artikel 1
Onder voorbehoud van strikte naleving van de hiernavermelde voorwaarden wordt toelating verleend aan Wielerclub Sportvrienden, p/a. dhr. Michel De Sutter, Tieltsesteenweg 36 te 9900 Eeklo, voor het organiseren van veldrit “Grote Prijs stad Eeklo” op zondag 12 februari 2012.

Artikel 2
De inrichters zijn ertoe gehouden de voorschriften van het koninklijk besluit van 21 augustus 1967 tot reglementering van de wielerwedstrijden en de bepalingen van het tijdelijk politiereglement van de stad Eeklo van 26 januari 2010 stipt na te komen.

Artikel 3
Het parcours van de wedstrijd dient gevolgd te worden, zoals omschreven in de aanvraag:
Ringlaan - Industrielaan - Oosterdienstweg - Ringlaan - Nieuwendorpe - Oosterdienstweg - Ringlaan.

Artikel 4
Het inzetten van seingevers gebeurt door de organisator in overleg met de politie. De organisator dient zo snel mogelijk de lijst van de seingevers aan de politie over te maken.

Artikel 5
Eventuele richtlijnen van de lokale politie dienen stipt te worden nageleefd.

Artikel 6
Een verzekeringsattest werd reeds aan de burgemeester overgemaakt.

Artikel 7
Deze vergunning wordt bij aangetekend schrijven ter kennis gebracht van de aanvrager.

Eeklo, 31 januari 2012.

Meike VAN GREMBERGEN                                   Koen LOETE
stadssecretaris                                                       burgemeester


Zoeken