Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / informatie / politiereglementen / 2012 / tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de zomershopping van 22 t.e.m. 24 juni 2012

tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de zomershopping van 22 t.e.m. 24 juni 2012

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE
_______________

Zitting van 20 juni 2012

AANWEZIG :
Koen LOETE, burgemeester-voorzitter ;
Freddy DEPUYDT, Dirk VAN DE VELDE, Rita DE CONINCK, Erik MATTHIJS en Danny SMESSAERT, schepenen ;
Meike VAN GREMBERGEN, stadssecretaris.

-----

Tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de zomershopping van 22 t.e.m. 24 juni 2012.


Het college,

Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit dd. 16 maart 1968;
Gelet op het koninklijk besluit dd. 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;
Gelet op het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en wijzigingen, waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op de ministeriële omzendbrief dd. 3 april 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer;

Overwegende dat de zomershopping plaatsvindt van 22 tot 24 juni 2012;
Overwegende dat er voor deze organisatie parkeerbeperkende maatregelen dienen getroffen te worden;

Gelet op het advies van de politie dd. 5 juni 2012;

BESLUIT:

Volgende maatregelen zijn van kracht naar aanleiding van de zomershopping van vrijdag 22 juni 2012 om 9 uur tot zaterdag 23 juni 2012 om 18 uur:

Artikel 1 - Parkeerverbod
1.1. Het is verboden te parkeren en stil te staan in volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan:
  • Stationsstraat, ter hoogte van huisnummer 23 (2 parkeerplaatsen).

1.2. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type E3 voorzien van begin-, herhalings- en eindpijlen (type X) en voorzien van de blauwe onderborden waarop de tijdsvork in witte cijfers en letters is aangebracht.

Artikel 2 - Openbare orde
De verschillende standhouders dienen er over te waken dat de opstelling van de kraampjes de doorgang op het fietspad niet mag hinderen en dat er een minimumdoorgang van 1,50 meter blijft gevrijwaard op het voetpad. De technische dienst dient de nodige signalisatie hiervoor te plaatsen.

Artikel 3
Dit reglement zal kenbaar gemaakt worden zoals voorzien in artikel 186 en 187 van het gemeentedecreet.

Namens het college,
De stadssecretaris,                                           De burgemeester-voorzitter,
get. Meike VAN GREMBERGEN                       get. Koen LOETE
Voor eensluidend uittreksel:
Voor de burgemeester,
De stadssecretaris,
(art. 126 nieuwe gemeentewet)

 Zoeken