Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / informatie / politiereglementen / 2012 / tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van een “bloemenverkoop” ter hoogte van de stedelijke begraafplaats in de Molenstraat van zaterdag 27 oktober 2012 tot donderdag 1 november 2012

tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van een “bloemenverkoop” ter hoogte van de stedelijke begraafplaats in de Molenstraat van zaterdag 27 oktober 2012 tot donderdag 1 november 2012

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE
_______________

Zitting van 16 oktober 2012

AANWEZIG :
Koen LOETE, burgemeester-voorzitter ;
Freddy DEPUYDT, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE CONINCK, Erik MATTHIJS en Danny SMESSAERT, schepenen ;
Meike VAN GREMBERGEN, stadssecretaris.

-----

Tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van een “bloemenverkoop” ter hoogte van de stedelijke begraafplaats in de Molenstraat van zaterdag 27 oktober 2012 tot donderdag 1 november 2012.


Het college,

Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit dd. 16 maart 1968;
Gelet op het koninklijk besluit dd. 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;
Gelet op het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en wijzigingen, waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op het ministerieel rondschrijven dd. 14 november 1977 betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing van de verkeerstekens;

Overwegende dat van zaterdag 27 oktober 2012 tot donderdag 1 november 2012 een “bloemenverkoop” plaats vindt ter hoogte van de stedelijke begraafplaats in de Molenstraat;


Overwegende dat hiervoor parkeerbeperkende maatregelen dienen getroffen te worden;

Gelet op het advies van de politie dd. 2 oktober 2012;

BESLUIT:

Artikel 1 - parkeerverbod
1.1. Het is verboden te parkeren en stil te staan op de parking stedelijke begraafplaats Kerkhofweg, de eerste TIEN meter aan beide zijden.
1.2. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type E3, voorzien van begin-, herhalings- en eindpijlen (type X) en voorzien van de blauwe onderborden waarop de tijdsvork in witte cijfers en letters is aangebracht.
1.3. Deze maatregel is van toepassing van zaterdag 27 oktober 2012 om 7 uur tot donderdag 1 november 2012 om 19 uur.

Artikel 2 - omleiding
2.1. De toegang tot de parking stedelijke begraafplaats Brugsesteenweg (oostzijde) is verboden voor alle motorvoertuigen.
2.2. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van nadars en verkeersborden van het type C3 + M2.
2.3. Deze maatregel is van toepassing van zaterdag 27 oktober 2012 om 7 uur tot donderdag 1 november 2012 om 19 uur.

Artikel 3 - openbare orde
Er dient een vrije ruimte te blijven van ten minste TWEE meter breed voor de fietsers op de parking stedelijke begraafplaats Brugsesteenweg (oostzijde).

Artikel 4
Dit reglement zal kenbaar gemaakt worden zoals voorzien in de artikelen 186 en 187 van het gemeentedecreet.

Namens het college,

De stadssecretaris,                                           De burgemeester-voorzitter,
get. Meike VAN GREMBERGEN                       get. Koen LOETE
Voor eensluidend uittreksel :
Voor de burgemeester,
De stadssecretaris,
(art. 126 nieuwe gemeentewet)


Zoeken