Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / informatie / politiereglementen / 2012 / tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van een buurtfeest in de Klinkaartstraat op zaterdag 7 juli 2012.

tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van een buurtfeest in de Klinkaartstraat op zaterdag 7 juli 2012.

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE
_______________

Zitting van 3 juli 2012

AANWEZIG :
Koen LOETE, burgemeester-voorzitter ;
Freddy DEPUYDT, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE CONINCK, Erik MATTHIJS en Danny SMESSAERT, schepenen ;
Meike VAN GREMBERGEN, stadssecretaris.

-----

Tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van een buurtfeest in de Klinkaartstraat op zaterdag 7 juli 2012.


Het college,

Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit dd. 16 maart 1968;
Gelet op het koninklijk besluit dd. 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;
Gelet op het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en wijzigingen, waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op de ministeriële omzendbrief dd. 3 april 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer;

Overwegende dat op zaterdag 7 juli 2012 een buurtfeest plaatsvindt in de Klinkaartstraat;
Overwegende dat de nodige verkeersmaatregelen dienen genomen te worden;

Gelet op het advies van de politie dd. 3 juli 2012;

BESLUIT:

Volgende maatregelen zijn van kracht naar aanleiding van het buurtfeest in de Klinkaartstraat dat plaatsvindt te Eeklo op zaterdag 7 juli 2012:

Artikel 1
Er wordt een feesttent geplaatst op de rijbaan in de Klinkaartstraat t.h.v. huisnummers 20 tot 32. Bijgevolg dient te straat afgesloten te worden en is de toegang tot deze straat verboden voor alle verkeer, met uitzondering van plaatselijk verkeer.
Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door het plaatsen van nadarhekkens en voldoende verlichting, met daarop het verkeersbord C3 met blauw onderbord uitgezonderd plaatselijk verkeer en het bord F45 (doodlopende straat), welke dienen opgesteld te worden op de kruispunten Klinkaartstraat met Schaperijdstraat en Klinkaartstraat met Hoge Bosstraat t.h.v. het Verzusteringspad.
Nadarhekkens met bord C3 moeten worden geplaatst 5 m vóór beide zijden van de tent.
Er dienen geen omleidingsborden te worden geplaatst.

Deze maatregel is van kracht van zaterdag 7 juli 2012 van 10 uur tot en met zondag 8 juli 2012 om12 uur.

Artikel 2
Dit reglement zal kenbaar gemaakt worden zoals voorzien in artikel 186 en 187 van het gemeentedecreet.

Namens het college,
De stadssecretaris,                                           De burgemeester-voorzitter,
get. Meike VAN GREMBERGEN                       get. Koen LOETE
Voor eensluidend uittreksel:
Voor de burgemeester,
 De stadssecretaris,
(art. 126 nieuwe gemeentewet)
 

 Zoeken