Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / informatie / politiereglementen / 2012 / tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van het ‘muziekfestival 121212’ op woensdag 12 december 2012

tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van het ‘muziekfestival 121212’ op woensdag 12 december 2012UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE
_______________

Zitting van 4 december 2012

AANWEZIG :
Koen LOETE, burgemeester-voorzitter;
Freddy DEPUYDT, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE CONINCK, Erik MATTHIJS en Danny SMESSAERT, schepenen;
Meike VAN GREMBERGEN, stadssecretaris.

-----

Tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van het ‘muziekfestival 121212’ op woensdag 12 december 2012.


Het college,

Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit dd. 16 maart 1968;
Gelet op het koninklijk besluit dd. 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;
Gelet op het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en wijzigingen, waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op de ministeriële omzendbrief dd. 3 april 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer;

Overwegende dat op woensdag 12 december 2012 het ‘muziekfestival 121212’ plaatsvindt in Eeklo;


Overwegende dat voor een vlotte organisatie van de plechtigheden verkeers- en parkeerbeperkende maatregelen dienen getroffen te worden;

Gelet op het advies van de politie dd. 22 november 2012;

BESLUIT:

Volgende maatregelen zijn van kracht naar aanleiding van de ‘muziekfestival 121212’ op woensdag 12 december 2012:

Artikel 1 - Parkeerverbod
1.1. Het is verboden te parkeren en stil te staan op het marktplein en op de Markt (vanaf huisnummer 2 tot en met huisnummer 16).
1.2. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type E3 voorzien van begin-, herhalings- en eindpijlen (type X) en voorzien van de blauwe onderborden waarop de tijdsvork in witte cijfers en letters is aangebracht.
1.3. Deze maatregel is van toepassing op woensdag 12 december 2012 van 11 uur tot 13.30 uur.

Artikel 2 - Omleiding
2.1. De toegang is verboden op het marktplein en op de Markt tussen N9 en Lijnendraaierstraat.
2.2. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van nadars en verkeersborden van het type C3 en C31.
2.3. Er wordt een omleiding georganiseerd voor het verkeer komende van de N9 met bestemming Kerkstraat via het kruispunt Stationstraat/Raamstraat - Raamstraat - Lijnendraaierstraat - kruispunt Lijnendraaierstraat/Kerkstraat.
2.4. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type F41.
2.5. Deze maatregel is van toepassing op woensdag 12 december 2012 van 11.00 uur tot 13.30 uur.

Artikel 3 - Openbare Orde
3.1. Indien het podium ter hoogte van café Leffe wordt geplaatst dienen er voldoende nadars te staan om de zone tussen Markt 2 en Markt 16 en het marktplein te vrijwaren van alle verkeer.
3.2. Indien het podium op het ceremonieplein wordt geplaatst, zal het marktplein met voldoende nadars afgesloten worden voor alle verkeer.

Artikel 4
Dit reglement zal kenbaar gemaakt worden zoals voorzien in artikel 186 en 187 van het gemeentedecreet.

Namens het college,

De stadssecretaris,                                     De burgemeester-voorzitter,
get. Meike VAN GREMBERGEN                    get. Koen LOETE
Voor eensluidend uittreksel:
Voor de burgemeester,
De stadssecretaris,
(art. 126 nieuwe gemeentewet)


Zoeken