Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / informatie / politiereglementen / 2012 / tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van het 1 mei-festival 2012 op het Kerkplein

tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van het 1 mei-festival 2012 op het Kerkplein

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE
_______________

Zitting van 17 april 2012

AANWEZIG:
Koen LOETE, burgemeester-voorzitter;
Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE CONINCK, schepenen;
Meike VAN GREMBERGEN, stadssecretaris.
-----

Tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van het 1 mei-festival 2012 op het Kerkplein.


Het college,

Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit dd. 16 maart 1968;
Gelet op het koninklijk besluit dd. 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;
Gelet op het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en wijzigingen, waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op het ministerieel rondschrijven dd. 14 november 1977 betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing van de verkeerstekens;


Overwegende dat op dinsdag 1 mei 2012 het 1 mei-festival plaats vindt op het Kerkplein;

Gelet op het advies van de politie dd. 4 april 2012;

BESLUIT:

Artikel 1 - parkeerverbod
1.1. Het is verboden te parkeren en stil te staan in volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan:
  • Kerkplein, de VIER parkeerplaatsen vóór huisnummer 12.

1.2. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type E3, voorzien van begin-, herhalings- en eindpijlen (type X) en voorzien van de blauwe onderborden waarop de tijdsvork in witte cijfers en letters is aangebracht.
1.3. Deze maatregel is van toepassing op dinsdag 1 mei 2012 vanaf 8.00 uur tot woensdag 2 mei 2012 tot 00.00 uur.

Artikel 2 - openbare orde
2.1. De plaatsing van de verschillende constructies dient op zodanige wijze te gebeuren dat de openbare weg te allen tijde vrij blijft. Het podium komt op de VIER vrijgemaakte parkeerplaatsen.
2.2. Een afwijking op de geluidsnormen dient de organisator aan te vragen via het college van burgemeester en schepenen.

2.3. De organisator zal geen tapinstallatie buiten plaatsen.
2.4. De organisator dient de buurtbewoners op de hoogte te brengen van de festiviteiten.

Artikel 3
Dit reglement zal kenbaar gemaakt worden zoals voorzien in de artikelen 186 en 187 van het gemeentedecreet.

Namens het college,
De stadssecretaris,                                           De burgemeester-voorzitter,
get. Meike VAN GREMBERGEN                      get. Koen LOETE
Voor eensluidend uittreksel :
Voor de burgemeester,
De stadssecretaris,
(art. 126 nieuwe gemeentewet)

 Zoeken