Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / informatie / politiereglementen / 2012 / tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van het Angelfest op vrijdag 20 juli

tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van het Angelfest op vrijdag 20 juli

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE
_______________

Zitting van 17 juli 2012

AANWEZIG :
Koen LOETE, burgemeester-voorzitter
Freddy DEPUYDT, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE CONINCK, Erik MATTHIJS, schepenen ;
Meike VAN GREMBERGEN, stadssecretaris.

-----

Tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van het Angel Fest op vrijdag 20 juli 2012.


Het college,

Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit dd. 16 maart 1968;
Gelet op het koninklijk besluit dd. 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;
Gelet op het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en wijzigingen, waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op de ministeriële omzendbrief dd. 3 april 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer;

Overwegende dat op vrijdag 20 juli 2012 het Angel Fest wordt georganiseerd op het Kerkplein;


Overwegende dat hiervoor de nodige parkeer- en verkeersmaatregelen dienen genomen te worden;

Gelet op het advies van de politie dd. 11 juli 2012;

BESLUIT:

Volgende maatregelen zijn van kracht naar aanleiding van het Angel Fest op vrijdag 20 juli 2012:

Artikel 1 - Parkeerverbod
1.1. Kerkplein: stilstaan- en parkeerverbod op het volledige parkeerplein tegenover “De Vreese Gods”.
1.2. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type E3 voorzien van begin- en eindpijl.
1.3. Deze maatregel is van toepassing op vrijdag 20 juli 2012 vanaf 12.00 uur tot het einde der festiviteiten.
1.4. Kerkplein: op de parkeerplaatsen vanaf de opstelling van de tent tot aan de N9 dient men, van vrijdag 20 juli 2012 om 16 uur tot het einde der festiviteiten, een stilstaan- en parkeerverbod in te voeren door gebruik te maken van de verkeersborden van het type E3 voorzien van begin- en eindpijl.

Artikel 2 - Verkeersmaatregelen
2.1. Het Kerkplein dient afgesloten te worden vanaf het kruispunt met de Kerkstraat (huisnummer 22) tot huisnummer 11.
2.2. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van een hek + verkeersbord C3, dit aan beide zijden van de afgesloten straat.
2.3. Deze maatregel is van toepassing op vrijdag 20 juli 2012 vanaf 16 uur tot het einde der festiviteiten.
2.4. Bij het opstellen van de tent dient men erop toe te zien dat er op het Kerkplein nog een vrije doorgang van minimum 4 meter behouden blijft.

Artikel 3 - Omleiding
3.1  Omleiding wordt voorzien via Kerkstraat-Teirlinckstraat
3.2. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van de verkeersborden F41.
3.3. Deze maatregel is van toepassing op vrijdag 20 juli 2012 vanaf 16 uur tot het einde der festiviteiten.

Artikel 4 - Openbare orde
4.1. De bewoners dienen door de organisatoren tijdig schriftelijk verwittigd te worden van het afsluiten van de straat.
4.2. De organisatie zal zelf instaan voor het correct afsluiten van de straat en dient deze terug open te stellen na het beëindigen van de festiviteiten.
4.3. Na het optreden op 20 juli 2012 dient de tent afgebroken en weggenomen te worden.

Artikel 4
Dit reglement zal kenbaar gemaakt worden zoals voorzien in artikel 186 en 187 van het gemeentedecreet.

Namens het college,
De stadssecretaris,                                           De burgemeester -voorzitter,
get. Meike VAN GREMBERGEN                      get. Koen LOETE
Voor eensluidend uittreksel:
Voor de burgemeester,
De stadssecretaris,
(art. 126 nieuwe gemeentewet)
 Zoeken