Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / informatie / politiereglementen / 2012 / tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van het buurtfeest in de Euromarktstraat op zondag 26 augustus 2012

tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van het buurtfeest in de Euromarktstraat op zondag 26 augustus 2012

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE
_______________

Zitting van 7 augustus 2012

AANWEZIG :
Koen LOETE, burgemeester-voorzitter ;
Freddy DEPUYDT, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE CONINCK, Erik MATTHIJS en Danny SMESSAERT, schepenen ;
Meike VAN GREMBERGEN, stadssecretaris.

-----

Tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van het buurtfeest in de Euromarktstraat op zondag 26 augustus 2012.


Het college,

Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit dd. 16 maart 1968;
Gelet op het koninklijk besluit dd. 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;
Gelet op het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en wijzigingen, waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op de ministeriële omzendbrief dd. 3 april 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer;

Overwegende dat op zondag 26 augustus 2012 het buurtfeest plaatsvindt in de Euromarktstraat te Eeklo;


Overwegende dat de nodige parkeer- en verkeersmaatregelen dienen genomen te worden;

Gelet op het advies van de politie dd.31 juli 2012;

BESLUIT:

Volgende maatregelen zijn van kracht naar aanleiding van het buurtfeest in de Euromarktstraat op zondag 26 augustus 2012:

Artikel 1 - Parkeerverbod
1.1. Het is verboden te parkeren en stil te staan in volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan:
  • Euromarktstraat.

1.2. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type E3 voorzien van begin-, herhalings- en eindpijlen (type X) en voorzien van de blauwe onderborden waarop de tijdsvork in witte cijfers en letters is aangebracht.
1.3. Deze maatregel is van toepassing op zondag 26 augustus 2012 vanaf 8.30 uur tot 22 uur.

Artikel 2 - Verkeer
2.1. De toegang tot volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan is verboden voor alle motorvoertuigen:

  • Euromarktstraat.

2.2. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van nadars en verkeersborden van het type C3 + M2.
2.3. Deze maatregel is van toepassing op zondag 26 augustus 2012 vanaf 8.30 uur tot 22 uur.

Artikel 3 - Openbare orde
3.1. De opstelling van de kramen dient op een zodanige wijze te gebeuren dat er te allen tijde een vrije doorgang van minimum VIER meter blijft voor de hulpdiensten.
3.2. De organisator dient zelf in te staan voor het plaatsen en het verwijderen van de nadars op en van de openbare weg bij het begin en het einde van het evenement.

Artikel 4
Dit reglement zal kenbaar gemaakt worden zoals voorzien in artikel 186 en 187 van het gemeentedecreet.

Namens het college,
De stadssecretaris,                                           De burgemeester-voorzitter,
get. Meike VAN GREMBERGEN                       get. Koen LOETE
Voor eensluidend uittreksel:
Voor de burgemeester,
De stadssecretaris,
(art. 126 nieuwe gemeentewet)

 

 


Zoeken