Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / informatie / politiereglementen / 2012 / tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van het wielercriterium Eeklo-jaarmarkt op donderdag 7 juni 2012

tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van het wielercriterium Eeklo-jaarmarkt op donderdag 7 juni 2012

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE
_______________

Zitting van 29 mei 2012

AANWEZIG :
Koen LOETE, burgemeester-voorzitter;
Freddy DEPUYDT, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE CONINCK, Erik MATTHIJS en Dany SMESSAERT, schepenen;
Monique Haegeman, stadssecretaris wd.
-----

 

Tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van het wielercriterium Eeklo-jaarmarkt op donderdag 7 juni 2012.


Het college,

Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid op de artikelen 42 § 3 en 64 § 1;
Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid op artikel 130bis ingevoegd bij wet van 12 december 2006;
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit dd. 16 maart 1968;
Gelet op het koninklijk besluit dd. 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;
Gelet op het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en wijzigingen, waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op het ministerieel rondschrijven dd. 14 november 1977 betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing van de verkeerstekens;

Overwegende dat op donderdag 7 juni 2012 tussen 18.00 uur en 21.00 uur het wielercriterium Eeklo-jaarmarkt georganiseerd wordt in het stadscentrum;
Overwegende dat een grote volkstoeloop wordt verwacht;
Overwegende dat er speciale maatregelen dienen genomen te worden voor een vlotte verkeersregeling;
Overwegende dat, in het belang van de verkeersveiligheid in het algemeen, parkeerbeperkende maatregelen en verkeersmaatregelen dienen getroffen te worden;

Onder voorbehoud van de vergunning van de Vlaamse Overheid - agentschap wegen en verkeer - district Oudenaarde;

Gelet op de vergunning van de Vlaamse overheid - agentschap wegen en verkeer - district Oudenaarde dd. ;
Gelet op het advies van de politie dd. 24 mei 2012;

BESLUIT:

Artikel 1 - Parkeerverbod
1.1. Het is verboden te parkeren en stil te staan in volgende straten of gedeeltes ervan:

 • Desiré Goethalsstraat
 • Markt
 • Marktplein
 • Molenstraat, tussen Boelare en de doorsteek ter hoogte van de Molenstraat 152 en 137
 • Oostveldstraat, tussen de Stationsstraat en de Kottemstraat (enkel de parkeerplaatsen gelegen op de rijbaan):
 • Stationsstraat
 • Zandvleuge.
 • Tieltsesteenweg, tussen Raverschootstraat en Moeie.

1.2. Deze maatregelen worden kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type E3, voorzien van begin,- herhalings- en eindpijlen (type X) en voorzien van de blauwe onderborden waarop de tijdsvork in witte cijfers en letters is aangebracht.
1.3. Deze maatregel is van toepassing op donderdag 7 juni 2012 vanaf 15.00 uur tot 21.00 uur.

Artikel 2 - Omleiding
2.1. De toegang tot volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan is verboden voor alle voertuigen:

 • Markt
 • Stationsstraat, tussen de Markt en de doorsteek aan het Krügercomplex
 • Molenstraat, tussen Boelare en de doorsteek ter hoogte van de Molenstraat 152 en 137.

2.2. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van nadarhekkens en verkeersborden van het type C3 en F45.
2.3. Er wordt een omleiding georganiseerd voor het verkeer op de N9 komende van Gent met bestemming Brugge en omgekeerd vanaf het kruispunt Stationsstraat/Oostveldstraat - Oostveldstraat - Kriekmoerstraat - Vrombautstraat - Zandvleuge - Heilig Grafstraat - kruispunt Heilig Grafstraat/Molenstraat
Het verkeer komende van Aalter wordt omgeleid vanaf het kruispunt Molenstraat/Desiré Goethalsstraat - Desiré Goethalsstraat - Raverschootstraat - Tieltsesteenweg.
2.4. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type F39 en F41 ter hoogte van de kruispunten op de omleidingswegen.
2.5. Verandering van rijrichting:
2.5.1  Er wordt een tijdelijk tweerichtingsverkeer ingevoerd in volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan:

 • Raamstraat, tussen de Stationsstraat en de Kerkstraat
 • Garenstraat
 • Patersstraat
 • Collegestraat
 • Kaaistraat.
 • Pastoor De Nevestraat

2.5.2  Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door de tegenstrijdige signalisatie af te plakken en gebruik te maken van nadars en verkeersborden van het type C3 ter hoogte van de N9 en de Boelare.
2.6. De toegang tot volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan is verboden voor alle motorvoertuigen "uitgezonderd plaatselijk verkeer":

 • Burgemeester Lionel Pussemierstraat, komende vanuit  de Oostveldstraat
 • Collegestraat, komende van de Zuidmoerstraat
 • Patersstraat, komende van de Zuidmoerstraat
 • Kaaistraat, komende van de Zuidmoerstraat
 • Rabautstraat, komende van het kruispunt watertoren
 • Kerkstraat, komende van de Rabautstraat
 • Eikelstraat, tussen de Molenstraat en de Olmenstraat
 • Koning Albertstraat.

2.7. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van nadars en verkeersborden van het type C3 met onderbord "uitgezonderd plaatselijk verkeer" en verkeersborden van het type F45.
2.8. Deze maatregelen zijn van kracht op donderdag 7 juni 2012 vanaf 15.00 tot 21.00 uur.

Artikel 3 - Openbare orde
3.1. Er wordt geen doorgaand verkeer toegelaten op het fietsparcours (gesloten omloop).
3.2. Op elk kruispunt langs het parcours dient een signaalgever te staan.
3.3. De lokale politie voorziet een minimuminzet van personeel op de volgende punten:

 • Markt, ter hoogte van café Leffe
 • Stationsstraat, ter hoogte van de doorsteek naar het Krügercomplex
 • Molenstraat, ter hoogte van de Desiré Goethalsstraat
 • kruispunt Eikelstraat/Olmenstraat
 • kruispunt Koning Albertstraat/Molenstraat/Markt.

3.4. De signaalgevers dienen verplicht aanwezig te zijn op de veiligheidsbriefing gegeven door de organisatie vóór de aanvang van de wedstrijd.
3.5. Alle verkeersmaatregelen zullen gecommuniceerd worden naar de plaatselijke bevolking binnen de site en in de onmiddellijke omgeving van de site.
3.6. De wegen die uitkomen op het fietsparcours dienen afgesloten te worden met ten minste DRIE nadars waarop de nodige signalisatie (C3) is aangebracht.
3.7. Er worden DRIE poorten georganiseerd voor de voetgangers ter hoogte van volgende punten:

 • zebrapad ter hoogte van de Collegestraat
 • zebrapad ter hoogte van de Patersstraat
 • zebrapad ter hoogte van de Boelare.

3.8. Er wordt doorlopende nadar voorzien vanaf het kruispunt Koning Albertstraat/Molenstraat/Markt tot aan de Patersstraat ,met uitzondering van de poorten.

Artikel 4
Dit reglement zal kenbaar gemaakt worden zoals voorzien in de artikelen 186 en 187 van het gemeentedecreet.

Namens het college,
De stadssecretaris wd.,                          De burgemeester-voorzitter,
get. Monique HAEGEMAN                       get. Koen LOETE

 

Voor eensluidend uittreksel :
Voor de burgemeester,
De stadssecretaris,
(art. 126 nieuwe gemeentewet)
BESLUIT VAN DE BURGEMEESTER
WIELERCRITERIUM TER GELEGENHEID VAN EEKLO-JAARMARKT OP DONDERDAG
7 JUNI 2012
VERGUNNING

De burgemeester,

Gelet op de aanvraag van de Wielerclub Sportvrienden, p.a. Tieltsesteenweg 36 te 9900 Eeklo, om vergunning te bekomen voor het organiseren van een wielercriterium ter gelegenheid van Eeklo-jaarmarkt op donderdag 7 juni 2012;

Gelet op artikel 9 van de gecoördineerde wetten betreffende de politie over het wegverkeer van 16 maart 1968 en op het tijdelijk politiereglement dd. 29 mei 2012 met betrekking tot dit wielercriterium;
Gelet op artikel 50 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 inzake het organiseren op de openbare weg van alle snelheids- en sportwedstrijden;
Gelet op het koninklijk besluit van 21 augustus 1967 tot reglementering van de wielerwedstrijden;

BESLUIT:

Artikel 1
Onder voorbehoud van strikte naleving van de hiernavermelde voorwaarden en de voorwaarden opgelegd in de vergunning van de Vlaamse Overheid - Administratie Wegen en Verkeer, wordt toelating verleend aan de Wielerclub Sportvrienden, Tieltsesteenweg 36 te 9900 Eeklo, voor het organiseren van een wielercriterium ter gelegenheid van Eeklo-jaarmarkt op donderdag 7 juni 2012.

Artikel 2
De inrichters zijn ertoe gehouden de voorschriften van het koninklijk besluit van 21 augustus 1967 tot reglementering van de wielerwedstrijden en de bepalingen van het tijdelijk politiereglement van de stad Eeklo van 29 mei 2012 stipt na te leven.

Artikel 3
Het parcours van het criterium dient gevolgd te worden, zoals omschreven in de aanvraag:
Markt - Molenstraat, Markt, Stationsstraat, Markt.

Artikel 4
Het inzetten van seingevers gebeurt door de organisator in overleg met de politie. De organisator dient zo snel mogelijk de lijst van de seingevers aan de politie over te maken.

Artikel 5
Eventuele richtlijnen van de lokale politie dienen stipt te worden nageleefd.

Artikel 6
Een verzekeringsattest werd aan de burgemeester van Eeklo bezorgd.

Artikel 7
Deze vergunning wordt bij aangetekend schrijven ter kennis gebracht van de aanvrager.

Eeklo, 29 mei 2012.

Meike VAN GREMBERGEN            Koen LOETE
Stadssecretaris                                burgemeester

 Zoeken