Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / informatie / politiereglementen / 2013 / tijdelijk politiereglement naar aanleiding van de ‘100-dagenfuif’ op woensdag 8 mei 2013

tijdelijk politiereglement naar aanleiding van de ‘100-dagenfuif’ op woensdag 8 mei 2013

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE
_______________

Zitting van 16 april 2013

AANWEZIG :
Freddy DEPUYDT, eerste schepen-voorzitter;
Christophe DE WAELE, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE CONINCK, Bob D’HAESELEER en Danny SMESSAERT, schepenen;
Meike VAN GREMBERGEN, stadssecretaris.

-----

Tijdelijk politiereglement naar aanleiding van de ‘100-dagenfuif’ op woensdag 8 mei 2013.


Het college,

Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit dd. 16 maart 1968;
Gelet op het koninklijk besluit dd. 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;
Gelet op het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en wijzigingen, waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op de ministeriële omzendbrief dd. 3 april 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer;

Overwegende dat op woensdag 8 mei 2013 de 100-dagenfuif zal plaatsvinden in de evenementenhal te Eeklo;Gelet op het advies van de politie dd. 18 februari 2013;

BESLUIT:

Volgende maatregelen zijn van kracht naar aanleiding van de ‘100-dagenfuif’ op woensdag 8 mei 2013:

Artikel 1 – Openbare Orde
1.1. Teneinde de veiligheid van de deelnemers aan het evenement maximaal te garanderen dient men de verlichting op en rond de parking van de sporthal te laten branden in de nacht van 08/09 mei 2013.
1.2. Conform het gecoördineerd politiereglement evenementen (gemeenteraad dd. 24/03/2011) dient de organisator zich te houden aan het artikel 12bis:
§1. De sluiting van de fuif is bepaald om 04.00 uur.
§2. Afbouw van de fuif:
  • vanaf 03.30 uur enkel rustige muziek, dus geen opzwepende muziek meer, alsook stoppen met de verkoop van drankbonnetjes.
  • vanaf 03.45 uur wordt geen drank meer geschonken en worden de lichten aangeschakeld.
  • om 04.00 uur wordt de muziek uitgeschakeld
  • om 04.15 uur moet elke organisator ervoor zorgen dat alle personen, vreemd aan deze inrichting, deze hebben verlaten

§3. Het sluitingsuur en de afbouw van de fuif moet door de organisator op een duidelijke en zichtbare plaats voor het publiek uitgehangen worden.
1.3. Schenken van alcoholische dranken
Het onderscheid tussen het schenken van dranken aan minderjarigen MIN 16-jaar, minderjarigen tussen 16 en 18 jaar en meerderjarigen dient duidelijk zichtbaar te worden geafficheerd.
Het is verboden:

  • alcoholhoudende dranken (met een effectief alcoholvolumegehalte van 0,5%vol) te schenken aan MIN 16-jarigen.
  • sterke dranken te schenken aan MIN 18-jarigen.

Visueel kan dit onderscheid kenbaar gemaakt worden door een groen polsbandje te geven aan de PLUS 18-jarigen, een oranje polsbandje aan de MIN 18-jarigen en een rood polsbandje aan de MIN 16-jarigen.

Artikel 2
Dit reglement zal kenbaar gemaakt worden zoals voorzien in de artikelen 186 en 187 van het gemeentedecreet.

Namens het college,

De stadssecretaris,                                        De eerste schepen-voorzitter,
get. Meike VAN GREMBERGEN                       get. Freddy DEPUYDT
Voor eensluidend uittreksel :
Voor de voorzitter,
De stadssecretaris,
(art. 126 nieuwe gemeentewet)

 


Zoeken