Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / informatie / politiereglementen / 2013 / tijdelijk politiereglement naar aanleiding van de 100-dagenoptocht op woensdag 8 mei 2013

tijdelijk politiereglement naar aanleiding van de 100-dagenoptocht op woensdag 8 mei 2013

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE
_______________

Zitting van 16 april 2013

AANWEZIG :
Freddy DEPUYDT, eerste schepen-voorzitter;
Christophe DE WAELE, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE CONINCK, Bob D’HAESELEER en Danny SMESSAERT, schepenen;
Meike VAN GREMBERGEN, stadssecretaris.

-----

Tijdelijk politiereglement naar aanleiding van de 100-dagenoptocht op woensdag 8 mei 2013.


Het college,

Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit dd. 16 maart 1968;
Gelet op het koninklijk besluit dd. 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;
Gelet op het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en wijzigingen, waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op de ministeriële omzendbrief dd. 3 april 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer;

Overwegende dat op woensdag 8 mei 2013 de 100-dagenoptocht zal plaatsvinden te Eeklo;Gelet op het voorgestelde parcours:
  • Start om 9 uur: Parking sporthal
  • Omloop: Burgemeester Lionel Pussemierstraat – Roze – over de terreinen van het PTI – Vrombautstraat – rond punt – Zandvleuge – Opeisingsstraat – Eikelstraat – langsheen de ingang van het Koninklijk Atheneum –Molenstraat – Markt – Paterstraat – Kloosterdreef – over de terreinen van het College O.L.V. Ten Doorn – Dullaert – Zuidmoerstraat – Visstraat – Oostveldstraat – Burgemeester Lionel Pussemierstraat – Scoutspad
  • Aankomst rond 11 uur: Parking sporthal;


Gelet op het advies van de politie dd. 18 februari 2013;
Gelet op de vergunning afgeleverd door het AWV op 2 april 2012;

BESLUIT:

Volgende maatregelen zijn van kracht naar aanleiding van de ‘100-dagenoptocht’ op woensdag 8 mei 2013:

Artikel 1 - Parkeerverbod
1.1. Het is verboden te parkeren en stil te staan in volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan:
  • Burgemeester Lionel Pussemierstraat, tussen de Burgemeester Lionel Van Dammelaan en het Scoutspad.

1.2. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type E3 voorzien van begin-, herhalings- en eindpijlen (type X) en voorzien van de blauwe onderborden waarop de tijdsvork in witte cijfers en letters is aangebracht.
1.3. Deze maatregel is van toepassing op woensdag 8 mei 2013 van 07.00 uur tot 09.00 uur.

Artikel 2 – Openbare Orde
2.1. De politie zal de stoet escorteren en de nodige verkeersregeling voorzien. Hierbij wordt er bijstand gevraagd van VIER gemachtigde opzichters per fiets die door de deelnemende scholen zullen worden aangeduid.
2.2. De studenten zijn verplicht het afgesproken en opgelegde parcours te volgen en de timing te respecteren. Er worden geen afwijkingen van de reisweg toegestaan. Omstaanders mogen door de deelnemers niet worden lastiggevallen.
2.3. Het is de deelnemers aan de stoet slechts toegelaten de muziekinstallatie van de podiumwagens in te schakelen bij het vertrek van de stoet.


2.4. De chauffeurs van de podiumwagens kunnen aan een ademtest onderworpen worden en moeten in het bezit zijn van het vereiste geldige rijbewijs.
2.5. Alle deelnemende podiumwagens worden aan een keuring onderworpen door de politie.
2.6. De deelnemers aan de stoet moeten zich houden aan de verkeersreglementering zoals voorzien in art. 42.3 van het Algemeen Verkeersreglement vastgelegd in het KB van 01/12/1975.
2.7. Opdat publieke en private goederen niet zouden worden besmeurd, zijn het bezit en het gebruik van scheerschuim, detergenten, alcoholstiften, varkensstiften, bloem, eieren en andere kleverige of moeilijk op te ruimen recipiënten, verboden.
Het is ook verboden om snoepgoed te werpen of uit te strooien.
Het is tenslotte ook verboden om met confetti, papierslingers of waterballonnen te gooien.
Bij niet-naleving van deze maatregelen zullen de goederen in beslag worden genomen.
2.8. Het is verboden om vuurwerk, allerhande bommetjes of Bengaals vuur bij te hebben of aan te steken.
2.9. Het is verboden om dranken in glazen of glazen flessen in de publieke ruimte bij te hebben of te nuttigen. Bij niet-naleving van deze maatregel zullen deze goederen in beslag worden genomen.
2.10. Het gebruik van alcoholische dranken door de studenten op de openbare weg tijdens de verzameling, de verplaatsing en de ontbinding van de stoet is verboden. Bij niet-naleving van deze maatregel zullen deze goederen in beslag worden genomen.
2.11. Het is voor de deelnemers verboden om plaats te nemen op de podiumwagens, tenzij volledig rondom een veilige borstwering is aangebracht van minimum één meter hoogte te rekenen van het platform. Op de ‘veilige’ wagens mag het aantal aanwezigen het aantal vierkante meter van het platform niet overschrijden. Elke wagen wordt bemand met minimum één leerkracht van de school die als steward toeziet op de veiligheid aan boord. Zonder steward worden de wagens in de stoet geweigerd.
2.12. Eénmanskarren, zogenaamde ‘zeepkisten’-vehikels en tandems, zijn in de stoet verboden.
2.13. Tijdens de stoet is alle verkeer verboden tussen het kopvoertuig van de stoet en het staartvoertuig van de stoet.
2.14. De studenten van het College O.L.V. Ten Doorn, die na het programma in de evenementenhal onder begeleiding van hun klastitularis zich terug naar school begeven, maken daarbij gebruik van de voetpaden. De N9 wordt, uit veiligheidsoverweging, enkel gekruist ter hoogte van de Kaaistraat, waar het verkeer zal gekanaliseerd worden door de politie.
2.15. De voertuigen die meereden in de stoet zullen na de ontbinding hiervan GEEN deelnemers meer vervoeren naar de school of hun stalplaats.

Artikel 3
Dit reglement zal kenbaar gemaakt worden zoals voorzien in de artikelen 186 en 187 van het gemeentedecreet.

Namens het college,
De stadssecretaris,                                         De eerste schepen-voorzitter,
get. Meike VAN GREMBERGEN                        get. Freddy DEPUYDT
Voor eensluidend uittreksel :
Voor de voorzitter,
De stadssecretaris,
(art. 126 nieuwe gemeentewet)

 


Zoeken