Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / informatie / politiereglementen / 2013 / tijdelijk politiereglement naar aanleiding van de feestavondmarkt op woensdag 1 mei 2013

tijdelijk politiereglement naar aanleiding van de feestavondmarkt op woensdag 1 mei 2013

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE
_______________

Zitting van 26 maart 2013

AANWEZIG :
Koen LOETE, burgemeester-voorzitter;
Freddy DEPUYDT, Christophe DE WAELE, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE CONINCK, Bob D’HAESELEER en Danny SMESSAERT, schepenen;
Meike VAN GREMBERGEN, stadssecretaris.

-----

Tijdelijk politiereglement naar aanleiding van de feestavondmarkt op woensdag 1 mei 2013.


Het college,

Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit dd. 16 maart 1968;
Gelet op het koninklijk besluit dd. 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;
Gelet op het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en wijzigingen, waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op de ministeriële omzendbrief dd. 3 april 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer;

Overwegende dat op woensdag 1 mei 2013 de feestavondmarkt zal plaatsvinden te Eeklo;Gelet op het advies van de politie dd. 18 februari 2013;
Gelet op de vergunning afgeleverd door het agentschap Wegen en Verkeer – district Eeklo dd. 4 maart 2013;

BESLUIT:

Volgende maatregelen zijn van kracht naar aanleiding van de feestavondmarkt op woensdag 1 mei 2013:

Artikel 1 - Parkeerverbod
1.1. Het is verboden te parkeren en stil te staan in volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan:
 • Markt, vanaf huisnummer 2 tot en met huisnummer 74
 • Markt, vanaf huisnummer 59 tot en met huisnummer 97 (ventweg)
 • Marktplein
 • Kerkplein, vanaf huisnummer 1 tot en met huisnummer 6
 • Boelare, tussen Markt en de August Van Ackerstraat

1.2. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type E3 voorzien van begin-, herhalings- en eindpijlen (type X) en voorzien van de blauwe onderborden waarop de tijdsvork in witte cijfers en letters is aangebracht.
1.3. Deze maatregel is van toepassing op woensdag 1 mei 2013 van 14.00 uur tot 22.30 uur.

Artikel 2 - Omleiding
2.1. De toegang tot volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan is verboden voor alle voertuigen:

 • Markt, vanaf huisnummer 2 tot en met de Lijnendraaiersstraat
 • Markt, vanaf huisnummer 59 tot en met huisnummer 97 (ventweg)
 • Marktplein
 • Kerkplein, vanaf huisnummer 1 tot en met huisnummer 6

2.2. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van nadars en verkeersborden van het type C3.
2.3. De toegang tot volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan is verboden voor alle motorvoertuigen ‘uitgezonderd fietsers’:

 • Boelare, tussen Markt en de August van Ackerstraat

2.4. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van nadars en verkeersborden van het type C3 + M2 en C31.


2.5. Er wordt een omleiding georganiseerd vanaf het kruispunt Markt/Boelare – Molenstraat – Heilig Grafstraat – Zandvleuge – kruispunt Zandvleuge/Blommekens en omgekeerd.
2.6. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type F41.
2.7. Deze maatregel is van toepassing op woensdag 1 mei 2013 van 14.00 uur tot 22.30 uur.

Artikel 3 – Openbare orde
3.1. De opstelling van de marktkramen in de Boelare gebeurt met de rug van de kramen naar de centrale as en op een zodanige wijze dat deze as vrij blijft.
3.2. De opstelling van de marktkramen gebeurt op zodanige wijze dat te allen tijde een doorgang van minimum VIER meter gevrijwaard blijft in volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan:
 • Marktplein
 • Ceremonieplein
 • Kerkstraat, tussen de Lijnendraaierstraat en Kerkplein
 • Kerkplein
 • Boelare, tussen Markt en de August van Ackerstraat

3.3. Alle voertuigen van de deelnemers, met uitzondering van de winkelwagens, dienen tussen 16.00 uur en 22.00 uur verwijderd te zijn van de marktplaatsen.
3.4. Er worden geen verplaatsingen van (winkel) wagens toegestaan in de marktzone tussen 16.00 uur en 22.00 uur.
3.5. De marktactiviteiten moeten ten laatste om 22.00 uur beëindigd zijn. Het openstellen van de marktzone is voorzien om 22.30 uur.

Artikel 4
Dit reglement zal kenbaar gemaakt worden zoals voorzien in de artikelen 186 en 187 van het gemeentedecreet.


Namens het college,
De stadssecretaris,                                De burgemeester-voorzitter,
get. Meike VAN GREMBERGEN               get. Koen LOETE
Voor eensluidend uittreksel :
Voor de voorzitter,
De stadssecretaris,
(art. 126 nieuwe gemeentewet)

 


Zoeken