Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / informatie / politiereglementen / 2013 / tijdelijk politiereglement naar aanleiding van de fuif ‘Funky Friday’ op vrijdag 15 februari 2013

tijdelijk politiereglement naar aanleiding van de fuif ‘Funky Friday’ op vrijdag 15 februari 2013

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE
_______________

Zitting van 8 januari 2013

AANWEZIG :
Koen LOETE, burgemeester-voorzitter;
Freddy DEPUYDT, Christophe DE WAELE, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE CONINCK, Bob D’HAESELEER en Danny SMESSAERT, schepenen;
Meike VAN GREMBERGEN, stadssecretaris.

-----

Tijdelijk politiereglement naar aanleiding van de fuif ‘Funky Friday’ op vrijdag 15 februari 2013.


Het college,

Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit dd. 16 maart 1968;
Gelet op het koninklijk besluit dd. 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;
Gelet op het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en wijzigingen, waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op de ministeriële omzendbrief dd. 3 april 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer;

Overwegende dat op vrijdag 15 februari 2013 de fuif ‘Funky Friday’ plaatsvindt in Zaal Seven, Zeelaan 7 te 9900 Eeklo;Gelet op het advies van de politie dd. 12 december 2012;

BESLUIT:
Volgende maatregelen zijn van kracht naar aanleiding van de fuif ‘Funky Friday’ op vrijdag 15 februari 2013:

Artikel 1 - Openbare Orde
1.1. Conform het gecoördineerd politiereglement evenementen (gemeenteraad dd. 24/03/2011) dient de organisator zich te houden aan het artikel 12bis:
§1.  De sluiting van de fuif is bepaald om 4.00 uur.
§2.  Afbouw van de fuif:
  • 3.30 uur: geen opzwepende muziek meer → rustige. Alsook stoppen met de verkoop van drankbonnetjes.
  • 3.45 uur: er wordt geen drank meer geschonken en de lichten worden aangeschakeld.
  • 4 uur: de muziek wordt uitgeschakeld.
  • 4.15 uur: de organisator moet ervoor zorgen dat alle personen, vreemd aan de inrichting, deze hebben verlaten.

§3.  Het sluitingsuur en de afbouw van de fuif moet door de organisator op een duidelijke en zichtbare plaats voor het publiek uitgehangen worden.
1.2. Het onderscheid voor het schenken van alcoholische dranken aan minderjarigen MIN16-jaar, minderjarigen tussen 16 en 18 jaar en meerderjarigen dient duidelijk en zichtbaar te worden geafficheerd.
Ter herinnering: sedert begin 2010 is het verboden:

  • alcoholische dranken (met een effectief alcoholvolumegehalte van 0,5% vol) te schenken aan MIN16 jarigen.
  • sterke dranken te schenken aan MIN18 jarigen.

1.3. De organisator dient een correcte en aangepaste versie van het veiligheidsplan over te maken aan de politie, waarin bovenstaande paragraaf 1.1. duidelijk vermeld wordt en dient te worden uitgevoerd.
1.4. De organisator dient voldoende borden te plaatsen langs de Zeelaan om de parking(s) aan te duiden.

Artikel 2
Dit reglement zal kenbaar gemaakt worden zoals voorzien in artikel 186 en 187 van het gemeentedecreet.


Namens het college,

De stadssecretaris,                                      De burgemeester-voorzitter,
get. Meike VAN GREMBERGEN                     get. Koen LOETE
Voor eensluidend uittreksel:
Voor de burgemeester,
De stadssecretaris,
(art. 126 nieuwe gemeentewet)

 


Zoeken