Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / informatie / politiereglementen / 2013 / tijdelijk politiereglement naar aanleiding van het evenement ‘Run4School’ op vrijdag 3 mei 2013

tijdelijk politiereglement naar aanleiding van het evenement ‘Run4School’ op vrijdag 3 mei 2013

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE
_______________

Zitting van 16 april 2013

AANWEZIG :
Freddy DEPUYDT, eerste schepen-voorzitter;
Christophe DE WAELE, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE CONINCK, Bob D’HAESELEER en Danny SMESSAERT, schepenen;
Meike VAN GREMBERGEN, stadssecretaris.

-----

Tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van het evenement ‘Run4School’ op vrijdag 3 mei 2013.


Het college,

Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit dd. 16 maart 1968;
Gelet op het koninklijk besluit dd. 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;
Gelet op het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en wijzigingen, waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op de ministeriële omzendbrief dd. 3 april 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer;

Overwegende dat op vrijdag 3 mei 2013 het evenement ‘Run4School’ zal plaatsvinden:

 
 • Omloop voor de jeugd: Terrein Sint-Jozefschool – Blakstraat – Abdijstraat – terrein Sint-Jozefschool.
Start om 13.30 uur.
 • Omloop voor de ouders: Terrein Sint-Jozefschool – Blakstraat – Galgenstraat – Schependreef – Vrijlaathoek – Raverschootstraat – Heidelaan – Westlaan – Akkerstraat – Broeken – fietspad Ringlaan – Raverschootstraat – wandelpad Raverschootbos – Blakstraat – Abdijstraat – terrein Sint-Jozefschool.
Start om 18 uur.

Gelet op het advies van de politie dd. 5 april 2013;

BESLUIT:

Volgende maatregelen zijn van kracht naar aanleiding van het evenement ‘Run4School’ op vrijdag 3 mei 2013:

Artikel 1 - Parkeerverbod
1.1. Het is verboden te parkeren en stil te staan in de Abdijstraat, tussen de Schipdonkstraat en de Blakstraat.
1.2. Deze maatregel is van toepassing op vrijdag 3 mei 2013:
 • van 13.00 uur tot 15.30 uur
 • van 18.00 uur tot 19.30 uur

1.3. Het is verboden te parkeren en stil te staan in volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan:

 • Blakstraat, tussen de Abdijstraat en de Hortensialaan
 • Raverschootstraat, tussen de Vrijlaathoek en de Heidelaan (noordzijde)
 • Raverschootstraat, tussen huisnummer 309 en huisnummer 313 (zuidzijde).

1.4. Deze maatregel is van toepassing op vrijdag 3 mei tussen 18.00 en 19.30 uur.
1.5. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type E3 voorzien van begin-, herhalings- en eindpijlen (type X) en voorzien van de blauwe onderborden waarop de tijdsvork in witte cijfers en letters is aangebracht.

Artikel 2 - Openbare orde
2.1. Op elk ander kruispunt langsheen het parcours dient EEN signaalgever te staan. De identiteit en de opstellingsplaats van de signaalgevers wordt ten minste 1 week vóór de wedstrijd overgemaakt aan de lokale politie.
2.2. De signaalgevers dienen verplicht aanwezig te zijn op de veiligheidsbriefing gegeven door de organisatie vóór de aanvang van de wedstrijd.
2.3. Om de veiligheid van de lopers maximaal te garanderen zal er gebruik gemaakt worden van de verhoogde bermen, wandelpaden en voetpaden in volgende straten:

 • Blakstraat
 • Galgenstraat
 • Schependreef
 • Raverschootstraat.
Enkel bij de start zullen de lopers in de Blakstraat, tussen de Abdijstraat en de Hortensialaan, de rijbaan volledig kunnen gebruiken.
2.4. Ter hoogte van volgende kruispunten:
 • Uitrit school/Blakstraat
 • Raverschootstraat/Heidelaan (TWEE signaalgevers)
 • Raverschootstraat/wandelpad Raverschootbos (TWEE signaalgevers)
 • Blakstraat/Abdijstraat

zullen signaalgevers instaan om het kruisend verkeer stil te leggen wanneer noodzakelijk.


2.5. Langsheen de Raverschootstraat zullen er op regelmatige afstand afbakeningselementen geplaatst worden tussen de verhoogde berm en het fietspad.

Artikel 3
Dit reglement zal kenbaar gemaakt worden zoals voorzien in de artikelen 186 en 187 van het gemeentedecreet.

Namens het college,
De stadssecretaris,                                         De eerste schepen-voorzitter,
get. Meike VAN GREMBERGEN                        get. Freddy DEPUYDT
Voor eensluidend uittreksel :
Voor de voorzitter,
De stadssecretaris,
(art. 126 nieuwe gemeentewet)

 


Zoeken