Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / informatie / politiereglementen / 2013 / tijdelijk politiereglement naar aanleiding van 't Groot Bal op 7 september 2013

tijdelijk politiereglement naar aanleiding van 't Groot Bal op 7 september 2013

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE
_______________

Zitting van 16 juli 2013

AANWEZIG :
Freddy DEPUYDT, eerste schepen-voorzitter;
Christophe DE WAELE, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE en Rita DE CONINCK,
Bob D’HAESELEER, schepenen;
Christophe VAN GOEY, stadssecretaris wd.

-----

Tijdelijk politiereglement naar aanleiding van 't Groot Bal op 7 september 2013.


Het college,

Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;

Overwegende dat op zaterdag 7 september 2013 't Groot Bal plaatsvindt in de Huysmanhoeve te Eeklo;

Gelet op de wetgeving betreffende het sluitingsuur;
Gelet op het algemeen politiereglement voor de stad Eeklo;
Gelet op het gecoördineerd politiereglement evenementen, goedgekeurd door de gemeenteraad op 24 maart 2011;
Gelet op het advies van de politie dd. 26 juni 2013;


BESLUIT:

Artikel 1 - Openbare orde
Conform het gecoördineerd politiereglement evenementen (gemeenteraad dd. 24 maart 2011) dient de organisator zich te houden aan artikel 12 bis:
§ 1.  De sluiting van de fuif is bepaald om 4.00 uur.
§ 2.  Afbouw van de fuiven:
  • 03.30 uur: geen opzwepende muziek meer -> rustige. Alsook stoppen met de verkoop van drankbonnetjes.
  • 03.45 uur: er wordt geen drank meer geschonken en de lichten worden aangeschakeld.
  • 04.00 uur: de muziek moet worden uitgeschakeld.
  • 04.15 uur: elke organisator moet ervoor zorgen dat alle personen, vreemd aan deze inrichting, deze hebben verlaten.

§ 3.  Het sluitingsuur en de afbouw van de fuif moet door de organisator op een duidelijke en voor het publiek zichtbare plaats uitgehangen worden.

Artikel 2 - Schenken van alcoholische dranken
Het is verboden:

  • alcoholhoudende dranken (met een effectief alcoholvolumegehalte van 0,5% vol) te schenken aan MIN 16-jarigen
  • sterke dranken te schenken aan MIN 18-jarigen.

Dit dient door de organisator op een duidelijke en voor het publiek zichtbare plaats uitgehangen te worden.


Artikel 3
De organisator dient zich te houden aan het preventieverslag afgeleverd door de brandweer.

Artikel 4
De organisator dient een afwijking op de geluidsnorm aan te vragen via de milieudienst.

Artikel 5
De organisator dient een veiligheidsplan op te maken en ten laatste op 15 augustus 2013 over te maken aan de bevoegde instanties (politie - brandweer).

Artikel 6
Dit reglement zal kenbaar gemaakt worden zoals voorzien in artikel 186 en 187 van het gemeentedecreet.

Namens het college,

De stadssecretaris wd.,                                    De eerste schepen-voorzitter,
get. Christophe VAN GOEY                             get. Freddy DEPUYDT

Voor eensluidend uittreksel:
Voor de burgemeester,
De stadssecretaris wd.,
(art. 126 nieuwe gemeentewet)

 


Zoeken