Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / informatie / politiereglementen / 2013 / tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de ‘Halloweenwandeling’ op zaterdag 26 oktober 2013.

tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de ‘Halloweenwandeling’ op zaterdag 26 oktober 2013.

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE
_______________

Zitting van 15 oktober 2013

AANWEZIG :
Koen LOETE, burgemeester-voorzitter;
Freddy DEPUYDT, Christophe DE WAELE, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE CONINCK, Bob D' HAESELEER en Danny SMESSAERT, schepenen;
Meike VAN GREMBERGEN, stadssecretaris.

-----

Tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de ‘Halloweenwandeling’ op zaterdag 26 oktober 2013.


Het college,

Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit dd. 16 maart 1968;
Gelet op het koninklijk besluit dd. 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;
Gelet op het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en wijzigingen, waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op de ministeriële omzendbrief dd. 3 april 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer;

Overwegende dat op zaterdag 26 oktober 2013 een ‘Halloweenwandeling’ wordt georganiseerd op het grondgebied van Eeklo;


Overwegende dat de nodige parkeer- en verkeersmaatregelen dienen genomen te worden;

Gelet op het advies van de politie dd. 9 oktober 2013;

BESLUIT:

Volgende maatregelen zijn van kracht naar aanleiding van de ‘Halloweenwandeling’ op zaterdag 26 oktober 2013:

Parcours:

Start om 19 uur op de parking in de Kerkhofweg.
Volgweg: Kerkhofweg - parking Delhaize - winkelpad - Jannekespad - Boswegel - Galgenstraat - Schependreef - Ravenpad - Deurwaardershoek - Vierschare - Raverschootbos.
Het einde is voorzien rond 22 uur in het Raverschootbos.

Artikel 1 - Parkeerverbod
Nihil.


Artikel 2 - Omleiding
Nihil.

Artikel 3 - Openbare orde
3.1. De weggebruikers die in groep de openbare weg volgen en gebruik maken van lichten dienen zich te houden aan artikel 30.3.5° van het K.B. houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg (1 december 1975):
  • vooraan links, een wit of geel licht;
  • achteraan links, een rood licht;
  • een licht van dezelfde kleur mag rechts gedragen worden;
  • de flanken van de formatie moeten door één of meerdere witte of gele lichten worden gesignaliseerd, die in alle richtingen zichtbaar moeten zijn.

3.2. De deelnemers dienen uitgerust te zijn met lantaarns en fakkels om de zichtbaarheid naar omstaanders toe te maximaliseren.
3.3. De deelnemers dienen zich te houden aan de regels voor het gebruik van de openbare weg zoals voorzien in artikel 42 van het K.B. houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg (1 december 1975):

  • een stoet, vergezeld van een leider, mag de rijbaan volgen; in dat geval moeten zij rechts gaan;
  • wanneer er op minder dan 30 meter afstand een oversteekplaats voor voetgangers is, moeten de voetgangers deze oversteekplaats volgen.

3.4. De organisatoren dienen te zijn uitgerust met een fluohesje, zodat deze duidelijk herkenbaar zijn en aanspreekbaar voor iedereen. Zij staan tevens in voor het begeleiden van de groep en zullen bij het kruisen van de Galgenstraat als gemachtigd opzichter optreden.

Artikel 4
Dit reglement zal kenbaar gemaakt worden zoals voorzien in artikel 186 en 187 van het gemeentedecreet.

Namens het college,

De stadssecretaris,                                          De burgemeester-voorzitter,
get. Meike VAN GREMBERGEN                     get. Koen LOETE
Voor eensluidend uittreksel:
Voor de burgemeester,
De stadssecretaris,
(art. 126 nieuwe gemeentewet)

 


Zoeken