Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / informatie / politiereglementen / 2013 / tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de communievieringen op zondag 28 april 2013 en op zondag 12 mei 2013

tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de communievieringen op zondag 28 april 2013 en op zondag 12 mei 2013

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE
_______________

Zitting van 26 maart 2013

AANWEZIG :
Koen LOETE, burgemeester-voorzitter;
Freddy DEPUYDT, Christophe DE WAELE, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE CONINCK, Bob D’HAESELEER en Danny SMESSAERT, schepenen;
Meike VAN GREMBERGEN, stadssecretaris.

-----

Tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de communievieringen op zondag 28 april 2013 en op zondag 12 mei 2013.


Het college,

Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit dd. 16 maart 1968;
Gelet op het koninklijk besluit dd. 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;
Gelet op het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en wijzigingen, waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op de ministeriële omzendbrief dd. 3 april 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer;

Overwegende dat op zondag 28 april 2013 en op zondag 12 mei 2013 de communievieringen zullen plaatsvinden te Eeklo;


Overwegende dat hiervoor parkeerbeperkendemaatregelen dienen getroffen te worden;

Gelet op het advies van de politie dd. 8 maart 2013;

BESLUIT:

Volgende maatregelen zijn van kracht naar aanleiding van de communievieringen op zondag 28 april 2013 en op zondag 12 mei 2013:

Artikel 1 - Parkeerverbod
1.1. Het is verboden te parkeren en stil te staan in de Kottemstraat.
1.2. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type E3 voorzien van begin-, herhalings- en eindpijlen (type X) en voorzien van de blauwe onderborden waarop de tijdsvork in witte cijfers en letters is aangebracht.
1.3. Deze maatregel is van toepassing op
  • zondag 28 april 2013 van 8.00 uur tot 10.00 uur
  • zondag 12 mei 2013 van 9.00 uur tot 11.00 uur.


Artikel 2 - Openbare orde
2.1. Verkeersborden mogen niet aangevuld worden met opschriften ten bate van particuliere belangen. Een onderbord met opschrift “uitgezonderd communicanten” is dus wettelijk niet mogelijk.
2.2. Het staat de organisator vrij om een apart bord te plaatsen in de zone waar het parkeerverbod van toepassing is met de vermelding “zone communicanten”. Een steward kan de wagens met communicanten toelaten in de voorziene zone. Eénmaal de plechtigheid begint, dient men wel de borden uit front te plaatsen om te beletten dat de wagens in overtreding staan.
Aanvang plechtigheid eerste communie: 10.00 uur.
Aanvang plechtigheid plechtige communie: 11.00 uur.

Artikel 3
Dit reglement zal kenbaar gemaakt worden zoals voorzien in de artikelen 186 en 187 van het gemeentedecreet.

Namens het college,De stadssecretaris,                                     De burgemeester-voorzitter,
get. Meike VAN GREMBERGEN                    get. Koen LOETE
Voor eensluidend uittreksel :
Voor de voorzitter,
De stadssecretaris,
(art. 126 nieuwe gemeentewet)

 


Zoeken