Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / informatie / politiereglementen / 2013 / tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de fuif ‘Het Bal’ op zaterdag 16 november 2013

tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de fuif ‘Het Bal’ op zaterdag 16 november 2013

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE
_______________

Zitting van 22 oktober 2013

AANWEZIG :
Koen LOETE, burgemeester-voorzitter;
Freddy DEPUYDT, Christophe DE WAELE, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE CONINCK, Bob D' HAESELEER en Danny SMESSAERT, schepenen;
Meike VAN GREMBERGEN, stadssecretaris.

-----

Tijdelijk politiereglement naar aanleiding van de fuif ‘Het Bal’ op zaterdag 16 november 2013.


Het college,

Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit dd. 16 maart 1968;
Gelet op het koninklijk besluit dd. 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;
Gelet op het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en wijzigingen, waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op de ministeriële omzendbrief dd. 3 april 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer;

Overwegende dat de fuif ‘Het Bal’ op zaterdag 16 november 2013 plaats vindt in Zaal Seven, Zeelaan 7 te 9900 Eeklo;Gelet op het advies van de politie van 10 oktober 2013;

BESLUIT:

Volgende maatregelen zijn van kracht naar aanleiding van een fuif ‘Het Bal’ in zaal Seven te Eeklo, Zeelaan 7, op zaterdag 16 november 2013:

Artikel 1 - Openbare Orde
1.1. Conform het gecoördineerd politiereglement evenementen (gemeenteraad 24/03/2011) dient de organisator zich te houden aan het artikel 12bis:
§1. De sluiting van de fuif is bepaald om 4.00 uur.
§2. Afbouw van de fuiven:
  • 3.30 uur: geen opzwepende muziek meer → rustige. Alsook stoppen met de verkoop van drankbonnetjes
  • 3.45 uur: wordt er geen drank meer geschonken en worden de lichten aangeschakeld
  • 4.00 uur: wordt de muziek uitgeschakeld
  • 4.15 uur: moet elke organisator ervoor zorgen dat alle personen, vreemd aan deze inrichting, deze hebben verlaten.

§3. Het sluitingsuur en de afbouw van de fuif moet door de organisator op een duidelijke en zichtbare plaats voor het publiek uitgehangen worden.
1.2. Schenken van alcoholische dranken.
Het onderscheid tussen het schenken van dranken aan minderjarigen MIN 16-jaar, minderjarigen tussen 16 en 18 jaar en meerderjarigen dient duidelijk en zichtbaar te worden geafficheerd.
Sedert begin 2010 is het verboden:

  • alcoholhoudende dranken (met een effectief alcoholvolumegehalte van 0,5% vol) te schenken aan MIN 16-jarigen.
  • sterke dranken te schenken aan MIN 18-jarigen.

1.3. De organisator dient voldoende borden te plaatsen langs de Zeelaan om de parking(s) aan te duiden.
1.4. Volgens het veiligheidsplan zal de organisator om 03.15 uur stoppen met de verkoop van drankbonnen. De organisator dient in het veiligheidsplan het verlaten van de zaal aan te passen conform het gecoördineerd politiereglement evenementen, zijnde 4.15 uur, en mag niet uitlopen tot 05.00 uur zoals er nu in het veiligheidsplan vermeld staat.

Artikel 2
Dit reglement zal kenbaar gemaakt worden zoals voorzien in artikel 186 en 187 van het gemeentedecreet.Namens het college,
De stadssecretaris,                                           De burgemeester-voorzitter,
get. Meike VAN GREMBERGEN                      get. Koen LOETE
Voor eensluidend uittreksel:
Voor de burgemeester,
De stadssecretaris,
(art. 126 nieuwe gemeentewet)
 


Zoeken