Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / informatie / politiereglementen / 2013 / tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de fuif “Summerbreeze” op zaterdag 6 juli 2013

tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de fuif “Summerbreeze” op zaterdag 6 juli 2013

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE
_______________

Zitting van 5 juni 2013

AANWEZIG :
Koen LOETE, burgemeester-voorzitter;
Freddy DEPUYDT, Christophe DE WAELE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE CONINCK, schepenen;
Meike VAN GREMBERGEN, stadssecretaris.

-----

Tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de fuif “Summerbreeze” op zaterdag 6 juli 2013.


Het college,

Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit dd. 16 maart 1968;
Gelet op het koninklijk besluit dd. 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;
Gelet op het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en wijzigingen, waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op de ministeriële omzendbrief dd. 3 april 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer;

Overwegende dat de fuif “Summerbreeze” op zaterdag 6 juli 2013 plaatsvindt in de Loods Claeys te 9971 Lembeke, Ketsebroek 7, georganiseerd door Logothetis Sam wonende te 9940 Ertvelde, Lijsterstraat 4;


Overwegende dat hiervoor verkeers- en parkeerbeperkende maatregelen dienen getroffen te worden;

Gelet op het advies van de politie dd. 17 mei 2013;

BESLUIT:

Volgende maatregelen zijn van kracht naar aanleiding de fuif “Summerbreeze” op zaterdag 6 juli 2013:

Artikel 1 - Parkeerverbod
1.1 Het is verboden te parkeren en stil te staan in volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan:
  • Ketsebroek
  • Ketsebroeken , tussen Ketsebroek en Zuidbusakker
  • Koeistraat, tussen Ketsebroek en de Koekoekstraat
  • Koekoekstraat.

1.2 Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type E3 voorzien van begin-, herhalings- en eindpijlen (type X) en voorzien van de blauwe onderborden waarop de tijdsvork in witte cijfers en letters is aangebracht.
1.3 Deze maatregel is van toepassing van zaterdag 6 juli 2013 van 20.00 uur tot zondag 7 juli 2013 tot 5.00 uur.

Artikel 2 - Omleiding
2.1 De toegang tot de Ketsebroek, voor het verkeer komende uit de Koeistraat richting Vrombautstraat, is verboden voor alle motorvoertuigen.
2.2 Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van nadars en verkeersborden van het type C1, C31, M2, M4 en F19.
2.3 Er wordt een omleiding georganiseerd voor het doorgaand verkeer dat de Ketsebroek wil inrijden via het kruispunt Koeistraat/Ketsebroek/Ketsebroeken langs Ketsebroeken - Zuidbusakker - Vrombautstraat en langs Koeistraat - Koekoekstraat - Vrombautstraat.
2.4 Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type F41.


2.5 Bovenstaande maatregelen zijn van toepassing van zaterdag 6 juli 2013 van 20.00 uur tot zondag 7 juli 2013 tot 5.00 uur.

Artikel 3 - Openbare orde
3.1 Gezien de maatregelen i.v.m. het parkeerverbod en de omleiding van toepassing zijn op het grondgebied van Eeklo en Kaprijke dient de organisator concrete afspraken te maken met de technische dienst van Eeklo en Kaprijke voor het plaatsen van de nodige signalisatie.
3.2 Conform het gecoördineerd politiereglement evenementen (gemeenteraad van 28 april 2011) dient de organisator zich te houden aan het artikel 12:
§1. Afbouw van de fuif:
  • vanaf 03.30 uur enkel rustige muziek, dus geen opzwepende muziek meer, alsook stoppen met de verkoop van drankbonnetjes.
  • vanaf 03.45 uur wordt geen drank meer geschonken en worden de lichten aangeschakeld.
  • om 04.00 uur wordt de muziek uitgeschakeld
  • om 04.30 uur moet elke organisator ervoor zorgen dat alle personen, vreemd aan deze inrichting, deze hebben verlaten.

§2. Het sluitingsuur en de afbouw van de fuif moet door de organisator op een duidelijke en zichtbare plaats voor het publiek uitgehangen worden.
3.3 Schenken van alcoholische dranken
Het onderscheid tussen het schenken van dranken aan minderjarigen MIN 16-jaar, minderjarigen tussen 16 en 18 jaar en meerderjarigen dient duidelijk zichtbaar te worden geafficheerd.
Het is verboden:

  • alcoholhoudende dranken (met een effectief alcoholvolumegehalte van 0,5%vol) te schenken aan MIN 16-jarigen.
  • sterke dranken te schenken aan MIN 18-jarigen.

 

Artikel 4
Dit reglement zal kenbaar gemaakt worden zoals voorzien in de artikelen 186 en 187 van het gemeentedecreet.

Namens het college,
De stadssecretaris,                                    De burgemeester-voorzitter,
get. Meike Van Grembergen                    get. Koen Loete
Voor eensluidend uittreksel :
Voor de voorzitter,
De stadssecretaris,
(art. 126 nieuwe gemeentewet)

 Zoeken